1397 تير
پنجشنبه
28

لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف‌ مصوب 11 / 12 / 1358

لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف‌ مصوب 11 / 12 / 1358

«نقل از روزنامه رسمی شماره 1023 ـ23/1/1359»
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این لایحه کلیه وظائف و اختیارات شورای عالی اوقاف مستند به ماده 5 قانون تفکیک وزارت ‌فرهنگ و هنر مصوب آذر ماه 1343 و آئین‌نامه اجرایی قانون مزبور و سایر قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط که رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آنها از وظایف شورای عالی اوقاف می‌باشد و همچنین وظائف و اختیارات کمیسیون ماده چهارم آئین‌نامه قانون ‌اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام به زارعین صاحب نسق به شورائی به نام شورای مرکزی اوقاف ‌واگذار می‌شود.
تبصره 1 ـ شورای مزبور با عضویت سرپرست سازمان یا نماینده قانونی او، معاون امور اوقافی‌، دو نفر روحانی صالح و یکی‌از قضات عالی مقام دادگستری با انتخاب شورای عالی قضائی و وزیر آموزش و پرورش یا نماینده او و وزیر کشاورزی یا نماینده او برای مدت دو سال تشکیل و از میان اعضاء یک نفر به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان دبیر شورا با صلاحدیدجدید اعضاء انتخاب خواهد شد.
تبصره 2 ـ سازمان اوقاف می‌تواند قبل از طرح موضوعات در شورای مرکزی نظر شورای فنی و قضائی سازمان اوقاف راجلب نماید. شورای فنی و قضائی طبق آئین‌نامه‌ای تشکیل خواهد شد که از طرف سازمان اوقاف تدوین و شورای مرکزی آن‌ را تصویب نموده باشد.
تبصره 3 ـ شورای مرکزی می‌تواند با اکثریت آراء قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به شورای امناء و نظار شهرستان یا اداره کل اوقاف استان تفویض کند. این شورا به موجب آئین‌نامه‌ای تشکیل می‌شود که از طرف شورای مرکزی تهیه‌، تصویب ‌و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 4 ـ کلیه قوانین و آئین‌نامه‌های مغایر با این لایحه‌، از تاریخ ابلاغ این لایحه لغو و کان لم یکن می‌باشد.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟