1397 تير
پنجشنبه
28

آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی – مصوب 1382

آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی – مصوب 1382

هیات وزیران در جلسه مورخ11/4/1382 بنا به پیشنهاد شماره7265/1 مورخ27/3/1382 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (12) قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه - مصوب 1363 - ، آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی
ماده 1 - سازمان اوقاف و امورخیریه که در این تصویب نامه به اختصار سازمان نامیده می شود، مجاز است مبلغ شانزده میلیون و پانصدو بیست و دو هزار و هشتصد و پنجاه و پنج هزار ریال (855، 522، 16 هزار ریال) وجوهی را که از محل هدایای مستقل، حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی دریافت می کند، درسال 1382 به شرح زیر راسا هزینه نماید:
الف - درامد
1 - مانده وصولی حق التولیه در حساب (21) خزانه در پایان سال 1381، مبلغ 500، 22 هزار ریال.
2 - مانده وصولی حق النظاره در حساب (23) خزانه در پایان سال 1381، مبلغ 500، 2 هزار ریال.
3 - مانده وصولی حاصل از بابت اداره امور اماکن مذهبی در حساب (25) خزانه در پایان سال1381، مبلغ 000، 85 هزار ریال.
4 - مانده وصولی وجوه حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی (تفکیک نشده) در حساب (91062) بانک ملی شعبه دولتی در پایان سال1381، مبلغ .............هزار ریال.
5 - براورد برگشتی از اعتبارات حواله شده به واحدهای استانی و شهرستانی، مبلغ .............هزار ریال.
6 - پیش بینی وصولی حق التولیه در سال1382، مبلغ ۶،750،000 هزار ریال.
7 - پیش بینی وصولی حق النظاره در سال 1382، مبلغ 2،480،000 هزارریال.
8 - پیش بینی وصولی وجوه حاصل از بابت اداره امور اماکن مذهبی در سال 1382 از نذورات مطلقه ، مبلغ7،182،855 هزار ریال.
جمع: شانزده میلیون و پانصد و بیست و دو هزار و هشتصد وپنجاه وپنج هزارریال(855، 522، 16 هزار ریال)
ب - هزینه
1 - تبلیغ و نشر معارف اسلامی ، مبلغ 200، 505، 3 هزار ریال.
2 - حفظ عین و منافع و احیای موقوفات و شناسایی آنها، مبلغ 655، 237، 12 هزار ریال.
3- حق الزحمه یا پاداش هیات های امنای اماکن اسلامی، مبلغ 504،000 هزار ریال
4 - حق الزحمه هیات امناء و حق النظاره نظار موقوفات، مبلغ 000، 276 هزار ریال.
جمع: شانزده میلیون و پانصد و بیست و دو هزار و هشتصد و پنجاه و پنج هزارریال (855، 522، 16 هزار ریال)
ماده 2 - چنانچه میزان وصولی درامد بیش از درامد پیش بینی شده در بند «الف» ماده (1) این تصویب نامه باشد، سازمان می تواند مازاد درامد را از خزانه دریافت و به نسبت اعتبار ردیف های بند«ب» ماده (1) این تصویب نامه هزینه نماید.
ماده 3 - تبلیغ و نشر معارف اسلامی (موضوع این تصویب نامه) شامل فعالیت هایی است که برای کمک به ترویج و تعظیم شعایر اسلامی و آموزش قران مجید انجام می شود، مانند چاپ و اهدای قران کریم، کتب و نشریات دیگر، تشکیل کلاس های آموزش و برگزاری مسابقات حفظ و قرایت قران کریم، انتخاب و اعزام قاریان و داوران به مسابقات، تجهیز کتابخانه، اهدای جوایز نقدی و غیرنقدی ، اعزام مبلغ مذهبی به کلیه نقاط کشور با اولویت مناطق محروم.
ماده 4 - حفظ عین، منافع و احیای موقوفات (موضوع ردیف(2) بند«ب» ماده (1) این تصویب نامه) شامل کمک و پرداخت وجوه لازم برای انجام امور ثبتی، قضایی ، عمرانی ، تعمیر و احیای رقبات و غیره، با رعایت صرفه و صلاح موقوفات، همچنین تهیه وسایل، امکانات و ساختمان برای استقرار ادارات اوقاف و امور خیریه در استان ها، شهرستان ها و مرکز و پرداخت اجرت و مزایای کارکنان غیررسمی (موضوع قسمت آخر تبصره(3) تصویب نامه شماره 71976/ت496 مورخ 25/6/1366 مربوط به بودجه سال1366 سازمان)، حق بیمه و کسری های احتمالی بودجه جاری سال 1382 است.
ماده 5 - سازمان می تواند از محل اعتبار ردیف های (3) و (4) بند«ب» ماده (1) این تصویب نامه امور زیر را انجام دهد:
الف - از محل اعتبار ردیف (3) حق الزحمه یا پاداش مقرر امین و هریک از اعضای هیات امنای اماکن مذهبی اسلامی را با رعایت ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر مقررات پرداخت کند.
ب - از محل اعتبار ردیف(4) حق الزحمه هیات امنا و حق النظاره نظارموقوفات را با توجه به مفاد ماده (33) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و تبصره(2) آن و ماده (19) آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون یاد شده حسب مورد پرداخت کند.
ماده 6 - فعالیت های پیش بینی شده در مواد (3، (4) ، (5) این تصویب نامه با توجه به ضرورت و اولویت در حدود اعتبار مصوب انجام خواهد شد. تشخیص ضرورت و اولویت هزینه های موضوع مواد فوق با سرپرست سازمان یا مقام مجاز ازطرف وی خواهد بود.
ماده 7 - تعهدات دوره مالی سال قبل نسبت به مفاد مواد (3)، (4) و (5) این تصویب نامه با موافقت سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است.
ماده 8 - مانده درامد سازمان در پایان سال به درامد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.
ماده 9 - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.
معاون اول رییس جمهور - محمد رضا عارف
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟