1397 تير
پنجشنبه
28

اصلاح بند « هـ» ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه – مصوب 1384

اصلاح بند « هـ» ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه – مصوب 1384

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره 104/230/2/1 مورخ 26/2/1384 سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد ماده (17) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه ـ مصوب1363ـ تصویب نمود:
در بند « هـ» ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 95270 مورخ 22/2/1365 عبارت « مبلغ پیشنهادی» به عبارت « قیمت پایه‌ای که با نظر کارشناس یا خبره برای انجام مزایده تعیین می‌شود» اصلاح می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟