1397 تير
پنجشنبه
28

قانون‌ راجع‌ به‌ اصلاح‌ قانون‌ اراضی‌ دولت‌ و شهرداری ها و اوقاف ‌وبانکها

قانون‌ راجع‌ به‌ اصلاح‌ قانون‌ اراضی‌ دولت‌ و شهرداری ها و اوقاف ‌وبانکها

قانون‌ راجع‌ به‌ اصلاح‌ قانون‌ اراضی‌ دولت‌ و شهرداری ها و اوقاف ‌وبانکها - مصوب‌ 20/ 9/ 1339
ماده‌ 1 ـ به‌ دادخواست ‌هایی‌ که‌ طبق‌ بند یک‌ لایحه‌ قانونی‌ مصوب‌ 8 شهریور ماه‌ 1335 و لایحه‌ قانونی‌ مصوب‌ 25 شهریور ماه‌ 1335 و لایحه‌ مصوب ‌21 آبان‌ ماه‌ 1335 و لایحه‌ 161135 به‌ هیات ‌های‌ مذکور در آن‌ لوایح‌ تسلیم‌ گردیده‌ و تاریخ‌ لازم‌ الاجرا شدن‌ این‌ قانون‌ منتهی‌ به‌ صدور حکم ‌نگردیده‌ با توجه‌ به‌ مفاد و مقررات‌ آن‌ لایحه‌ آن‌ قسمت‌ که‌ به‌ هیات‌ پنج‌ نفری‌ مرکز تسلیم‌ شده‌ در یک‌ یا چند هیات‌ که‌ هر یک‌ مرکب‌ خواهد بود از یک نفر از روسا یا مستشاران‌ دیوانعالی‌ کشور که‌ سمت‌ ریاست‌ هیات‌ را خواهد داشت‌ و دونفر از روسا یا مستشاران‌ دادگاه‌ استان‌ و قسمتی‌ که‌ به‌ هیات های‌ شهرستانها تسلیم‌ گردیده‌ در مرکز استانهای‌ مربوط‌ در یک‌ یا چند هیات‌ که‌ هر یک‌ مرکب‌ خواهد بود از یک‌ نفر رییس‌ شعبه‌ دادگاه‌ استان‌ که‌ سمت ‌ریاست‌ هیات‌ را خواهد داشت‌ و یکنفر مستشار دادگاه‌ مزبور و یکنفر رییس‌ شعبه‌ دادگاه‌ شهرستان‌ رسیدگی‌ و قطع‌ و فصل‌ خواهد شد.
تبصره‌ ـ مقامات‌ مذکور در لوایح‌ قانون‌ فوق‌ الذکر که‌ دادخواست ‌های‌ فوق‌ را داده‌اند مکلفند ظرف‌ 6 ماه‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ با نظر مشاورین‌ حقوقی‌ به‌ کلیه‌ دادخواست‌ها مجددا رسیدگی‌ نمایند و چنانچه‌ تشخیص‌ دهند دادخواست‌ های‌ مزبور مستند به‌ دلایل‌ و موجه‌ نبوده‌ و دعاوی‌ آنان‌ قابل ‌پیشرفت‌ نیست‌ دادخواست‌ های‌ خود را استرداد نمایند.
ماده‌ 2 ـ رییس‌ شعبه‌ اول‌ هیات‌ های‌ فوق‌ الذکر سمت‌ ریاست‌ کل‌ هیات‌ را داشته‌ و دادخواست ها را به‌ شعب‌ ارجاع‌ خواهدنمود.
ماده‌ 3 ـ وزارت‌ دادگستری‌ به‌ تعداد کافی‌ عضو علی‌ البدل‌ از بین‌ قضات‌ دادگاه‌ استان‌ مرکز برای‌ هیاتهای‌ مرکز و از بین‌ قضات‌ دادگاه‌ شهرستان‌ مرکزاستان‌ برای‌ هیات های‌ شهرستانها تعیین‌ خواهد کرد اعضا علی‌ البدل‌ وقتی‌ شرکت‌ در رسیدگی‌ می‌نمایند که‌ اعضا اصلی‌ طبق‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ مردودو یا به‌ علت‌ بیماری‌ معذور از انجام‌ وظیفه‌ باشند.
ماده‌ 4 ـ هیات‌های‌ مزبور با مراجعه‌ به‌ سوابق‌ و پرونده‌ها و با توجه‌ به‌ مدارک‌ و مستندات‌ طرفین‌ و تحقیقاتی‌ که‌ لازم‌ بدانند در صورتی‌ که‌ تجاوز به‌ حق‌دولت‌ یا شهرداری‌ یا اوقاف‌ عامه‌ یا بانکها را در اراضی‌ و مسیل ها و تپه‌ های‌ مذکور در لوایح‌ قانونی‌ 8 شهریور و 25 شهریور و 21 آبان‌ 1335 احراز کنند به‌ ترتیب‌ زیر عمل‌ خواهند نمود.
الف‌ ـ هرگاه‌ متقاضی‌ ثبت‌ و یا متجاوز اصلی‌ اراضی‌ و مسیلها و تپه‌ های‌ مزبور را به‌ دیگری‌ منتقل‌ نکرده‌ باشد رای‌ به‌ رد اراضی‌ و مسیلها و تپه‌ ها و اصلاح‌ سند مالکیت‌ (در صورت‌ صدور سند مالکیت‌) خواهد داد.
ب‌ ـ هرگاه‌ متقاضی‌ ثبت‌ یا متجاوز اصلی‌ در اراضی‌ و مسیلها و تپه ‌های‌ مزبور تا تاریخ‌ تصویب‌ لوایح‌ مزبور (بر حسب‌ مورد 8635 یا 25635 یا 21835) احداث‌ ساختمان‌ نموده‌ باشد در آن‌ صورت‌ هیات‌ رای‌ به‌ پرداخت‌ قیمت‌ اراضی‌ در تاریخ‌ تصویب‌ لوایح‌ مزبور خواهد داد مگر آنکه‌ در مورداراضی‌ موات‌ یا بایر بلامالک‌ متجاوز آن‌ اراضی‌ را طبق‌ قانون‌ مدنی‌ قبل‌ از تاریخ‌ تصویب‌ لوایح‌ مزبور احیا کرده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ آن‌ مقدار از اراضی‌ که‌ احیا شده‌ به‌ ملکیت‌ او شناخته‌ خواهد شد.
تبصره‌ ـ حکم‌ به‌ پرداخت‌ قیمت‌ در صورتی‌ صادر می‌شود که‌ مساحت‌ مورد ادعا بیش‌ از ده‌ برابر مساحت‌ زمین‌ زیر بنا نباشد اگر مساحت‌ مورد ادعا بیش‌ از ده‌ برابر زمین‌ زیربنا باشد نسبت‌ به‌ قسمت‌ زاید هیات‌ طبق‌ قسمت‌ (الف‌) ماده‌ 4 رای‌ به‌ رد عین‌ و یا اصلاح‌ سند مالکیت‌ صادر خواهد نمود و درصورت‌ اخیر تفکیک‌ آن‌ قسمت‌ از زمین‌ که‌ معادل‌ ده‌ برابر اراضی‌ زیر بناست‌ و برای‌ استفاده‌ از ساختمان‌ ضرورت‌ دارد به‌ عهده‌ خود هیات‌ خواهد بود.
ج‌ ـ هرگاه‌ متقاضی‌ ثبت‌ یا متجاوز اصلی‌ اراضی‌ و مسیل ها و تپه‌ های‌ مذکور را به‌ دیگری‌ منتقل‌ کرده‌ باشد هیات‌ رای‌ به‌ قیمت‌ واگذاری‌ خواهد داد مگر آنکه‌ تشخیص‌ دهد قیمت‌ واگذاری‌ کمتر از قیمت‌ واقعی‌ در تاریخ‌ انتقال‌ بوده‌ که‌ در آن‌ صورت‌ رای‌ به‌ پرداخت‌ قیمت‌ واقعی‌ به‌ تشخیص‌ یکی‌ از بانکهای‌ کشاورزی‌ یا رهنی‌ یا ساختمانی‌ در غیر مورد مربوط‌ به‌ ادعای‌ خودشان‌ خواهد داد.
د ـ در مورد بند (ج‌) هرگاه‌ اراضی‌ مذکور در قانون‌ اراضی‌ دولت‌ و شهرداریها مصوب‌ سال‌ 1335 و اصلاحی‌ سال‌ 1339 تا تاریخ‌ تقدیم‌ این‌ لایحه‌ به‌ صورت‌ موات‌ یا بایر اعم‌ از اینکه‌ محصور شده‌ یا نشده‌ باقیمانده‌ باشد و مورد حکم‌ قطعی‌ هیات های‌ مربوط‌ واقع‌ نشده‌ باشد دولت‌ و سازمانهای‌ مذکوردر قانون‌ می‌توانند هر یک‌ در مورد خاص‌ خود از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ تا حداکثر یکسال‌ نسبت‌ به‌ استرداد عین‌ زمین‌ موضوع‌ پرونده ‌های‌ طرح‌ شده‌در هیات های‌ رسیدگی‌ از هیات‌، تقاضای‌ صدور حکم‌ نمایند.
هیات‌ علاوه‌ بر اصدار رای‌ طبق‌ بند مذکور علیه‌ متجاوز اصلی‌ یا وراث‌ آنها و یا متقاضی‌ ثبت‌ حکم‌ به‌ رد عین‌ اراضی‌ علیه‌ آخرین‌ منتقل‌ الیه‌ صادرمی‌نماید.
در این‌ صورت‌ آخرین‌ منتقل‌الیه‌ مستحق‌ دریافت‌ قیمتی‌ است‌ که‌ طبق‌ سند رسمی‌ انتقال‌ به‌ فروشنده‌ پرداخته‌ است‌ به‌ اضافه‌ (نه‌) درصد بهره‌ در سال‌ ازتاریخ‌ آخرین‌ سند انتقال‌ تا تاریخ‌ پرداخت‌ و ادارات‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ مکلفند سند مالکیت‌ این‌ قبل‌ اراضی‌ را به‌ نام‌ سازمانهای‌ مذکور صادر و یا اصلاح ‌نمایند.
منتقل‌ الیه‌ نیز می‌تواند برای‌ مطالبه‌ خسارات‌ حاصل‌ از معامله‌ زمین‌ علیه‌ ناقل‌ در دادگاه‌ اقامه‌ دعوی‌ نماید.
تبصره‌ 1 ـ در صورتی‌ که‌ انتقال‌ به‌ صورت‌ صلح‌ یا هبه‌ غیر معوض‌ یا موارد مشابه‌ آن‌ انجام‌ گرفته‌ باشد قیمت‌ واقعی‌ روز انتقال‌ به‌ تشخیص‌ کارشناس‌ به‌ اضافه‌ نه‌ درصد بهره‌ احتساب‌ و به‌ منتقل‌ الیه‌ پرداخت‌ گردد.
تبصره‌ 2 ـ منظور از آخرین‌ سند انتقال‌ رسمی‌ در این‌ بند سندی‌ است‌ که‌ قبل‌ از اول‌ آذر ماه‌ سال‌ یکهزار و سیصد و چهل‌ و هفت‌ (1347) تنظیم‌ گردیده‌ باشد.
هرگاه‌ پس‌ از تاریخ‌ مذکور نقل‌ و انتقالاتی‌ واقع‌ شده‌ باشد هر یک‌ از ایادی‌ بعدی‌ نسبت‌ به‌ مبلغی‌ که‌ به‌ ید قبلی‌ خود اضافه‌ پرداخته‌ است‌ از طریق‌ محاکم ‌عمومی‌ حق‌ مطالبه‌ خواهد داشت‌.
تبصره‌ 3 ـ آرایی‌ که‌ در فاصله‌ تقدیم‌ این‌ لایحه‌ به‌ مجلس‌ و تصویب‌ نهایی‌ آن‌ از طرف‌ هیاتها دایر به‌ موات‌ یا بایر بودن‌ بنفع‌ سازمانهای‌ مذکور در قانون ‌صادر می‌گردد مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ بوده‌ و دولت‌ و سازمان ‌های‌ مذکور در قانون‌ می‌توانند با معرفی‌ منتقل‌ الیه‌ از هیات‌ صادر کننده‌ رای‌ با رعایت‌ بند (د) این‌ قانون‌ درخواست‌ استرداد عین‌ زمین‌ را بنمایند و هیات‌ های‌ رسیدگی‌ رای‌ به‌ استرداد عین‌ زمین‌ صادر خواهند نمود.
تبصره‌ 4 ـ نقل‌ و انتقالاتی‌ که‌ نسبت‌ به‌ اراضی‌ موضوع‌ بند (ح‌) قانون‌ اصلاحی‌ اراضی‌ دولت‌ و شهرداریها و اوقاف‌ و بانکها مصوب‌ سال‌ 1339 تاتاریخ‌ تقدیم‌ این‌ لایحه‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ تا هزار مترمربع‌ از شمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ معاف‌ خواهد بود ولی‌ در این‌ مورد با متقاضی‌ ثبت‌ یا متجاوز اصلی‌ یا وراث‌ آنها طبق‌ بند (ج‌) ماده‌ 4 قانون‌ مصوب‌ سال‌ 1339 رفتار خواهد شد.
استحقاق‌ استفاده‌ از این‌ تبصره‌ برای‌ هر شخص‌ فقط‌ نسبت‌ به‌ یک‌ قطعه‌ زمین‌ می‌باشد در صورتی‌ که‌ مساحت‌ زمین‌ مورد انتقال‌ بیش‌ از هزارمتر باشد انتخاب‌ هزار مترمربع‌ مذکور در این‌ تبصره‌ با دولت‌ و سازمان‌ های‌ مذکور در این‌ قانون‌ می‌باشد.
تبصره‌ 5 ـ سازمان‌ مسکن‌ می‌تواند این‌ قبیل‌ اراضی‌ و سایر اراضی‌ موات‌ یا بایر که‌ به‌ نام‌ دولت‌ به‌ ثبت‌ رسانیده‌ یا بعدا به‌ ثبت‌ خواهد رساند و همچنین‌ اراضی‌ خالصه‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ 7 قانون‌ انحلال‌ خالصجات‌ مصوب‌ سال‌ 1346 را طبق‌ اساسنامه‌ خود به‌ فروش‌ رسانده‌ و وجوه‌ حاصل ‌را صرفا به‌ مصرف‌ تهیه‌ مسکن‌ و آپارتمان‌ و خانه ‌های‌ سازمانی‌ و مدرسه‌ با رعایت‌ فضای‌ سبز و پارک‌ متناسب‌ و تاسیسات‌ و لوازم‌ آنها برساند.
سازمان‌ مسکن‌ همچنین‌ می‌تواند حداکثر تا ده‌ درصد از وجوه‌ حاصل‌ را به‌ مصرف‌ تقسیم‌ و حفاظت‌ و نگهداری‌ اراضی‌ و مخارج‌ مربوط‌ در تهران‌ و شهرستانها برساند.ماده‌ 5 ـ هرگاه‌ در احکام‌ هیات ‌های‌ مذکور در ماده‌ یک‌ اشتباهات‌ مذکور در ماده‌ 189 آیین‌ دادرسی‌ مدنی رخ‌ داده‌ باشد ذینفع‌ می‌تواند از هیات‌ تقاضای‌ تصحیح‌ حکم‌ را بنماید.
ماده‌ 6 ـ الف‌ ـ نقل‌ و انتقالاتی‌ که‌ تا تاریخ‌ اعلام‌ ثبت‌ کل‌ به‌ دفاتر اسناد رسمی‌ راجع‌ به‌ تقدیم‌ دادخواست‌ از طرف‌ موسسات‌ مذکور در بند 1 ماده‌ واحده‌ قانون‌ اراضی‌ دولت‌ و شهرداری ها و اوقاف‌ و بانکها مصوب‌ 8 6 1335 به‌ عمل‌ آمده‌ باشد معتبر است‌.
ب‌ ـ نقل‌ و انتقالاتی‌ که‌ از تاریخ‌ اعلام‌ ثبت‌ کل‌ به‌ دفاتر اسناد رسمی‌ تا تاریخ‌ تقدیم‌ این‌ لایحه‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ به‌ عمل‌ آمده‌ باشد تا یکهزار مترمربع‌ معتبر است‌ و مازاد بر آن‌ تا خاتمه‌ رسیدگی‌ و صدور حکم‌ از طرف‌ هیاتهای‌ مذکور به‌ هر عنوان‌ به‌ عمل‌ آمده‌ باشد نافذ نخواهد بود و دفاتر اسناد رسمی‌از انجام‌ این‌ نوع‌ معاملات‌ ممنوع‌ خواهند بود.
استحقاق‌ استفاده‌ از این‌ بند برای‌ هر شخص‌ فقط‌ نسبت‌ به‌ یک‌ قطعه‌ زمین‌ می‌باشد و شامل‌ قطعات‌ مختلف‌ در پلاکهای‌ متعدد نیست‌.
در صورتی‌ که‌ مساحت‌ زمین‌ مورد انتقال‌ بیش‌ از یکهزار مترمربع‌ باشد انتخاب‌ یکهزار مترمربع‌ مذکور در این‌ بند با تراضی‌ منتقل‌ الیه‌ و حسب‌ مورد با سازمانهای‌ مذکور در این‌ قانون‌ است‌ و در صورت‌ عدم‌ تراضی‌ با رای‌ هیات های‌ سه‌ نفری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در این‌ قانون‌ خواهد بود.
تبصره‌ 1 ـ در صورتی‌ که‌ زمین‌ مورد انتقال‌ بیش‌ از یکهزار مترمربع‌ باشد منتقل‌ الیه‌ تا پیش‌ از اول‌ بهمن‌ ماه‌ 1349 در آن‌ احداث‌ باغ‌ کرده‌ باشد آن ‌قسمت‌ از زمین‌ که‌ به‌ صورت‌ باغ‌ درآمده‌ نیز به‌ ملکیت‌ او شناخته‌ خواهد شد.
حل‌ اختلاف‌ در مورد احداث‌ باغ‌ با هیاتهای‌ سه‌ نفری‌ است‌.
تبصره‌ 2 ـ هرگاه‌ زمین‌ مورد انتقال‌ بیش‌ از یکهزار مترمربع‌ باشد و منتقل‌ الیه‌ تا پیش‌ از اول‌ بهمن‌ ماه‌ 1349 در آن‌ احداث‌ ساختمان‌ کرده‌ باشد تا ده‌برابر مساحت‌ زمین‌ زیربنا نیز به‌ ملکیت‌ او شناخته‌ می‌شود. در صورت‌ عدم‌ تراضی‌ با سازمانهای‌ ذینفع‌ تفکیک‌ آن‌ قسمت‌ از زمین‌ به‌ عهده‌ هیات های‌ سه‌ نفری‌ است‌.
ج‌ ـ نسبت‌ به‌ اراضی‌ که‌ از طرف‌ سازمانهای‌ مذکور در این‌ قانون‌ در مهلت‌ مقرر اقدام‌ به‌ تقدیم‌ دادخواست‌ شده‌ ولی‌ در اعلام‌ مراتب‌ به‌ دوایر ثبت‌ و یا به دفاتر اسناد رسمی‌ نسبت‌ به‌ مشخصات‌ و موقعیت‌ بعضی‌ از آن‌ اراضی‌ اشتباهاتی‌ رخ‌ داده‌ و معاملاتی‌ انجام‌ گردیده‌ است‌ نقل‌ و انتقالات‌ مذکور معتبر شناخته‌ می‌شود.
د ـ در کلیه‌ موارد مذکور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ تبصره‌های‌ آن‌ و بند ج‌ با متقاضیان‌ ثبت‌ یا متجاوزین‌ اصلی‌ طبق‌ بند ج‌ ذیل‌ ماده‌ 4 رفتار خواهد شد.
ه ـ اقداماتی‌ از قبیل‌ استرداد دعوی‌ یا توافق‌ یا منتقل‌ الیهم‌ یا صلح‌ حقوق‌ که‌ از طرف‌ سازمانهای‌ مذکور در بند یک‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ اراضی‌ دولت‌ وشهرداری ها و اوقاف‌ و بانکها مصوب‌ 8635 تاکنون‌ به‌ عمل‌ آمده‌ معتبر شناخته‌ می‌شود و نیز آنچه‌ از اراضی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ که‌ مورد حکم‌ هیاتهای ‌پنج‌ نفری‌ یا سه‌ نفری‌ قرار گرفته‌ از شمول‌ مقررات‌ فوق‌ مستثنی‌ است‌.
و ـ سازمانهای‌ مذکور در این‌ قانون‌ مکلفند ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ اخطاریه‌ رفع‌ نقص‌ دفاتر هیاتهای‌ سه‌ نفری‌ اقدام‌ به‌ رفع‌ نقص‌ از دادخواستهای‌ خود بنمایند والا هیات های‌ سه‌ نفری‌ اقدام‌ به‌ صدور رای‌ یا قرار رد دادخواست‌ خواهند نمود.
ماده‌ 7 ـ حقوق‌ دولت‌ یا شهرداری‌ یا بانک ها یا موقوفات‌ عامه‌ از نقد دارایی‌ متجاوز طبق‌ مقررات‌ اسناد لازم‌ الاجرا به‌ تقاضای‌ محکوم‌ له‌ و توسط‌ اجرادادگاه‌ شهرستان‌ استیفا خواهد شد.
ماده‌ 8 ـ اشخاصی‌ که‌ به‌ پرداخت‌ وجوهی‌ محکوم‌ می‌شوند در صورتی‌ که‌ تا یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ اجراییه‌ حاضر به‌ پرداخت‌ محکوم‌ به‌ نشوند در ازاهر هزار ریال‌ از محکوم‌ به‌ یک‌ روز توقیف‌ می‌شوند مگر اینکه‌ اعسار آنها ثابت‌ شود و در هر صورت‌ مدت‌ توقیف‌ از پنجسال‌ تجاوز نخواهد کرد.
ماده‌ 9 ـ هیات ‌های‌ مذکور جز در مورد ابلاغ‌ اوراق‌ ملزم‌ به‌ رعایت‌ تشریفات‌ آیین‌ دادرسی‌ نیستند.
ماده‌ 10 ـ در صورتی‌ که‌ اشکالاتی‌ راجع‌ به‌ مفاد احکام‌ صادر به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ و یا احکامی‌ که‌ طبق‌ لوایح‌ قانونی‌ مذکور صادر گردیده‌ برای‌ هر یک‌ از طرفین‌ یا اداره‌ اجرا پیش‌ آید هر یک‌ می‌توانند از هیات‌ تقاضای‌ رفع‌ اشکال‌ نمایند.
ماده‌ 11 ـ در کلیه‌ موارد فوق‌ هرگاه‌ هیات‌های‌ مزبور ارجاع‌ امر را به‌ کارشناس‌ لازم‌ بدانند می‌توانند به‌ یکی‌ از بانکهای‌ کشاورزی‌ یا رهنی‌ و یا ساختمانی‌ در غیر مورد مربوط‌ به‌ ادعای‌ خودشان‌ و یا طبق‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ به‌ یکی‌ از کارشناسان‌ رسمی‌ رجوع‌ نمایند.
تبصره‌ ـ در صورتی‌ که‌ کارشناسی‌ به‌ یکی‌ از بانک ها ارجاع‌ گردد بانکها حق‌ ندارند جز هزینه‌ واقعی‌ انجام‌ شده‌ برای‌ انجام‌ عمل‌ هزینه‌ دیگری‌ دریافت ‌دارند و تعرفه‌ کارشناسی‌ طبق‌ آیین‌ نامه‌ وزارت‌ دادگستری‌ در این‌ مورد رعایت‌ نخواهد شد.ماده‌ 12 ـ برای‌ خاتمه‌ دادن‌ به‌ اختلاف‌ موجود بین‌ افرادی‌ که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ لایحه‌ قانونی‌ مصوب‌ 8 6 1335 کمیسیون‌ دادگستری‌ مجلسین‌ دراراضی‌ شهر تهران‌ تقاضای‌ ثبت‌ ملکی‌ را کرده‌اند و نسبت‌ به‌ تقاضای‌ ثبت‌ آنان‌ اعتراض‌ در مدت‌ قانونی‌ نشده‌ باشد و یا اگر اعتراض‌ شده‌ منجر به‌ صدور حکم‌ قطعی‌ گردیده‌ و یا دارندگان‌ سند اراضی‌ شهر مزبور از یک‌ طرف‌ و اشخاصی‌ که‌ بدون‌ اجازه‌ مالکین‌ ساختمانهایی‌ در اراضی‌ مزبور نموده‌ و متصرف‌ می‌باشند مقرر می‌گردد هیاتی‌ مرکب‌ از یک‌ نفر از دادیاران‌ دیوانعالی‌ کشور به‌ انتخاب‌ وزیر دادگستری‌ و رییس‌ کل‌ دادگاه‌ شهرستان‌ مرکز و مدیرکل‌ ثبت‌ یا معاون‌ ثبت‌ کل‌ به‌ اختلافات‌ مزبور باتوجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ و استطاعت‌ هر یک‌ از طرفین‌ به‌ طور کدخدامنشی‌ رسیدگی‌ نموده‌ یا رای‌ به‌ پرداخت‌ بهای‌ عادله‌ اراضی‌ متصرف‌ حین‌ تصرف‌ و اجرت‌ المثل‌ سنواتی‌ اراضی‌ تا تاریخ‌ صدور رای‌ هیات‌ توسط‌ متصرفین‌ به‌ مالکین‌ بدهد و یا به‌ تقاضای‌ مالکین‌ ضمن‌ صدور رای‌ به‌ پرداخت‌ بهای‌اعیانی‌ در تاریخ‌ تصویب‌ لایحه‌ قانونی‌ مصوب‌ 8 /6 /1335 از طرف‌ مالک‌ به‌ متصرف‌ رای‌ به‌ خلع‌ ید از متصرف‌ بدهد و این‌ حکم‌ قطعی‌ و غیرقابل ‌اعتراض‌ است‌.
تبصره‌ ـ متصرفین‌ اعیانی های‌ اراضی‌ امامیه‌ (مفت‌ آباد) در صورتی‌ که‌ در مدت‌های‌ مقرر در شق‌ الف‌ بند 2 ماده‌ واحده‌ قانونی‌ اراضی‌ دولت‌ و شهرداری ها و اوقاف‌ و بانک ها مصوب‌ هشتم‌ شهریورماه‌ سال‌ 1335 و تبصره‌ الحاقی‌ به‌ ماده‌ واحده‌ مذکور مصوب‌ 16 بهمن‌ سال‌ 1335 به‌ جهتی‌ ازجهات‌ موجه‌ موفق‌ به‌ تقدیم‌ دادخواست‌ نشده‌ باشند اگر قبل‌ از تاریخ‌ تصویب‌ قانون‌ مصوب‌ هشتم‌ شهریورماه‌ 1335 شخصا در زمین های‌ مورد بحث‌ با احداث‌ اعیانی‌ تصرف‌ داشته‌اند در صورتی‌ که‌ اراضی‌ مورد تصرف‌ و سکونت‌ مجموعا از سیصد متر تجاوز ننماید می‌توانند منتهی‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ دادخواست‌ خود را در قبال‌ اخذ رسید به‌ دفتر هیات‌ سه‌ نفری‌ تسلیم‌ نمایند والا به‌ تقاضای‌ مالک‌ طبق‌ قسمت‌ اخیر ماده‌ فوق‌ اقدام‌ خواهد شد.
مفهوم‌ جمله‌ ( اشخاصی‌ که‌ بدون‌ اجازه‌ مالکین‌ ساختمان هایی‌ در اراضی‌ مزبور نموده‌ و متصرف‌ می‌باشند) مذکور در بند 2 ماده‌ واحده‌ نامبرده‌ مصوب هشتم‌ شهریور ماه‌ سال‌ 1335 اعم‌ است‌ از اشخاصی‌ که‌ بدون‌ اجازه‌ مالک‌ تمام‌ زمین‌ یا بدون‌ اجازه‌ شریک‌ یا شرکا خود در ملک‌ مشاع‌ ساختمان ‌کرده‌اند و شق‌ اخیر شامل‌ دادخواست هایی‌ می‌شود که‌ در مدت‌ قانونی‌ به‌ هیات‌ سه‌ نفری‌ داده‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 13 ـ متصرفین‌ اعیانی ‌های‌ مذکور در ماده‌ قبل‌ باید شخصا ساکن‌ اراضی‌ مزبور بوده‌ و در صورتی‌ از مقررات‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند نمود که‌ ظرف‌ دو ماه‌ از تاریخ‌ اجرا لایحه‌ قانونی‌ مصوب‌ 8 /6 /35 کمیسیون‌ مشترک‌ دادگستری‌ مجلسین‌ دادخواست‌ خود را در قبال‌ اخذ رسید به‌ دفتر دادگاه ‌شهرستان‌ تسلیم‌ نموده‌ باشند و الا به‌ تقاضای‌ مالک‌ طبق‌ قسمت‌ اخیر ماده‌ 12 اقدام‌ خواهد شد.
ماده‌ 14 ـ اراضی‌ موضوع‌ ماده‌ 12 این‌ قانون‌ وقتی‌ به‌ ملکیت‌ قطعی‌ متصرفین‌ درخواهد آمد که‌ کلیه‌ بدهی‌ خود را از بابت‌ قیمت‌ عرصه‌ پرداخته‌ باشند.
ماده‌ 15 ـ اشخاصی‌ که‌ پس‌ از تاریخ‌ تقدیم‌ لایحه‌ قانونی‌ اراضی‌ موات‌ مصوب‌ هشتم‌ شهریور ماه‌ 35 کمیسیون‌ مشترک‌ دادگستری‌ مجلسین‌ از طرف دولت‌ مجلس‌ سنا به‌ تصرف‌ و یا غصب‌ اراضی‌ دیگران‌ در شهر تهران‌ و حومه‌ پرداخته‌ باشند از مقررات‌ ماده‌ 12 این‌ قانون‌ استفاده‌ نمی‌کنند و اگر این ‌اشخاص‌ پس‌ از ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ اظهارنامه‌ مالک‌ باز هم‌ به‌ تصرفات‌ غاصبانه‌ خود ادامه‌ دهند مشمول‌ ماده‌ 16 این‌ قانون‌ خواهند بود.
ماده‌ 16 ـ اشخاصی‌ که‌ بعد از تاریخ‌ تصویب‌ لوایح‌ قانونی‌ مذکور فوق‌ نسبت‌ به‌ اراضی‌ دولت‌ یا بانکهای‌ مذکور یا اداره‌ اوقاف‌ یا شهرداری‌ یا اراضی‌موات‌ بلامالک‌ بدون‌ رعایت‌ قوانین‌ احیا اراضی‌ موات‌ یا مردم‌ (در صورت‌ شکایت‌ مدعی‌ خصوصی ‌) تجاوز کرده‌ و تصرفاتی‌ در آن‌ بنمایند از طرف‌دادستان‌ مورد تعقیب‌ واقع‌ و علاوه‌ بر خلع‌ ید از آنها به‌ مجازات‌ حبس‌ از دو ماه‌ الی‌ شش‌ ماه‌ محکوم‌ خواهند شد.
ماده‌ 17 ـ هیات های‌ مذکور در این‌ قانون‌ می‌توانند در غیر اوقات‌ اداری‌ نیز انجام‌ وظیفه‌ نمایند و وزارت‌ دادگستری‌ برای‌ انجام‌ امور اداری‌ به‌ تعداد لازم ‌کارمندان‌ دفتری‌ در اختیار آنها خواهد گذاشت‌.
ماده‌ 18 ـ رسیدگی‌ به‌ درخواست هایی که‌ به‌ موجب‌ لوایح‌ قانونی‌ مصوب‌ 8 /6/ 35 و 25/ 6 /35 و 21/ 8/ 35 و 16/ 11/ 35 کمیسیون‌ مشترک‌ دادگستری ‌مجلسین‌ و با توجه‌ به‌ مفاد و مقررات‌ لوایح‌ مزبور تقدیم‌ شده‌ و تا تاریخ‌ اجرا این‌ قانون‌ خاتمه‌ نیافته‌ است‌ بر طبق‌ این‌ قانون‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.
ماده‌ 19 ـ وزارت‌ دادگستری‌ مأمور اجرای‌ این‌ قانون‌ می‌باشد.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟