1397 تير
پنجشنبه
28

قانون‌ تفسیر مصوبه‌ مورخه‌ 25 5 1367 مجمع‌ تشخیص مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌ حل‌ مشكل‌ اراضی‌ بایر

قانون‌ تفسیر مصوبه‌ مورخه‌ 25 5 1367 مجمع‌ تشخیص مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌ حل‌ مشكل‌ اراضی‌ بایر

قانون‌ تفسیر مصوبه‌ مورخه‌ 25/ 5/ 1367 مجمع‌ تشخیص مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌ حل‌ مشكل‌ اراضی‌ بایر - مصوب‌ 3 /6 /1373
موضوع‌ استفساریه‌
نظر به‌ این‌ كه‌ بر اساس‌ مصوبه‌ مورخ‌ 25/ 5 /1367 مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌ ( حل‌ مشكل‌ اراضی‌ بایر ) به‌ دولت‌ اختیار داده‌ شده‌ است‌ كه‌ اراضی‌ بایر كه‌ بیش‌ از پنج‌ سال ‌، بدون‌ عذر موجه‌ بلاكشت‌ باقی‌ مانده‌ باشد، در اختیار گرفته‌ و طبق‌ آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ به‌ اشخاص‌ ، واگذار نماید.
مستدعی‌ است‌ نظریه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ در مورد شمول‌ یاعدم‌ شمول‌ قانون‌ فوق ‌الذكر نسبت‌ به‌ موقوفات ‌، اعلام‌ گردد.
نظر مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌
ماده‌ واحده‌ ـ موقوفات‌ از شمول‌ مصوبه‌ مورخ‌ 25/ 5/ 1367 مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ ، مستثنی‌ می‌باشد.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟