1397 تير
پنجشنبه
28

آیین نامه ‌ نحوه‌ انتخاب‌ و بر کناری‌ ، شرایط‌ و حدود اختیارات‌ و وظایف‌ امین‌ یا هیات‌ امنا اماکن‌ مذهبی‌ و موقوفات‌

آیین نامه ‌ نحوه‌ انتخاب‌ و بر کناری‌ ، شرایط‌ و حدود اختیارات‌ و وظایف‌ امین‌ یا هیات‌ امنا اماکن‌ مذهبی‌ و موقوفات‌

- مصوب‌ 10 /2 /1365 هیئت وزیران
ماده‌ 1 ـ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ می‌تواند به‌ منظور حسن‌ اداره‌ اماکن‌ مذهبی‌ اسلامی‌ از قبیل‌ بقاع‌ متبرکه‌ و امثال‌ آن‌ و موسسات‌ و انجمن‌ های‌ خیریه ‌ای‌ که‌ اداره‌ آنها به‌ سازمان‌ محول‌ شده‌ یا بشود و همچنین‌ برای‌ موقوفاتی‌ که‌ متولی‌ ندارد با رعایت‌ مفاد این‌ آیین نامه ‌ در هر مورد هیات‌ امنایی‌ انتخاب‌ نماید.
ماده‌ 2 ـ امین‌ یا امنا با توجه‌ به‌ خصوصیات‌ و اقتضا مورد در موقوفات‌ فاقد متولی‌ از دو تا پنج‌ نفر ودر اماکن‌ متبرکه‌ از سه‌ تا پنج‌ نفر می‌باشند که‌ ازبین‌ افراد معروف‌ به‌ امانت‌ و متدین‌ و متعهد محلی‌ که‌ حداقل‌ دارای‌ سواد خواندن‌ و نوشتن‌ بوده‌ و توانایی‌ انجام‌ کار را داشته‌ و حداقل‌ 25 سال‌ سن‌ب اشند برای‌ مدت‌ سه‌ سال‌ انتخاب‌ و با حکم‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ منصوب‌ و تجدید انتخاب‌ آنها بلامانع‌ می‌باشد. نحوه‌ تایید صلاحیت ‌افراد مزبور وسیله‌ سرپرست‌ حج‌ و اوقاف‌ و امورخیریه‌ تعیین‌ خواهد شد.
ماده‌ 3 ـ تصمیمات‌ امنا موقوفات‌ و اماکن‌ مذهبی‌ که‌ با اکثریت‌ آرا اتخاذ شده‌ باشد پس‌ از تایید اداره‌ مربوط‌ قابل‌ اجرا است‌.
ماده‌ 4 ـ امنا درامور محوله‌ دارای‌ مسئولیت‌ مشترک‌ بوده‌ و اعضا هیات‌ های‌ امنای‌ اماکن‌ مذهبی‌ دراولین‌ جلسه‌ ازبین‌ خود یک‌ نفر به‌ عنوان‌ رییس‌ ،یک‌ نفر مسئول‌ امور مالی‌ و یک‌ نفر منشی‌ انتخاب‌ نموده‌ و به‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ وامور خیریه‌ محل‌ معرفی‌ خواهند نمود.
ماده‌ 5 ـ غیبت‌ بدون‌ عذر موجه‌ هر عضو بیش‌ از سه‌ جلسه‌ متوالی‌ یا پنج‌ جلسه‌ متناوب‌ دریک‌ سال‌ به‌ عنوان‌ کناره‌ گیری‌ از عضویت‌ تلقی‌ و درصورت ابراز عدم‌ علاقه‌ و یا اقداماتی‌ که‌ موافق‌ با مصالح‌ مورد امانت‌ نباشد به‌ حکم‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ از این‌ سمت‌ عزل‌ خواهد گردید.
تبصره‌ ـ سازمان‌ به‌ موجب‌ پیشنهاد اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ وامور خیریه‌ محل‌ می‌تواند پس‌ از فوت‌ یا عزل‌ و یا کناره‌ گیری‌ هریک‌ از امنا ، امین‌ دیگری‌ راطبق‌ مقررات‌ این‌ آیین نامه ‌ انتخاب‌ نماید.
ماده‌ 6 ـ هر گاه‌ امینی‌ در وظایف‌ خود نسبت‌ به‌ اماکن‌ مذهبی‌ مرتکب‌ تخلف‌ شود بنا به‌ تقاضای‌ رییس‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ یا قایم‌ مقام‌ او موضوع‌ جهت‌ رسیدگی‌ درجلسه‌ هیات‌ امنا مطرح‌ و گزارش‌ آن‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ فرستاده‌ خواهد شد.
تبصره‌ ـ درصورت‌ تشخیص‌ خیانت‌ اکثریت‌ اعضای‌ هیات‌ امنا ، اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ موظف‌ است‌ علیه‌ آنان‌ در دادسرای‌ محل‌ اعلام‌ جرم‌ نموده‌ و مراتب‌ را به‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ گزارش‌ دهد. اعضای‌ مذکور بلافاصله‌ با ابلاغ‌ کتبی‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ تا تعیین ‌تکلیف‌ آنها از دخالت‌ درمورد امانت‌ ممنوع‌ بوده‌ و مکلفند فورا حساب‌ ها و دفاتر مربوطه‌ را به‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ تسلیم‌ دارند.
ماده‌ 7 ـ وظایف‌ امین‌ و هیات‌ امنا به‌ قرار زیر است‌
الف‌ ـ مراقبت‌ کامل‌ درحفظ‌ مورد امانت‌ .
ب‌ ـ نگهداری‌ اموال‌ منقول‌ و ثبت‌ آنها با مشخصات‌ کامل‌ در دفاتر مربوطه‌ .
ج‌ ـ انجام‌ تعمیرات‌ لازم‌ اماکن‌ مذهبی‌ و رسیدگی‌ مرتب‌ به‌ وضع‌ آنها.
د ـ نوسازی‌ و احداث‌ تاسیسات‌ عمومی‌ برای‌ تامین‌ رفاه‌ زوار و مراجعه‌ کنندگان‌ و ساکنان‌ ناحیه‌.
ه ـ تهیه‌ طرح‌ و برنامه ‌های‌ عمرانی‌ و اتخاذ طرقی‌ که‌ موثر در پیشرفت‌ کارهای‌ اماکن‌ مذهبی‌ باشد.
و ـ طرح‌ دعوی‌ و دفاع‌ از حقوق‌ اماکن‌ مذهبی‌ و تعقیب‌ دعاوی‌ مطروح‌ له‌ و علیه‌ آنها و درصورت‌ لزوم‌ انتخاب‌ وکیل‌ برای‌ انجام‌ امور مذکوره‌ .
ز ـ به‌ ثبت‌ رسانیدن‌ اعیان‌ و اموال‌ غیر منقول‌ اماکن‌ مذهبی‌ و اخذ سند مالکیت‌ به‌ نام‌ اماکن‌ مذکوره‌ .
ح‌ ـ جمع‌ آوری‌ درآمد و نذور نقدی‌ و جنسی‌ و نگهداری‌ وجوه‌ اماکن‌ مذکور درحساب‌ مخصوص‌ دریکی‌ از بانک‌ ها.
ط‌ ـ پرداخت‌ مقرری‌ های‌ مصوب‌ به‌ خدام‌ و کسانی‌ که‌ به‌ نحوی‌ از انحا خدمت‌ آنان‌ دراماکن‌ مزبور لازم‌ باشد.
ی‌ ـ پرداخت‌ هزینه‌ مربوط‌ به‌ بهای‌ برق‌ و آب‌ و مکالمات‌ تلفنی‌ و سایر هزینه‌ های‌ ضروری‌ و متعارف‌ .
ک‌ ـ اقدام‌ موثر برای‌ جلب‌ کمک ‌های‌ علاقمندان‌ جهت‌ عمران‌ و آبادی‌ و توسعه‌ اماکن‌ مذهبی‌ .
تبصره‌ 1 ـ صورت‌ حساب‌ و اسناد خرج‌ باید مرتبا تنظیم‌ و به‌ وسیله‌ رییس‌ هیات‌ امنا نگهداری‌ شود.
تبصره‌ 2 ـ دراماکن‌ مذهبی‌ که‌ جز آثار باستانی‌ است‌ هر نوع‌ تعمیر و مرمت‌ با اطلاع‌ قبلی‌ و نظارت‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور صورت‌ خواهدگرفت‌ .
تبصره‌ 3 ـ امین‌ یا هیات‌ امنا موظفند پس‌ از انجام‌ هزینه‌ های‌ عمرانی‌ و ضروری‌ مندرج‌ درشرح‌ وظایف‌ خود مازاد درآمد اماکن‌ مذهبی‌ را که‌ جهت‌ مشخصی‌ برای‌ مصرف‌ آن‌ تعیین‌ نشده‌ است‌ با رعایت‌ ماده‌ 5 قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ و برابر بودجه‌ مصوبه‌ به‌مصرف‌ برسانند.
ماده‌ 8 ـ درصورتی‌ که‌ برای‌ اماکن‌ مذهبی‌ امین‌ یا هیات‌ امنا انتخاب‌ شده‌ باشد می‌توان‌ ازمحل‌ وجوه‌ موضوع‌ ماده‌ 34 آیین نامه ‌ اجرایی‌ قانون ‌تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ به‌ امین‌ و هر یک‌ از اعضا هیات‌ امنا سالیانه‌ حداکثر تا مبلغ‌ سیصد هزار ریال‌ به‌ عنوان‌ پاداش‌ ، پرداخت‌ نمود ، مشروط‌ بر اینکه‌ مجموع‌ پرداختی‌ از نصف‌ مجموع‌ دریافتی‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ از همان‌ مکان‌ تجاوز ننماید.
ماده‌ 9 ـ امین‌ یا هیات‌ امنا موظفند در سه‌ ماهه‌ آخر هر سال‌ ، بودجه‌ و برنامه‌ اقدامات‌ مربوط‌ به‌ مکان‌ مذهبی‌ را برای‌ سال‌ بعد تنظیم‌ و پس‌ از تایید به‌اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ محل‌ تسلیم‌ تا برای‌ تصویب‌ به‌ اداره‌ کل‌ استان‌ مربوطه‌ ارسال‌ شود. هر گونه‌ تغییرات‌ بعدی‌ درفصول‌ و ارقام‌ بودجه‌ و یا برنامه‌ ها و طرح‌ های‌ مصوب‌ یا اصلاح‌ آنها نیز باید به‌ تایید اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ و تصویب‌ اداره‌ کل‌ استان‌ مربوطه‌ برسد.
ماده‌ 10 ـ امین‌ یا هیات‌ امنا موظفند درفروردین‌ ماه‌ هر سال‌ صورت‌ هزینه‌ و درآمد های‌ سال‌ قبل‌ راهمراه‌ اسناد مثبته‌ و یک‌ نسخه‌ از بودجه‌ مصوب ‌برای‌ رسیدگی‌ و صدور مفاصا حساب‌ به‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ محل‌ تسلیم‌ دارند.
تبصره‌ ـ چنانچه‌ صورت‌ هزینه‌ و درآمدها ناقص‌ باشد اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ آن‌ رابرای‌ تکمیل‌ عودت‌ داده‌ تا پس‌ از رفع‌ نقص‌ جهت‌ اخذ مفاصا حساب‌ از اداره‌ تحقیق‌ اقدام‌ کند.
ماده‌ 11 ـ امین‌ یا هیات‌ امنا موظفند عواید و هزینه‌ های‌ مربوطه‌ را دردفاتر ممهور و شماره‌ گذاری‌ شده‌ای‌ که‌ از طرف‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ محل‌ دراختیار آنها گذاشته‌ می‌شود به‌ طور مرتب‌ و روشن‌ ثبت‌ نمایند.
ماده‌ 12 ـ ایجاد مستحدثات‌ لازم‌ برای‌ سکونت‌ و ایجاد تاسیسات‌ عمومی‌ از قبیل‌ وضوخانه‌ ، لوله‌ کشی‌ آب‌ ، برق‌ ، راه‌ و مراقبت‌ در امر بهداشت‌ از اهم ‌وظایف‌ امین‌ یا هیات‌ امنا می‌باشد ، پس‌ از آنکه‌ تاسیسات‌ مذکور به‌ قدر کفاف‌ به‌ وجود آمد عایدات‌ اماکن‌ مذهبی‌ صرف‌ تعمیر و نگهداری‌ آنها و ایجاد این‌ قبیل‌ تاسیسات‌ برای‌ ساکنان‌ آبادی‌ های‌ مجاور مذکور خواهد شد.
ماده‌ 13 ـ امین‌ و هیات‌ امنا و خدمه‌ و کارکنان‌ مجاز نیستند شخصا وجه‌ و یا جنسی‌ به‌ عنوان‌ نذور و یا اهدایی‌ و غیره‌ دریافت‌ دارند ، لذا امین‌ و هیات امنا موظفند صندوق‌ و یا محفظه‌ های‌ فلزی‌ قابل‌ اطمینانی‌ که‌ ممهور به‌ مهر مشخص‌ باشد درمحل‌ نصب‌ و دراوقات‌ معینی‌ با حضور نماینده‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ آنها را باز و موجودی‌ را با تنظیم‌ صورت‌ جلسه‌ به‌ حساب‌ بانکی‌ منتقل‌ نمایند. برای‌ نذور جنسی‌ امین‌ یا هیات‌ امنا قبوضی‌ در دو رنگ‌ سفید و آبی‌ با شماره‌ متوالی‌ چاپ‌ و مشخصات‌ کامل‌ این‌ قبیل‌ هدایا را در آنها نوشته‌ ، نسخه‌ سفید را به‌ اهدا کننده‌ تسلیم‌ و نسخه‌ آبی‌ را نگهداری‌ خواهند نمود.
تبصره‌ ـ مسیولیت‌ نگهداری‌ کلید صندوق‌ نذور و ضریح‌ و مهر امین‌ و هیات‌ امنا و قبوض‌ و اسناد و دفاتر به‌ عهده‌ هیات‌ امنا و امین‌ خواهد بود.
ماده‌ 14 ـ برای‌ آنکه‌ حساب‌ دریافت‌ و پرداخت‌ های‌ اماکن‌ مذهبی‌ اسلامی‌ بر مبنای‌ روشنی‌ استوار شود برای‌ کلیه‌ این‌ قبیل‌ اماکن‌ متبرکه‌ با معرفی‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ محل‌ حسابی‌ از طرف‌ امنا نزدیکی‌ از بانک ‌ها افتتاح‌ تا درآمدها کلا درآن‌ حساب‌ متمرکز و پرداخت‌ها نیز به‌ وسیله‌ چک‌ صورت‌ گیرد ، چک‌های‌ صادره‌ عموما با دو امضای‌ امین‌ یا رییس‌ هیات‌ امنا و حسب‌ مورد نماینده‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ خواهد بود ودر صورتی‌ که‌ رییس‌ هیات‌ امنا به‌ عللی‌ در محل‌ نباشد عضو دیگری‌ از هیات‌ امنا به‌ جای‌ او تعیین‌ و معرفی‌ خواهد شد.
تبصره‌ ـ امین‌ و هیات‌ امنا موظفند صورت‌ درآمد و مخارج‌ هر ساله‌ را همراه‌ با اقدامات‌ انجام‌ شده‌ در آخر سال‌ با امضا امین‌ و کلیه‌ اعضای‌ هیات امنا حسب‌ مورد و رییس‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ برای‌ اطلاع‌ عامه‌ منتشر سازند.
ماده‌ 15 ـ درمواردی‌ که‌ فروش‌ هدایای‌ جنسی‌ و اموال‌ منقول‌ زاید بر احتیاج‌ یا غیر قابل‌ استفاده‌ اماکن‌ مذهبی‌ لازم‌ باشد باید علت‌ فروش‌ با مشخصات ‌کامل‌ اشیا از طرف‌ امین‌ یا هیات‌ امنا صورت‌ جلسه‌ شود و پس‌ از تایید کتبی‌ آن‌ از طرف‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ محل‌ به‌ طریق‌ مزایده‌ حضوری‌ در معرض‌ فروش‌ قرار گیرد. اشیایی‌ که‌ احتیاج‌ به‌ اظهار نظر کارشناس‌ دارد باید قبلا نظر کارشناس‌ یا خبره‌ محلی‌ نسبت‌ به‌ فروش‌ و بهای‌ آنها جلب‌ شود. ولی‌ فروش‌ اشیا باستانی‌ باید به‌ تصویب‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور برسد.
تبصره‌ 1 ـ کمیسیون‌ مزایده‌ از امین‌ یا رییس‌ هیات‌ امنا و صندوقدار یا یکی‌ از اعضای‌ هیات‌ امنا به‌ انتخاب‌ خود هیات‌ و نماینده‌ اداره‌ حج‌ و اوقاف ‌و امور خیریه‌ تشکیل‌ می‌شود و اختیارات‌ آن‌ مانند اختیارات‌ کمیسیون‌ مزایده‌ موضوع‌ آیین نامه ‌ اجرایی‌ قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ واوقاف‌ و امور خیریه‌ خواهد بود.
تبصره‌ 2 ـ بهای‌ فروش‌ اشیا مذکور و سپرده‌های‌ ضبطی‌ مربوط‌ به‌ آنها باید جز عواید به‌ حساب‌ مکان‌ مذهبی‌ دربانک‌ منظور گردد.
ماده‌ 16 ـ نوسازی‌ اماکن‌ مذهبی‌ و تعمیرات‌ و خرید اموال‌ و اثاثیه‌ آنها از طریق‌ مناقصه‌ و یا استعلام‌ بها صورت‌ خواهد گرفت‌ ، مگر آنکه‌ مقتضیاتی ‌موجب‌ ترک‌ مناقصه‌ شود و اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ محل‌ آن‌ را تایید نماید.
تبصره‌ ـ درصورتی‌ که‌ مبلغ‌ هزینه ‌های‌ این‌ ماده‌ بیش‌ از ده‌ میلیون‌ ریال‌ باشد کسب‌ نظر اداره‌ کل‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ استان‌ مربوطه‌ ضروری است‌ .
ماده‌ 17 ـ درمواردی‌ که‌ اماکن‌ مذهبی‌ دارای‌ موقوفاتی‌ باشند که‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از درآمد آنها باید درمحل‌ به‌ مصرف‌ برسد ، می‌توان‌ متولی‌ موقوفه‌ را به‌عنوان‌ یکی‌ از اعضا هیات‌ امنا انتخاب‌ و مصرف‌ قسمت‌ مذکور از درآمد موقوفه‌ که‌ اختصاص‌ به‌ اماکن‌ مذهبی‌ مزبور دارد با نظارت‌ هیات‌ امنا صورت‌ خواهد گرفت‌ .
ماده‌ 18 ـ امین‌ یا هیات‌ امنایی‌ که‌ برای‌ موقوفات‌ فاقد متولی‌ انتخاب‌ می‌شوند موظفند بر طبق‌ مقرراتی‌ که‌ قانونا برعهده‌ متولی‌ و حسب‌ مفاد وقفنامه‌ و در صورت‌ فقدان‌ وقفنامه‌ طبق‌ سیره‌ جاریه‌ انجام‌ وظیفه‌ نمایند. حدود اختیارات‌ و مسئولیت‌ های‌ آنها علاوه‌ بر مقررات‌ این‌ آیین نامه ‌ به‌ نحوی‌ است‌ که‌درقانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ و آیین نامه ‌های‌ مربوطه‌ برای‌ متولی‌ درنظر گرفته‌ شده‌ است‌ .
ماده‌ 19 ـ حق‌ الزحمه‌ امین‌ یا هیات‌ امنا موقوفه‌ با درنظر گرفتن‌ عواید و میزان‌ کار به‌ وسیله‌ سازمان‌ تعیین‌ می‌شود و درهیچ‌ مورد مجموع‌ پرداختی ‌نباید از نصف‌ حق‌ التولیه‌ مقرر در وقفنامه‌ تجاوز نماید.
ماده‌ 20 ـ سازمان‌ در کلیه‌ اعمال‌ امین‌ یا هیات‌ های‌ امنا نظارت‌ داشته‌ و موظف‌ است‌ که‌ درحسن‌ انجام‌ وظایف‌ آنان‌ مراقبت‌ کامل‌ نماید.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟