1397 تير
پنجشنبه
28

آیین نامه‌ نحوه‌ و ترتيب‌ وصول‌ پذيره‌ و اهدایی

آیین نامه‌ نحوه‌ و ترتيب‌ وصول‌ پذيره‌ و اهدایی

آیین نامه‌ نحوه‌ و ترتيب‌ وصول‌ پذيره‌ و اهدایی - مصوب‌ 10/ 2 /1365 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی
ماده‌ 1 ـ درمواردی که‌ زمين‌ بلامعارض‌ وقفی ابتدائا با اعطای حق‌ تملک‌ اعيان‌ جهت‌ احداث‌ واحد مسکونی و اداری ، خدماتی و صنعتی دارای موافقت‌ اصولی به‌ اجاره‌ واگذار میشود ، مبلغی متناسب‌ با قيمت‌ عادله‌ روز زمين‌ که‌ در هر حال‌ نبايد از 30% قيمت‌ آن‌ کمتر باشد طبق‌ نظر کارشناس ‌رسمی دادگستری ويا دو نفر خبره‌ محلی به‌ هنگام‌ تنظيم‌ سند اجاره‌ به‌ عنوان‌ پذيره‌ اهدایی علاوه‌ بر مال‌ الاجاره‌ عادله‌ روز از متقاضی اعم‌ از شخص‌حقيقی يا حقوقی دريافت‌ خواهد شد.
تبصره‌ ـ ميزان‌ پذيره‌ رقباتی که‌ بدون‌ سند اجاره‌ دراختيار اشخاص‌ است‌ در صورت‌ موافقت‌ متولی و يا اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خيريه‌ با تنظيم‌ سنداجاره‌ و پرداخت‌ اجور معوقه‌ ايام‌ تصرف‌ مشمول‌ اين‌ ماده‌ است‌ مشروط‌ بر اينکه‌ تصرف‌ متصرف‌ قبل‌ از سال‌ 1361 باشد.
ماده‌ 2 ـ مستاجر عرصه‌ای که‌ حق‌ تملک‌ اعيان‌ داشته‌ و احداث‌ اعيان‌ نموده‌ است‌ چنانچه‌ بخواهد مورد اجاره‌ را به‌ غير انتقال‌ دهد 15% مابه‌ التفاوت ‌ارزش‌ فعلی عرصه‌ موقوفه‌ نسبت‌ به‌ ارزش‌ زمان‌ ايجار را میبايد به‌ عنوان‌ پذيره‌ انتقال‌ به‌ هنگام‌ تنظيم‌ سند اجاره‌ به‌ نفع‌ موقوفه‌ پرداخت‌ نمايد اين‌ترتيب‌ درنقل‌ و انتقالات‌ بعدی نيز رعايت‌ خواهد شد بديهی است‌ قيمت‌ عرصه‌ به‌ نحو مندرج‌ درماده‌ 1 محاسبه‌ خواهد شد.
تبصره‌ ـ چنانچه‌ مستاجر دريک‌ قطعه‌ زمين‌ موقوفه‌ واحدهای متعددی احداث‌ نمايد در موقع‌ انتقال‌ قيمت‌ عرصه‌ هر واحد طبق‌ قانون‌ تملک ‌آپارتمان‌ها تعيين‌ و پذيره‌ انتقالی بر اساس‌ آن‌ محاسبه‌ و دريافت‌ خواهد شد.
ماده‌ 3 ـ درايجاد رقبات‌ بلامعارض‌ موقوفه‌ جهت‌ استفاده‌ به‌ عنوان‌ محل‌ کسب‌ صددرصد سرقفلی درصورت‌ تعلق‌ برابر نظر کارشناس‌ يا خبره‌ محلی از طريق‌ مزايده‌ به‌ هنگام‌ تنظيم‌ سند اجاره‌ به‌ نفع‌ موقوفه‌ وصول‌ خواهد شد.
ماده‌ 4 ـ هرگاه‌ مستاجر بخواهد واحد تجاری را که‌ عرصه‌ و اعيان‌ آن‌ وقف‌ است‌ به‌ غير انتقال‌ دهد بايد با کسب‌ موافقت‌ متولی و اداره‌ حج‌ و اوقاف‌ و امورخيريه‌ 10% کل‌ سر قفلی محل‌ را که‌ کارشناس‌ يا خبره‌ محلی تعيين‌ میکند به‌ هنگام‌ تنظيم‌ سند اجاره‌ به‌ موقوفه‌ بپردازد و درصورتی که‌ قبلا سرقفلی به‌ موقوفه‌ پرداخت‌ کرده‌ باشد10% مزبور نسبت‌ به‌ مابه‌ التفاوت‌ سرقفلی پرداختی قبلی به‌ موقوفه‌ و سرقفلی فعلی محاسبه‌ و دريافت‌ میشود.
ماده‌ 5 ـ درصورتی که‌ مستاجر درزمينی که‌ برای سکونت‌ اجاره‌ نموده‌ و خلاف‌ شرط‌ سند اقدام‌ به‌ احداث‌ محل‌ کسب‌ نموده‌ باشد ، در مواقع‌ انتقال‌ ملک ‌و يا ايجاد محل‌ کسب‌ بايد 50% سرقفلی را برابر نظر کارشناس‌ به‌ موقوفه‌ پرداخت‌ نمايد.
ماده‌ 6 ـ انتقالات‌ اختياری بين‌ مستاجر موقوفه‌ و طبقه‌ اول‌ ارثی وی و همچنين‌ درانتقالات‌ قهری مستاجر از پرداخت‌پذيره‌ معاف‌ میباشند.
ماده‌ 7 ـ در صورتی که‌ مورد استفاده‌ از زمين‌ منطبق‌ با نيات‌ واقف‌ نباشد کليه‌ وزارتخانه‌ ها ، سازمانها و موسسات‌ دولتی و وابسته‌ به‌ دولت‌ و موسسات‌ عمومی غير دولتی نظير شهرداري ها و نيز نهادهای انقلابی مشمول‌ پرداخت‌ پذيره‌ طبق‌ اين‌ آیين‌ نامه‌ خواهند بود.
ماده‌ 8 ـ اعطای حق‌ تملک‌ اعيانی درمورد اراضی موقوفه‌ای که‌ بنا به‌ تشخيص‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ کاربری زراعی دارد ممنوع‌ بوده‌ و در ايجاد آنها پذيره‌ دريافت‌ نخواهد شد.
ماده‌ 9 ـ در مواردی که‌ در ميزان‌ نحوه‌ و ترتيب‌ وصول‌ پذيره‌ و سرقفلی و يا تغيير نحوه‌ استفاده‌ از مورد اجاره‌ ابهامی و يا اختلافی به‌ وجود آيد نظر سرپرست‌ سازمان‌ ملاک‌ عمل‌ خواهد بود.
ماده‌ 10 ـ وجوهی که‌ از محل‌ پذيره‌ و سرقفلی حاصل‌ از اجاره‌ و استيجار رقبات‌ موقوفه‌ و يا به‌ عنوان‌ اهدایی دريافت‌ میگردد جزو عوايد همان ‌موقوفه‌ محسوب‌ و علی ما قرره‌ الواقف‌ به‌ مصرف‌ میرسد و درصورتی که‌ از عوايد مذکور پس‌ از وضع‌ مخارج‌ ضروری و اجرای نظر واقف‌ مبلغ‌ متنابهی باقی بماند که‌ بتوان‌ رقبه‌ جديدی خريداری و يا اقدام‌ به‌ احداث‌ بنا در قسمتی از اراضی آن‌ نمود ، به‌ منظور استمرار و بقا موقوفه‌ و تامين‌ نظر واقف‌ و تضمين‌ بيشتر آن‌ برای سال‌ های آينده‌ با رعايت‌ صلاح‌ و صرفه‌ وقف‌ و با تحصيل‌ مجوز از سرپرست‌ سازمان‌ عمل‌ خواهد شد.
تبصره‌ ـ پذيره‌های ماخوذه‌ درموقع‌ ايجار موقوفات‌ خاص‌ متعلق‌ به‌ کليه‌ بطون‌ است‌ و میبايد جهت‌ استفاده‌ آنان‌ سرمايه‌ گذاری شود.
ماده‌ 11 ـ ادارات‌ اوقاف‌ و متوليان‌ بايد حتی الامکان‌ قبل‌ از ايجار اراضی موقوفه‌ بررسی لازم‌ را معمول‌ تا درصورتی که‌ زمين‌ وقفی جهت‌ ايجاد مسکن‌ ،کارگاه‌ و يا واحدهای صنعتی مناسب‌ و مفيد باشد با هماهنگی ادارات‌ ذيربط‌ و با استفاده‌ از منابع‌ مالی ممکن‌ و يا مشارکت‌ بانک‌ ها رأسا اقدام‌ به‌ احداث‌ ساختمان‌ نموده‌ و با توجه‌ به‌ نحوه‌ سرمايه‌ گذاری مورد بهره‌ برداری قرار گيرد.
بديهی است‌ درصورت‌ عدم‌ امکانات‌ لازم‌ برای اجرای اين‌ ماده‌ برابر مفاد آیین نامه‌ اجرایی قانون‌ تشکيلات‌ و اختيارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امورخيريه‌ و ساير مواد اين‌ آیین نامه‌ اقدام‌ شود.
تبصره‌ ـ اراضی موقوفه ‌ای که‌ برای ساختمان‌ واحدهای تجاری اعم‌ از پاساژ و غيره‌ مناسب‌ باشد میبايد توسط‌ متصديان‌ امر وقف‌ نسبت‌ به‌ احداث ‌آنها رأسا اقدام‌ و سپس‌ از طريق‌ نشر آگهی مزايده‌ به‌ اجاره‌ واگذار شود.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟