1397 تير
يكشنبه
31

لایحه قانونی ملی‌شدن موسسات بیمه‌و موسسات اعتباری‌ مصوب 4 تیر 1358

لایحه قانونی ملی‌شدن موسسات بیمه‌و موسسات اعتباری‌ مصوب 4 تیر 1358

ماده 1 ـ به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و گسترش صنعت‌بیمه در سراسر کشور و گماردن بیمه به خدمت مردم از تاریخ‌ تصویب این قانون کلیه موسسات بیمه کشور ضمن قبول اصل‌مالکیت مشروع مشروط‌، ملی اعلام می‌شود.
ماده 2 ـ پروانه فعالیت نمایندگیهای موسسات بیمه خارجی درایران لغو می‌شود و بیمه مرکزی ایران ترتیب تصفیه عملیات‌ نمایندگیهای مذکور را به هر نحوی که مقتضی بداند خواهدداد.
ماده 3 ـ به جای مجامع عمومی موسسات بیمه‌، مجمع‌ عمومی مشترکی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی‌، وزیر بازرگانی‌، وزیر بهداری و بهزیستی‌، وزیر مشاور و سرپرست‌ سازمان برنامه و بودجه‌، وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.
ماده 4 ـ به جای هیات مدیره موسسات بیمه کشور، هیات‌مدیره مشترکی متشکل از رئیس کل بیمه مرکزی ایران‌، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران و نمایندگان وزارتخانه‌های‌ مذکور در ماده 3 خواهد بود.
ماده 5 ـ مدیران عامل موسسات بیمه کشور از طرف هیات‌مدیره مشترک موسسات بیمه انتخاب و به تصویب مجمع‌ عمومی مشترک موسسات بیمه خواهد رسید و احکام انتصاب‌مدیران عامل از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.
ماده 6 ـ کلیه اختیارات مدیران عامل سابق موسسات بیمه تاتصویب مقررات جدید از طرف مجمع عمومی مشترک به ‌مدیران عامل منتخب تفویض می‌شود.
ماده 7 ـ کلیه کارکنان موسسات بیمه کشور تا تصویب مقررات‌استخدامی مربوط‌، تابع مقررات استخدامی موجود خواهند بود، لکن از لحاظ حداقل و حداکثر حقوِق ، تابع مقررات‌مصوب دولت می‌باشند.
ماده 8 ـ کلیه شرکتهای پس انداز و وام مسکن مشمول قانون‌ملی شدن بانکها از تاریخ تصویب قانون مذکور خواهند بود.
 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟