1397 تير
يكشنبه
31

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی‌ مصوب 26/1/1365

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی‌ مصوب 26/1/1365

ماده واحده ـ عضویت دولت ایران در سازمان‌ها و مجامع‌بین‌المللی به شرح فهرست پیوست تایید و به دولت اجازه داده‌می‌شود نسبت به پرداخت حق عضویت‌های معوقه‌ اقدام‌نماید.
تبصره 1 ـ عضویت‌هایی که به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسیده‌، کماکان به اعتبار خود باقی است‌.
تبصره 2 ـ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت ضرورت‌نسبت به پرداخت حقوق معوقه عضویت در سازمان‌هایی که ‌ادامه عضویت در آنها به تصویب نرسیده اقدام نماید.
تبصره 3 ـ تغییرات میزان حق عضویت سازمان‌ها و مجامع‌مذکور در این قانون همه ساله در بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به وسیله هیات ‌وزیران تخصیص داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره و دو فقره‌فهرست ضمیمه در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم‌ فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده است‌.
نام سازمان بین‌المللی نام وزارتخانه‌ها و یا سازمان‌های دولتی‌ حق عضویت‌
1...... ..... .....
2...... ..... .....
.
.
.
37.صندوق بیمه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ حق عضویت‌
اتکایی‌همکاری عمران و بیمه مرکزی ایران‌ ندارد
منطقه‌ای (اکو)
.
.
.
53. فدراسیون بیمه‌گران و بیمه مرکزی ایران‌ 750 دلار
بیمه‌گران اتکایی آفریقایی‌
و آسیایی (FAIR)
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟