1397 تير
يكشنبه
31

قانون اداره امور شرکتهای بیمه‌ مصوب 13/9/1367

قانون اداره امور شرکتهای بیمه‌ مصوب 13/9/1367

ماده 1 ـ شرکتهای بیمه ایران‌، آسیا و البرز و دانا به صورت‌سهامی اداره می‌شوند و مجاز به انجام انواع عملیات بیمه‌ای‌ در بخشهای دولتی‌، تعاونی و خصوصی می‌باشند.
تبصره 1 ـ شرکتهای بیمه آریا، امید، پارس‌، تهران‌، توانا،حافظ‌، ساختمان و کار، شرق و ملی در شرکت بیمه دانا ادغام‌ می‌گردند.
تبصره 2 ـ اجازه داده می‌شود مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی بابت سهام ارزیابی شده شرکتهای بیمه ملی شده که ‌در تاریخ ملی شدن (4/4/1358) دارای ارزش مثبت بوده‌ است با تصویب مجمع عمومی شرکتهای مذکور منتهی ظرف‌سال از تاریخ تصویب این قانون از محل منابع داخلی‌شرکتهای مربوطه پس از کسر مطالبات دولتی و دیون ممتازه ‌تأمین و پرداخت گردد مشروط بر اینکه عدم مشروعیت‌مالکیت آنها از سوی دادگاه انقلاب اسلامی اعلام نشود.
تبصره 3 ـ اجازه داده می‌شود مطالبات دولت و بانک‌ها ازشرکتهای بیمه‌ای که تراز منفی دارند از منابع داخلی شرکتهای‌ بیمه ملی شده دارای تراز مثبت پرداخت شود.
ماده 2 ـ کلیه سهام شرکتهای بیمه موضوع ماده‌این قانون‌متعلق به دولت بوده و هر یک از این شرکتها دارای‌ اساسنامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه ازتاریخ تصویب این قانون توسط مجمع عمومی شرکتهای ‌مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و شامل هدف‌،موضوع شرکت‌، نحوه اداره آن و سایر وظایف و اختیارات ‌می‌باشد. مجمع عمومی هر یک از شرکتهای مزبور مرکب از وزراء اقتصاد و دارایی‌، بازرگانی و برنامه و بودجه می‌باشد ریاست مجامع مزبور با وزیر امور اقتصادی و دارایی است‌.
تبصره ـ رئیس کل بیمه مرکزی ایران بدون حق رای درجلسات مجمع عمومی شرکتهای بیمه‌، حضور می‌یابد.
ماده 3 ـ مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای بیمه باپیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی ‌انتخاب و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب‌خواهد شد و عزل مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای ‌بیمه با پیشنهاد هر یک از اعضاء مجمع عمومی و تصویب‌مجمع عمومی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام‌می‌گیرد.
ماده 4 ـ شرکتهای بیمه ایران‌، آسیا، البرز و دانا با رعایت قانون‌ تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و این قانون‌، طبق‌مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش‌بینی نشده مشمول قانون تجارت می‌باشند و در صورتی تابع‌ مقررات عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه‌دولت تشکیل شده‌اند، می‌گردند که در مقررات مزبور صراحتا از آنها یاد شده باشد.
ماده 5 ـ آیین نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه‌مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب‌ هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 6 ـ موسسات بیمه موضوع ماده 5 می‌توانند حداکثر 5درصد از سود ویژه مازاد در سال قبل خود را فقط بین کارکنانی‌ که درسال مربوط با فعالیت فوق العاده در جهت افزایش تولید یا ارائه خدمات مناسبت‌تر باعث بالا رفتن سود ویژه موسسه ‌شده‌اند توزیع نمایند مشروط بر اینکه مبلغ آن بیش از 40درصد حقوق سالانه هر فرد نباشد.
تبصره ـ نحوه توزیع که توسط هیات مدیره انجام می‌گیرد بادر نظر گرفتن ارزش کمی و کیفی فعالیت کارکنان مزبور بر طبق‌آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 7 ـ از تاریخ تصویب این قانون‌، کلیه قوانین و مقررات‌مغایر ملغی است‌.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی‌روز یکشنبه مورخ سیزدهم آذرماه یک هزار و سیصد و شصت ‌و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌/11/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است‌.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟