1397 تير
يكشنبه
31

قانون عضویت بیمه مرکزی ایران در شرکت بیمه اتکایی آسیا مصوب 25/11/1371

قانون عضویت بیمه مرکزی ایران در شرکت بیمه اتکایی آسیا مصوب 25/11/1371

ماده واحده ـ بیمه مرکزی ایران مجاز است بر اساس شرایط‌ مذکور در موافقتنامه تاسیس شرکت بیمه اتکایی آسیا در آن‌شرکت مشارکت و سهم الشرکه مربوط را از محل منابع داخلی‌خود پرداخت نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه‌مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/12/1371 به‌ تایید شورای نگهبان رسیده است‌.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟