1397 تير
يكشنبه
31

قانون اجازه عضویت بیمه مرکزی ایران در اتحادیه نظارت کنندگان بر شرکت‌های بیمه در کشورهای در حال توسعه مصوب 2/5/1365

قانون اجازه عضویت بیمه مرکزی ایران در اتحادیه نظارت کنندگان بر شرکت‌های بیمه در کشورهای در حال توسعه مصوب 2/5/1365

ماده واحده ـ به بیمه مرکزی ایران اجازه داده می‌شود که‌عضویت «اتحادیه نظارت کننده بر شرکت‌های بیمه در کشورهای در حال توسعه ‌» را پذیرفته و حق عضویت مربوطه‌ را از محل منابع داخلی خود پرداخت نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه دوم‌مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ 13/5/1365 به تایید شورای ‌نگهبان رسیده است‌.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟