1397 تير
يكشنبه
31

قانون بیمه محصولات کشاورزی‌ مصوب 25/3/1362

قانون بیمه محصولات کشاورزی‌ مصوب 25/3/1362

ماده واحده ـ به منظور انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی‌،دام‌، طیور، زنبور عسل‌، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل‌خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیرتگرگ‌، طوفان‌، خشکسالی‌، زلزله‌، سیل‌، سرمازدگی ، یخبندان‌، آتش سوزی‌، صاعقه‌، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه‌ای امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه‌ای به عنوان ‌وسیله‌ای برای نیل به اهداف و سیاستهای بخش کشاورزی‌،صندوق بیمه کشاورزی در بانک کشاورزی تأسیس می‌شود.
تبصره 1 ـ صندوق بیمه محصولات کشاورزی دارای استقلال‌مالی و شخصیت حقوقی است و بر اساس مقررات قانونی‌ شرکتهای دولتی اداره و دارای شورای عالی مرکب از وزراءکشاورزی‌، امور اقتصادی ودارایی‌، بازرگانی‌، مشاور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه به ریاست وزیر کشاورزی می‌باشد،حدود وظایف و اختیارات شورای عالی در اساسنامه صندوِبیمه محصولات کشاورزی خواهد آمد.
تبصره 2 ـ شورای عالی بیمه محصولات کشاورزی دارای‌ کمیته فنی مرکب از نمایندگان ذی صلاح و تام الاختیار اعضای‌شورای عالی و صندوق با وظایف زیر خواهد بود:
1 ـ بررسی و تأیید کلیه طرحها و برنامه‌ها و مسائلی که از طریق‌صندوق به شورای عالی احاله می‌گردد.
2 ـ نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه‌های مصوب به‌نیابت از طرف شورای عالی‌.
3 ـ بررسی و اظهار نظر مشورتی در مورد مسائل و مشکلاتی‌که توسط صندوق ارجاع می‌شود.
تبصره 3 ـ هیات مدیره صندوق مرکب از 5 نفر شامل‌مدیرعامل بانک کشاورزی و یک نفر از هیات مدیره بانک‌کشاورزی و یک نماینده از جهاد سازندگی و دو نفر دیگر به‌معرفی وزیر کشاورزی و تصویب شورای عالی می‌باشد،مدیرعامل بانک کشاورزی سمت مدیرعامل صندوق بیمه‌محصولات کشاورزی را نیز به عهده خواهد داشت‌.
تبصره 4 ـ سرمایه اولیه صندوق بیمه کشاورزی مبلغ یک‌میلیارد ریال می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشاورزی از طریق ‌دولت تامین و پرداخت می‌گردد. سرمایه صندوق طبق‌اساسنامه مربوطه و با تصویب شورای عالی بیمه محصولات ‌کشاورزی قابل افزایش می‌باشد.
تبصره 5 ـ دولت موظف است اساسنامه فوق را ظرف 3 ماه‌از تاریخ تصویب این لایحه تهیه و برای تصویب تقدیم مجلس ‌شورای اسلامی نماید.
تبصره 6 ـ کمک دولت بابت تامین قسمتی از سهم حق بیمه‌کشاورز و جبران زیانهای احتمالی عملیات بیمه به پیشنهاد شورای عالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و تصویب‌هیات وزیران هر ساله در بودجه کل کشور منظور و به صندوِپرداخت خواهد شد.
تبصره 7 ـ بتدریج که صندوق بیمه محصولات کشاورزی‌آمادگی لازم را برای انجام وظایف خود بر اساس این لایحه در هر منطقه و برای هر محصول اعلام نماید صندوق کمک به‌تولید کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی به ‌فعالیتهای خود در آن منطقه و برای آن محصول خاتمه داده ومنابع و امکانات مربوط را به صندوق بیمه محصولات ‌کشاورزی منتقل خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه اول خردادماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/3/1362 به تأییدشورای نگهبان رسیده است‌.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟