1397 تير
يكشنبه
31

قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی‌

قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی‌

ماده واحده ـ به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور،افزایش رقابت و کارآیی در بازار بیمه‌، افزایش رفاه عمومی وگسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی‌، افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان‌جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی‌و در چارچوب ضوابط‌، قلمرو و شرایط تعیین شده زیر اجازه‌ تاسیس مؤسسه بیمه غیردولتی به اشخاص داخلی داده‌ می‌شود:
1 ـ سیاستگذاری در صنعت بیمه‌، اعمال نظارت بر فعالیتهای‌بیمه‌ای و صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای کماکان جهت اعمال‌ حاکمیت دراختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی خواهدبود.
2 ـ ضوابط مربوط به نحوه تاسیس و فعالیت موسسات بیمه‌داخلی و از قبیل شرایط اخذ مجوز تاسیس و لغو آن‌، نحوه ‌انتقال عملیات و ادغام‌، انحلال و ورشکستگی موسسات‌ بیمه‌ای‌، محدوده فعالیت بیمه‌ای و بیمه اتکایی شامل انواع ‌معاملات بیمه‌، حق بیمه و کارمزد مربوط به رشته‌های مختلف‌بیمه‌، میزان ذخایر فنی و اندوخته‌های قانونی و نحوه سرمایه‌گذاری آنها بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 و اصلاحیه بعدی و قانون بیمه ‌مصوب 7/2/1316 تعیین خواهد شد.
3 ـ حداقل سرمایه موسسات بیمه موضوع ماده (36) قانون‌تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 برای موسسات بیمه غیردولتی با پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران ‌تعیین خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه‌مورخ ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس ‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/6/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است‌.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی‌
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟