1397 تير
يكشنبه
31

قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی بیمه‌مسئولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز) مصوب 5/3/1356

قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی بیمه‌مسئولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز) مصوب 5/3/1356

ماده واحده ـ بیمه مرکزی ایران مجاز است دفتر ایرانی بیمه‌بین‌المللی مسوولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه نقلیه‌موتوری زمینی (کارت سبز) را در تهران دائر کند و نسبت به‌الحاق آن دفتر به سیستم بین‌المللی بیمه مزبور اقدام نماید.
کلیه موسسات بیمه ایرانی مجاز به انجام عملیات بیمه اجباری‌مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث ملزم به قبول عضویت دفترمزبورمی‌باشند.
ترتیب اجرای این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که‌به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای‌ملی در جلسه روز پنج شنبه 5 خرداد ماه 1356، در جلسه روزچهارشنبه بیست و پنجم خردادماه سال یک هزار و سیصد وپنجاه و شش به تصویب مجلس سنا رسید.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟