1397 تير
يكشنبه
31

قانون حق‌الثبت شرکتهای بیمه‌ مصوب 6/9/1310 کمیسیون قوانین عدلیه‌

قانون حق‌الثبت شرکتهای بیمه‌ مصوب 6/9/1310 کمیسیون قوانین عدلیه‌

ماده 1 ـ مقررات ماده (10) قانون ثبت شرکتها مصوب 2/3/1310 در آن قسمتی که راجع به حق الثبت خود شرکت است ‌شامل شرکتهای بیمه نخواهد بود و شرکتهای مزبور باید حقوق ذیل را تادیه نمایند:
(اصلاحی 25/3/1367 هیات وزیران‌) ـ برای ثبت خود شرکت 000/300 ریال‌.
برای معاملات شرکت‌:
الف ـ در بیمه بر ضد حریق‌.
1 ـ اگر سند بیمه (پلیس بیمه‌) برای مدتی بیش از سه ماه صادر شود یک دینار برای هر چهارصد ریال قیمت مال بیمه شده یاکسر آن در هر سال یا کسر سال‌.
2 ـ اگر سند بیمه برای سه ماه یا کمتر صادر شود یک دینار برای هر هشتصد ریال قیمت مال بیمه شده یا کسر آن‌.
ب ـ در سایر بیمه‌ها ده دینار برای هر بیست ریال حق بیمه یا کسر آن که شرکت اخذ می‌کند.
ج ـ برای تصدیقات موقتی ده دینار از هر تصدیق‌.
هرگاه مبلغ بیمه شده در اوراق و اسناد فوق معین نشده باشد هر یک دینار حق بیمه را باید در مقابل ده ریال قیمت مال بیمه‌شده محسوب داشت‌.
هرگاه مدت بیمه ذکر نشده باشد مدت آن یک سال محسوب خواهد شد.
تبصره 1 ـ در موقع تجدید سند بیمه باید مطابق مقررات فوق حق ‌الثبت تادیه شود.
تبصره 2 ـ تادیه حقوق مذکور در این ماده به عهده خود شرکت است و شرکت به هیچ وجه حق ندارد به وسیله ازدیاد میزان‌حق بیمه یا به طریق دیگر آن را از بیمه‌شدگان اخذ کند.
هر قراردادی که با بیمه‌شدگان برخلاف این ترتیب داده شود در قسمتی که مخالف این تبصره است باطل بوده و به علاوه ‌ممکن است موجب الغای اجازه عملیات شرکت بشود.
تبصره 3 ـ به هر سند بیمه یا تصدیق باید معادل حقوق قانونی تمبر الصاق شود والا سه برابر حق تمبر از شرکت گرفته‌ خواهد شد.
وصول این وجه به طریق اداری و بدون مراجعه به محکمه خواهد بود.
اگر سند بیمه در نسخ متعدد تنظیم شده باشد تمبر به نسخه الصاق می‌شود که به صاحب سند بیمه باید تسلیم گردد و در سایرنسخ باید قید نمود که تمبر به نسخه مزبور الصاق شده است‌. به هر یک از سایر نسخ نیز باید معادل یک دینار تمبر الصاق گردد.
ماده 2 ـ این قانون از 15/9/1310 به موقع اجرا گذارده می‌شود.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟