1397 تير
يكشنبه
31

قانون کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین المللی جهانی‌ مصوب 28/4/1367

قانون کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین المللی جهانی‌ مصوب 28/4/1367

1 ـ الف ـ از کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین المللی جهانی که دولت ایران به موجب ‌قانون مصوب 28/4/1367 به آن ملحق شده است‌:
ماده 78 ـ خسارات وارده به شخص ثالث ـ اعضای ماموریت‌، هیات نمایندگی یا هیات نمایندگی ناظر بایستی کلیه الزامات‌ قوانین و مقررات دولت پذیرنده را در خصوص بیمه خسارات وارده به شخص ثالث نسبت به اتومبیل‌، کشتی یا هواپیمای‌ متعلق به وی یا مورد استفاده او رعایت نمایند.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟