1397 خرداد
دوشنبه
28

اجازه پذیرفتن پرداختی موسسات بیمه به صندوق تامین خسارتهای بدنی هزینه‌های قابل قبول مصوب 29/8/ 1351

اجازه پذیرفتن پرداختی موسسات بیمه به صندوق تامین خسارتهای بدنی هزینه‌های قابل قبول مصوب 29/8/ 1351

ماده واحده ـ در اجرای تبصره (2) الحاقی به ماده (124) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 به وزارت دارایی ‌اجازه داده می‌شود پانزده درصد از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه زمینی پرداختی موسسات بیمه‌ به صندوق تامین خسارتهای بدنی مقرر در بند «الف‌» ماده (1) آیین‌نامه منابع درآمد صندوق مذكور مصوب 2/12/1348كمیسیون دارایی مجلسین در مورد مالیات دوره عمل سال 1348 به بعد موسسات مذكور كه به مرحله قطعیت نرسیده باشدجزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته شود.
اجازه فوق به استناد تبصره (2) الحاقی به ماده (124) قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ روز دوشنبه 29/8/1351 به تصویب‌كمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است‌.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟