1397 تير
يكشنبه
31

اصلاح ماده (9) اصلاحی آیین نامه اجرایی بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان – مصوب 1382

اصلاح ماده (9) اصلاحی آیین نامه اجرایی بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان – مصوب 1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 24/1/1382 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 20245 مورخ 13/12/1381 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - مصوب 1373 - تصویب نمود:
ماده (9) اصلاحی آیین نامه اجرایی بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان، موضوع تصویب نامه شماره 4606/ت22770ه- مورخ 12/2/1379 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 9 - حق بیمه سرانه خویش فرمایان با فرانشیز سی درصد (30%) برای خدمات سرپایی و بیست وپنج درصد (25%) برای خدمات بستری در سال 1382، مبلغ بیست وچهارهزار (24،000) ریال برای هر نفر در ماه تعیین می گردد.
درصد تخفیف به ازای هر فرد بیمه شده پنج درصد (5) و به ازای هر سال سابقه بیمه ده درصد (10%) تعیین می شود.
تبصره 1- شرط بیمه خانوار و محدودیت مراجعه خویش فرمایان به بیمارستان های بخش دولتی (دانشگاهی - تامین اجتماعی و نیروهای مسلح) در موارد بستری همچنان برقرار است.
تبصره 2- شرط بیمه خانوار برای بیماران خاص (تالاسمی، مزمن کلیوی و هموفیلی) لحاظ نخواهد شد و این گروه از بیماران می توانند با رعایت ضوابط سازمان بیمه خدمات درمانی به صورت تک نفره تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گیرند.
تبصره 3- به منظور ترغیب افراد به پوشش بیمه درمان، سازمان بیمه خدمات درمانی می تواند در صورت بیمه گروهی و با شرایط خاص بیمه شوندگان تسهیلاتی را برای بیمه خویش فرمایان منظور نماید.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟