1397 تير
يكشنبه
31

اصلاح تبصره (1) ماده (9) اصلاحی آیین‎نامه اجرایی بیمه خدمات درمانی خویش‌‎فرمایان – مصوب 1384

اصلاح تبصره (1) ماده (9) اصلاحی آیین‎نامه اجرایی بیمه خدمات درمانی خویش‌‎فرمایان – مصوب 1384

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/2/1384 بنا به پیشنهاد شماره 146702مورخ 24/9/1383وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد مواد(8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب1373ـ تصویب نمود:
عـبارت « و محـدودیت مراجعه خویـش‎فرمایان به بیـمارستـان‎های بخـش دولتـی (دانشگاهی، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح)» از تبصره (1) ماده (9) اصلاحی آیین‎نامه اجرایی بیمه خدمات درمانی خویش‎فرمایان، موضوع تصویب‎نامه شماره 4429/ت28285هـ مورخ2/2/1382و بند (د) تصویب‎نامه شماره 5830/ت24530هـ مورخ16/2/1380 حذف می‎شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟