1397 خرداد
دوشنبه
28

قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی‌

قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی‌

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
ماده واحده ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است با استفاده ازمقررات عام قانون تامین اجتماعی‌، صاحبان حرف و مشاغل آزاد رابه صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین‌اجتماعی بیمه نماید. چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه وهمچنین میزان مزایای مربوط به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که‌به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
تبصره 1 ـ بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که‌مبنای پرداخت حق بیمه قرار می‌گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزدقانونی انتخاب نماید.
تبصره 2 ـ از تاریخ تصویب این قانون مفاد بند ب و تبصره 3 ماده 4قانون و همچنین آئین‌نامه مربوط ملغی می‌گردد.
تبصره 3 ـ کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیتهای‌مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تامین‌اجتماعی و تغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد می‌توانند به‌طور اختیاری مشمول مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط قرارگیرند، مشروط بر اینکه بیمه شده حق بیمه خود را به طور منظم‌پرداخت نماید، بدیهی است سازمان در مورد این قبیل ازبیمه‌شدگان مانند سایر بیمه شدگان داخل کشور مکلف به ارائه‌خدمات و انجام تعهدات قانونی براساس آئین‌نامه و مقررات مربوط‌در ایران خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه‌سی‌ام شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 3/7/1365 به تأیید شورای نگهبان‌رسیده است‌.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی‌
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟