1397 خرداد
دوشنبه
28

قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی

قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون انجام تعهدات بندهای الف وب ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 به‌عهده‌سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
سازمان مذکور موظف است کلیه تعهدات درمانی مزبور را ازبخشهای دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت‌تعرفه‌های رسمی تامین نماید.
تبصره 1 ـ نحوه استفاده از واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت‌مالکیت سازمان (اعم از واحدهای ملکی و استیجاری موجود) وواحدهایی که بدین منظور ایجاد خواهد شد و چگونگی پرداخت‌هزینه‌های درمان و نگهداری حسابها و نحوه خرید خدمت طبق‌آئین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود که توسط سازمان تامین‌اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بارعایت مفاد بندهای ذیل تهیه و به تصویب وزرای بهداشت‌، درمان‌و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارائیخواهد رسید.
الف ـ کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت‌سازمان به‌عهده سازمان تامین اجتماعی بوده و سازمان مزبورمکلف است بودجه هر سال آنرا از محل سهم درمان (9% از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 29 قانون تامین اجتماعی)پیش‌بینی و در بودجه خود منظور نماید سازمان تامین اجتماعی به‌منظور انجام هزینه‌ها امین خود را تحت عنوان صاحب جمع اموال ‌و مسوول امور مالی در واحدهای مذکور مستقر می نماید که بر امورمالی مطابق ضوابط نظارت مستقیم خواهد داشت سرپرست‌سازمان مسوول امور مالی را پیشنهاد و پس از تأیید وزارت‌بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی منصوب خواهد نمود.
ب ـ کلیه واحدهای آموزشی موجود سازمان و بیمارستانهائی که درآینده دارای توان آموزشی می شوند براساس برنامه‌ریزی آموزشی وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی به خدمات آموزشی خود ادامه خواهند داد.
ج ـ کلیه بیمارستانهای تحت مالکیت سازمان مکلفند تا 20% ازظرفیت تختهای خود را به پذیرش بیماران غیربیمه‌ای بیبضاعت وهمچنین بیمارانی که از خانواده‌های محترم شهدا، اسرا، مفقودین وجانبازان هستند بطور رایگان اختصاص دهند و در شهرهایی که‌منحصر به فرد هستند به تمام متقاضیان ارائه خدمت کنند.
د ـ کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تامین‌اجتماعی اقدام و هزینه‌های انجام شده را براساس تعرفه‌های مصوب از سازمان تامین اجتماعی دریافت نمایند.
ه ـ سازمان تامین اجتماعی می تواند در صورت لزوم با عقد قرارداداز خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی استفاده نموده و هزینه‌های مربوطه را طبق تعرفه‌های مصوب مورد عمل وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی راسا از محل سهم درمان پرداخت نماید.
و ـ درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی به غیربیمه شده درواحدهای تحت مالکیت سازمان مستقیما به حساب جداگانه‌ای جهت کمک به ساخت و تعمیر و نگهداری بیمارستان‌های تحت‌مالکیت اختصاص مییابد.
تبصره 2 ـ از تاریخ تصویب این قانون به اعضای تشکیل‌دهنده شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تامین خدمات درمانی دو نفر به شرح زیراضافه میگردند:
1 ـ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی یا نماینده او.
2 ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او.
تبصره 3 ـ اجراء این قانون باید هماهنگ با سیاستهای کلی و بهداشتی درمانی کشور در قالب طرح گسترش شبکه‌های بهداشتی درمانی باشد.
تبصره 4 ـ از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون‌تامین‌اجتماعی وسایرقوانینی که‌با این‌قانون ‌مغایراست لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/8/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است‌.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟