1397 خرداد
دوشنبه
28

قانون الغاء تبصره 3 ماده 11 قانون تشکیل‌وزارت بهداری (بهزیستی‌) (مصوب سال 1355)

قانون الغاء تبصره 3 ماده 11 قانون تشکیل‌وزارت بهداری (بهزیستی‌) (مصوب سال 1355)

ماده واحده ـ از تاریخ اول آذرماه 1360 تبصره 3 ماده 11 قانون‌تشکیل وزارت بهداری (بهزیستی‌) مصوب سال 1355 لغو و کلیه‌کارمندانی که طبق مقررات قانون سابق حمایت کارمندان بیمه‌شده‌اند و در حال حاضر حق بیمه آنها براساس ضوابط قانون سابق‌حمایت کارمندان در برابر حوادث ناشی از پیری و از کارافتادگی وفوت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود از هر جهت (نرخ‌حق بیمه‌، ماخذ حقوق و مزد مبنای کسر حق بیمه و استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی‌) مشمول مقررات قانون تامین‌اجتماعی می‌باشند ضمنا پرداخت حق بیمه به سازمان تامین ‌اجتماعی توسط سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها در فاصله‌زمانی اول فروردین لغایت آذر ماه سال 1360 همان مقداری است‌که براساس قوانین گذشته یا اصلاح شده دریافت گردیده است‌.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هفدهم‌فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 26/1/1365 به تایید شورای نگهبان‌رسیده است‌.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟