1397 خرداد
دوشنبه
28

قانون راجع به افزایش مستمری

قانون راجع به افزایش مستمری

دریافت‌کنندگان‌مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار
(مصوب 15/10/1362 مجلس شورای اسلامی‌)

ماده واحده ـ افزایش مستمری از کارافتادگی جزئی مشمولین مقررات تامین اجتماعی عینا تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده 96 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی مکلف است افزایش‌های قبلی را که براساس ماده فوق الذکر صورت پذیرفته باشد، در مورد مستمری‌بگیران از کارافتادگی‌جزئی نیز معمول دارد.
تبصره ـ تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری از کار افتادگی جزئی‌ناشی از این قانون و تاریخ پرداخت مابه‌التفاوت مستمری که به‌ترتیب فوق محاسبه خواهد شد با هیات وزیران خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روزپنجشنبه پانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس‌شورای اسلامی تصویب در تاریخ 27/10/1362 به تایید شورای‌نگهبان رسیده است‌.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟