1397 تير
يكشنبه
31

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه

کارفرمایانی‌که حداکثر پنج نفر کارگر دارند.
ماده واحده ـ از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی وصنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق ، آب‌، تلفن‌، راه‌)استفاده می‌نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم‌کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه راخواهند پرداخت‌.
تبصره 1 ـ دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال‌های آتی را دربودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید.
تبصره 2 ـ در مورد کارگاههائی که ظرفیت کاری کمتر از 5 نفر کارگر رادارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای‌استفاده از مزایای این قانون به تامین اجتماعی به عنوان کارگرمعرفی نماید برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی‌محروم خواهد شد.
تبصره 3 ـ کارخانجات‌، معادن‌، پیمانکاران و شرکتهای خارجی ازشمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره 4 ـ کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که به علل بحران‌مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی‌به صورت یکجا یا طبق ماده 46 قانون تامین اجتماعی موجب‌تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیات مدیره سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت‌قسط ماهانه تقسیط نماید.
همچنین هیات مدیره سازمان می‌تواند در مورد بخشودگی بدهی‌معوقه قطعی تا پایان بهمن 1361 کارفرمایانی که بدهی آنان‌یکصدهزارریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشند اتخاذتصمیم نماید.
تبصره 5 ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای‌تولیدی‌، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیات دولت به تصویب خواهد رسید.
تبصره 6 ـ در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق‌بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال وپرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی‌می‌شود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟