1397 تير
يكشنبه
31

قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین ‌اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون‌تامین اجتماعی

قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین ‌اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون‌تامین اجتماعی

مصوب 9/2/80 مجلس شورای اسلامی‌
ماده واحده‌: سوابق خدمت غیر مشمول قانون تامین اجتماعی بیمه‌شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذی ربط پرداخت شده است با انتقال حق بیمه یا کسوربازنشستگی و ما به التفاوت بر اساس محاسبات بیمه‌ای آن طبق‌قوانین و مقررات موجود صرفا در تعیین مستمری بازنشستگی‌، از کارافتادگی و بازماندگان قابل احتساب می‌باشد مشروط بر آن که‌افراد مذکور در حالت بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه مندرج در قانون تامین اجتماعی باشند.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟