1397 خرداد
دوشنبه
28

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی‌

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی‌

ماده واحده ـ حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که‌وجوهی را به هریک از صندوقهای بیمه یا بازنشستگی یا صندوقهای مشابه پرداخت نموده‌اند در صورتی که محل کار یاخدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، یا طبق ضوابط قانونی‌، مشترک صندوق دیگری شده‌اند به میزان 4 درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که‌مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت هر ماه‌به صندوقی که مشمول‌، به تبع شغل خود مشترک آن شده است‌منتقل می‌شود.
در مورد اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون از شمول‌خدمت صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش‌صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار گیرند به‌جای نرخ 4 درصدمذکور در این ماده کلیه وجوهی که به صندوق بیمه یا بازنشستگی‌قبلی مستخدم پرداخت شده است پس از کسر حق درمان عینا به‌صندوقی که مستخدم مشترک آن شده است واریز خواهد شد.
تبصره 1 ـ انتقال حق بیمه‌، یا کسور بازنشستگی اشخاصی که قبل ازتصویب این قانون به‌موجب قوانین مربوط‌، حق بیمه‌، یا کسوربازنشستگی آنان از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده است مشمول مقررات این قانون‌نخواهد بود.
تبصره 2 ـ آن قسمت از سنوات خدمت قابل قبول دولتی مستخدم که‌مبنای برداشت حق بیمه‌، یا کسور بازنشستگی قرار گرفته با انتقال‌حق بیمه‌، یا کسور بازنشستگی جزء خدمت رسمی قرار می‌گیرد ومازادبر آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود.
تبصره 3 ـ در خصوص آن دسته از مشمولین تامین اجتماعی وصندوقهای مشابه که سهم بازنشستگی آنان به مأخذ مذکور در ماده‌واحده از سایر صندوقهای بازنشستگی دریافت گردیده است با اخذمابه التفاوت سهم بازنشستگی براساس قوانین و مقررات مربوط ازمستخدم‌، سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شد. میزان و نحوه‌اخذ سهم بازنشستگی مذکور در این تبصره بر اساس آئین‌نامه‌ای‌خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه‌بیست و هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/4/1365 به تایید شورای‌نگهبان رسیده است‌.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟