1397 تير
يكشنبه
31

لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن‌

لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن‌

مصوب 23 تیرماه 1359 شورای انقلاب‌
ماده واحده‌. از اول شهریور ماه سال 1359 ساعت کار کلیه‌کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین‌خاص استخدامی و کارگران مشمول قانون کار یکسان و 44 ساعت‌در هفته تعیین می‌گردد.
تبصره 1. تنظیم و تقسیم ساعات کار در طول هفته یا ماه درواحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی طبق روال گذشته و براساس‌شرایط کار و قوانین طرفین می‌باشد. و در موسسات دولتی و وابسته‌به دولت کمافی‌السابق از سوی مقامات ذیربط انجام و اعلان‌می‌گردد.
تبصره 2. مقررات قوانین کار و استخدام کشوری و قوانین خاص‌استخدامی درباره‌ساعات‌کارهای‌سخت‌وزیان‌آور و فرجه‌های‌تعیین‌شده قانونی و سایر موارد کماکان به قوت خود باقی است‌.
تبصره 3. قوانین خاص مذکور در این لایحه قوانین استخدام‌لشکری و قوای انتظامی را شامل نمی‌گردد.
تبصره 4. این قانون شامل کارگران مشمول قانون کارکشاورزی نمی‌شود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران‌
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟