1397 خرداد
دوشنبه
28

مصوبه چهل و سومین جلسه شورای عالی‌بیمه خدمات درمانی‌

مصوبه چهل و سومین جلسه شورای عالی‌بیمه خدمات درمانی‌

1 ـ بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری برای‌درمان بستری منحصرا مجاز به استفاده از واحدهای درمان ملکی ومراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی و همچنین بیمارستانهای طرف قراردادنیروهای مسلح می‌باشند و 10 درصد از کل هزینه‌های درمانی انجام‌شده برابر تعرفه‌های مصوب به‌عهده آنان می‌باشد.
2 ـ در صورت بستری شدن این قبیل بیماران در سایر بیمارستانهای‌خصوصی اعم از طرف قرارداد یا غیر طرف قرارداد کل هزینه درمان‌به‌عهده خود آنان می‌باشد و سازمان تعهدی در قبال هزینه‌های انجام‌شده ندارد.
بدیهی است دفاتر اسناد پزشکی مجاز به پرداخت هزینه درمان‌بستری بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری که‌در بخش غیردولتی اعم از طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد بستری‌می‌گردند نمی‌باشند و همچنین هزینه‌های درمانی آنان از طریق‌خسارت متفرقه قابل محاسبه و پرداخت نمی‌باشد تاریخ اجرای این‌بخشنامه از 15/1/1378 می‌باشد.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟