1397 خرداد
دوشنبه
28

آئین‌نامه اجرائی بیمه خدمات درمانی‌خویش فرمایان‌

آئین‌نامه اجرائی بیمه خدمات درمانی‌خویش فرمایان‌

ماده 1 ـ سازمان بیمه خدمات درمانی موظف است هر متقاضی را به‌صورت انفرادی بیمه نماید.
ماده 2 ـ بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان از طریق پزشک خانواده‌و نظام ارجاع به مؤسسات طرف قرارداد سازمان اجرا خواهد شد وفرد متقاضی در انتخاب پزشک خانواده از بین پزشکان و مؤسسات‌درمانی طرف قرارداد (معرفی شده از سوی سازمان بیمه خدمات‌درمانی‌) مخیر می‌باشد.
ماده 3 ـ حق سرانه بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان همه ساله‌متناسب با عملکرد، فرانشیز و تعرفه‌های واقعی به پیشنهاد مشترک‌سازمان برنامه و بودجه‌، وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی ‌و سازمان بیمه خدمات درمانی تهیه و پس از تأیید شورای عالی‌بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 4 ـ خویش فرمایانی که به صورت خانوادگی بیمه می‌شوند به‌ازای‌تعداد افراد بیمه شده تحت تکفل خود از تخفیف برخوردار می‌گردندو این تخفیف شامل سرپرست و کلیه افراد تحت تکفل نیز خواهدشد.
ماده 5 ـ خویش فرمایانی که بیمه خدمات درمانی خود را برای سالهای‌بعد نیز ادامه دهند، متناسب با سنوات تداوم بیمه از تخفیف‌برخوردار می‌شوند و در صورت انقطاع بیمه به میزان زمانی که‌تداوم بیمه قطع شده است از سابقه سنواتی بیمه شونده کسرمی‌گردد.
ماده 6 ـ میزان تخفیف مورد فوق الذکر همه ساله با پیشنهاد مشترک‌سازمان برنامه و بودجه‌، وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌،سازمان بیمه خدمات درمانی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 7 ـ حداقل سرانه بیمه خویش فرمایان پس از اعمال تخفیفهای‌مقرر در این دستورالعمل نباید از سرانه کارمندان دولت کمتر وحداکثر آن نباید از حق سرانه مصوب خویش فرمایان در سال مزبوربیشتر باشد.
ماده 8 ـ حق سرانه بیمه خویش فرمایان برای هر متقاضی به ترتیب زیرمحاسبه می‌شود:
]100-x2(n2-n3)100] [100-nl.xl100 a.[ حق سرانه برای‌هرمتقاضی‌خویش‌فرما
حق سرانه مصوب شورای عالی بیمه برای خویش فرما در سال‌مورد نظر = oa
تعداد عائله تحت تکفل بیمه شده = 1n
سنوات استمرار بیمه شده = 2n
سنوات انقطاع بیمه = 3n
درصد تخفیف به ازای هر فرد بیمه شده = lx
درصد تخفیف به ازای هر سال سابقه بیمه = 2x
ماده‌ـ سرانه بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان با فرانشیز سی‌درصد (30% )خدمات سرپایی‌ها و بیست و پنج درصد (25%)خدمات بستری معادل شانزده هزار و پانصد (500/16) ریال تعیین‌می‌گردد. سرانه بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان با فرانشیزبیست و پنج درصد (25%) خدمات بستری معادل یازده هزار(000/11) ریال تعیین می‌گردد.
درصد تخفیف به ازای هر فرد بیمه شده پنج درصد (5%) وبه ازای‌هر سال سابقه بیمه ده درصد (10%) می‌باشد.
تبصره ـ به منظور ترغیب افراد به پوشش بیمه درمان سازمان بیمه‌خدمات درمانی می‌تواند در صورت بیمه گروهی و با شرایط خاص‌بیمه شوندگان‌، تسهیلاتی برای بیمه خویش فرمایان منظور نماید.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟