1397 خرداد
دوشنبه
28

آئین‌نامه اجرائی قانون اصلاح بند «ب‌» و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی‌

آئین‌نامه اجرائی قانون اصلاح بند «ب‌» و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی‌

ماده 1 ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد در این آئین‌نامه به افرادی اطلاق می‌شود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر(کارفرما) یا خود به تنهائی (خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال‌صادره از سوی مراجع ذیصلاح یا به تشخیص هیات مدیره سازمان‌تامین اجتماعی (که منبعد سازمان تامین اجتماعی در این آئین‌نامه‌سازمان نامیده می‌شود) به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات‌حمایتی خاص (مشابه موارد موضوع این آئین‌نامه‌) نباشند.
ماده 2 ـ مشمولین این آئین‌نامه عبارتند از:
1 ـ افراد موضوع ماده یک این آئین‌نامه‌.
2 ـ اتباع ایرانی اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیتهای مختلف درخارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تامین اجتماعی وتغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد.
تبصره ـ آن دسته از متقاضیان که دارای سابقه پرداخت حق بیمه به ماخذ کامل به مدت 360 روز یا بیشتر می‌باشند با رعایت تبصره‌ماده 5 این آئین نامه مشمول مقررات این آئین‌نامه قرار می‌گیرند.
ماده 3 ـ اجرای مقررات این آئین‌نامه با رعایت مقررات ماده 7 قانون‌تامین اجتماعی خواهد بود.
ماده 4 ـ مشمولین این آئین‌نامه با پرداخت حق بیمه مقرر می‌توانند به‌ترتیب زیر از حمایتهای مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب‌تیرماه 54 و تغییرات بعدی آن برخوردار گردند.
الف ـ بیمه بازنشستگی با نرخ حق بیمه 12 درصد.
ب ـ بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه 14 درصد.
ج ـ بیمه بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت با نرخ حق بیمه 18درصد.
تبصره 1 ـ بیمه شدگان موضوع ماده 2 این آئین‌نامه می‌توانند علاوه برپرداخت حق بیمه با نرخهای تعیین شده در فوق ، با پرداخت حق‌بیمه به میزان مشخص شده در ماده 29 قانون تامین اجتماعی وتغییرات بعدی آن از حمایتهای موضوع بندهای «الف‌» و «ب‌» ماده‌قانون تامین اجتماعی استفاده نمایند. تامین اعتبار دفترچه درمان‌بیمه شدگان هر سه ماه یکبار و با ارائه رسید پرداخت حق بیمه‌مقرره انجام خواهد گرفت‌.
تبصره 2 ـ پرداخت دو درصد (2%) حق بیمه مربوط به حمایتهای‌موضوع بندهای «الف‌» یا «ب‌» یا «ج‌» و نیز یک درصد (1%) حق‌بیمه موضوع تبصره یک این ماده (جمعا 3 درصد) براساس ماده 28قانون تامین اجتماعی به‌عهده دولت خواهد بود.
تبصره 3 ـ درخواست متقاضیان حمایتهای بند «ج‌» این ماده درصورتی پذیرفته خواهد شد که از سوی مراکز درمانی اعلام شده‌توسط این سازمان از کارافتاده کلی شناخته نشوند.
تبصره 4 ـ اتباع ایرانی خارج از کشور تا فراهم نمودن امکانات لازم ازسوی سازمان منحصرا مخیر به استفاده از مزایای مندرج دربندهای‌«الف‌»و«ب‌»وتبصره یک این ماده در کشور ایران خواهند بود.
تبصره 5 ـ تشخیص حوادث ناشی از کار منجر به فوت یا از کارافتادگی‌کلی در مورد مشمولین بند یک ماده 2 این آئین‌نامه به‌عهده‌کمیسیونی مرکب از مسوول واحد کار و امور اجتماعی محل‌،مسوول و بازرس واحد تامین اجتماعی مربوط خواهد بود وهمچنین در صورت فراهم شدن امکانات مورد نظر در تبصره 4 این‌ماده‌، حوادث ناشی از کار در مورد اتباع ایرانی خارج از کشورموضوعیت نداشته و کلیه حوادث غیر ناشی از کار تلقی خواهدگردید.
ماده 5 ـ ماخذ کسر حق بیمه ماهانه مشمولین این آئین‌نامه به اختیارمتقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی خواهد بود. بیمه شده‌ می‌تواند هر بار با دارا بودن 2 سال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع‌این آئین‌نامه از تاریخ ثبت درخواست کتبی 10 درصد میزان آن را افزایش دهد. چنانچه بیمه شده مدتی پس از انقضاء موعد مقرر (دوسال‌) درخواست افزایش ماخذ حق بیمه را بنماید در این حالت نیزنسبت افزایش همان 10 درصد خواهد بود و برای مدت اضافی زائدبر دو سال افزایشی صورت نخواهد گرفت و افزایشهای بعدی نیزموکول به گذشت دو سال پرداخت حق بیمه موضوع این آئین‌نامه ازتاریخ آخرین افزایش خواهد بود.
تبصره ـ ماخذ کسر حق بیمه افرادی که به‌نحوی از انحاء دارای سابقه‌پرداخت حق بیمه بوده و مشمول این آئین‌نامه قرار می‌گیرند توسط‌وی به اختیار انتخاب می‌شود مشروط بر اینکه مبلغ انتخابی‌افزایشی بیش از 10 درصد متوسط مبنای ماهانه کسر حق بیمه‌یکسال آخر نداشته باشد.
ماده 6 ـ بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هریک ازشعب سازمان شروع می‌شود. سازمان مکلف است ظرف مدت دو(2) ماه استحقاق متقاضی را احراز و بلافاصله ضمن تعیین نرخ ومیزان حق بیمه ماهانه مراتب را به متقاضی اعلام نماید و متقاضی‌نیز ظرف یک‌ماه فرصت پرداخت حق بیمه به واحد سازمان راخواهد داشت در غیر اینصورت موضوع درخواست مزبور منتفی‌اعلام می‌گردد.
ماده 7 ـ چگونگی بیمه اتباع ایرانی شاغل یا غیرشاغل در کشورهای‌خارجی به ترتیب زیر خواهد بود:
1 ـ متقاضی درخواست خود را طبق فرم مخصوصی که توسط‌سازمان تهیه می‌گردد، به نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی‌ایران تسلیم و نمایندگیهای سیاسی موظفند ظرف 15 روز از تاریخ‌وصول این قبیل درخواستها ضمن تایید تابعیت ایرانی متقاضیان‌،درخواست آنها را به انضمام فتوکپی مدارک شناسائی متقاضیان وافراد خانواده موضوع ماده 58 قانون تامین اجتماعی به سازمان‌ارسال دارند.
2 ـ سازمان مکلف است ظرف مدت یک‌ماه استحقاق متقاضی رااحراز و ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه از طریق‌نمایندگیهای سیاسی بلافاصله مراتب را به متقاضی اعلام نماید.
3 ـ متقاضیان حق بیمه مربوط را به حساب بانکی که به نام سازمان‌تامین اجتماعی توسط نمایندگیهای سیاسی افتتاح خواهد شدپرداخت و رسید پرداخت را به نمایندگیهای مزبور ارسال نمایند.
4 ـ نمایندگیهای سیاسی مکلفند همه ماهه موجودی حساب مزبوررا به حسابی که بانک مرکزی مشخص می‌نماید واریز و صورت‌وضعیت بانکی و رسیدهای پرداخت حق بیمه را به سازمان تامین‌اجتماعی ارسال دارند.
5 ـ نحوه بیمه این قبیل افراد در سایر موارد تابع مواد این آئین‌نامه‌می‌باشد و پرداخت حق بیمه مقرره مشمولین این ماده بایستی به‌پولی صورت گیرد که در قرارداد فیمابین سازمان و متقاضی توافق‌گردیده است‌.
6 ـ نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای‌خارجی موظف به ابلاغ مفاد این آئین‌نامه به‌نحو مقتضی به اتباع‌ایرانی خواهند بود.
ماده 8 ـ در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف‌گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از 3ماه فاصله ایجاد نشده باشد بیمه شده می‌تواند حق بیمه معوقه را به‌سازمان پرداخت نماید در غیراینصورت ارتباط بیمه شده با سازمان‌قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت‌سازمان خواهد بود که در اینصورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل‌متقاضیان همان مبنای قبلی خواهد بود.
ماده 9 ـ شرایط برقراری و میزان مستمریهای بازنشستگی و بازماندگان‌و از کارافتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی وبهداشتی عینا به ترتیب تعیین شده در قانون تامین اجتماعی وتغییرات بعدی آن خواهد بود.
ماده 10 ـ در صورتی که مشمولین این آئین‌نامه پس از شروع بیمه به‌نحوی از انحاء از شمول مقررات این آئین‌نامه خارج و یا طبق قانون‌تامین اجتماعی یا سایر قوانین مربوطه می‌بایست حق بیمه را خودبراساس مقررات دیگری پرداخت نمایند، موظفند مراتب را کتبا به‌آگاهی سازمان برسانند تا نسبت به قطع بیمه آنان اقدام گردد. درصورت عدم اقدام بیمه شده در این زمینه و ادامه پرداخت حق بیمه‌،حق بیمه‌های دریافتی پس از کسر هزینه‌های انجام شده مستردخواهد شد.
نخست وزیر ـ میرحسین موسوی‌
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟