1397 خرداد
دوشنبه
28

آئین‌نامه اجرائی کمیسیون‌های پزشکی بدوی‌و تجدید نظر

آئین‌نامه اجرائی کمیسیون‌های پزشکی بدوی‌و تجدید نظر

ماده 1 ـ تشکیل کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر به‌عهده‌سازمان تامین اجتماعی که در این آئین‌نامه سازمان نامیده می‌شودخواهد بود.
ماده 2 ـ کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدیدنظر بر حسب فراهم بودن‌امکانات در یکی از واحدهای سازمان و یا یکی از مراکز درمانی بنابه تشخیص سازمان تشکیل می‌گردد.
ماده 3 ـ چنانچه امکان تشکیل کمیسیونهای پزشکی بدوی وتجدیدنظر با توجه به شرایط مندرج در این آئین‌نامه فراهم نباشدلازم است سازمان بیمه شده را به یکی از نزدیکترین کمیسیونهای‌متشکله در سایر شهرستانها معرفی نماید.
ماده 4 ـ کمیسیونهای پزشکی بدوی با حضور افراد زیر تشکیل‌می‌گردد:
الف ـ یک نفر پزشک‌، مرجحا از بین پزشکان متخصص با انتخاب و ابلاغ اداره کل تامین اجتماعی استان به‌عنوان عضو که سمت ریاست‌کمیسیون را نیز عهده‌دار خواهد بود.
ب ـ یک‌نفر پزشک متخصص داخلی با انتخاب و ابلاغ اداره کل‌تامین اجتماعی استان به‌عنوان عضو کمیسیون‌.
ج ـ یک‌نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه به‌عنوان‌عضو کمیسیون با ابلاغ اداره کل تامین اجتماعی استان‌.
د ـ نماینده فنی سازمان با ابلاغ رسمی از طرف اداره کل تامین‌اجتماعی استان و تایید اداره کل فنی که سمت مشاور کمیسیون راخواهد داشت‌.
هـ یک‌نفر کارمند سازمان که با ابلاغ اداره کل تامین اجتماعی استان‌ به‌عنوان دبیر کمیسیون وظیفه تهیه و تنظیم صورتجلسات راعهده‌دار خواهد بود.
ماده 5 ـ کمیسیونهای پزشکی تجدیدنظر با حضور افراد زیر تشکیل‌می‌گردند:
الف ـ یک‌نفر پزشک متخصص که با ابلاغ مدیر عامل سازمان‌به‌عنوان عضو کمیسیون منصوب و سمت ریاست کمیسیون را نیزعهده‌دار خواهد بود.
ب ـ یک‌نفر پزشک متخصص داخلی به‌عنوان عضو کمیسیون با ابلاغ مدیر عامل سازمان‌.
ج ـ یک‌نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه به‌عنوان‌عضو کمیسیون با ابلاغ اداره کل تامین اجتماعی استان‌.
د ـ نماینده فنی سازمان به‌عنوان مشاور به پیشنهاد اداره کل فنی وابلاغ مدیر عامل سازمان‌.
ه ـ یک‌نفر کارمند سازمان که با ابلاغ اداره کل تامین اجتماعی استان‌به‌عنوان دبیر کمیسیون که وظیفه تهیه و تنظیم صورتجلسات را(بدون حق رای) عهده‌دار خواهد بود.
تبصره 1 ـ پزشکان عضو کمیسیونهای بدوی مادام که عضویت یک‌کمیسیون بدوی را دارند نمی‌توانند به عضویت کمیسیون پزشکی‌تجدیدنظر منصوب شوند.
تبصره 2 ـ برای هریک از اعضاء شرکت‌کننده در کمیسیون‌های پزشکی‌افرادی با شرایط ذکر شده در این آئین‌نامه به‌عنوان عضو علی‌البدل‌تعیین می‌گردد.
تبصره 3 ـ ترتیب تشکیل کمیسیونها و دعوت اعضاء و بیمه‌شدگان‌طبق ضوابط و مقررات این آئین‌نامه با هماهنگی رئیس کمیسیون‌به‌عهده دبیر مربوطه می‌باشد.
ماده 6 ـ پرونده پزشکی بیمه شده که شامل کلیه مدارک کلینیکی وپاراکلینیکی نظریه پزشک معالج و همچنین شرح و سابقه بیماری باقید تاریخ شروع آن و تشخیص فعلی بیماری و خلاصه درمانهای‌انجام شده با ذکر نتیجه آن در مدت درمان و اظهارنظر نهائی درباره‌بیماری می‌باشد، با انعکاس علت ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی‌توسط دبیر کمیسیون در دستور کار قرار می‌گیرد.
ماده 7 ـ تاریخ تشکیل کمیسیونهای پزشکی جهت حضور بیمه شده به‌وی اعلام خواهد گردید. چنانچه در شهرستان مربوطه امکان تشکیل‌کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدیدنظر با توجه به‌شرایط مندرج‌در این آئین‌نامه فراهم نباشد، در صورت اعزام بیمه شده به شهرستان‌دیگر هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه (در صورت نیاز به داشتن‌همراه‌) در شهرستان محل تشکیل کمیسیون با رعایت مقررات عام‌قانون تامین اجتماعی و از محل سهم درمان موضوع ماده 29 قانون‌مزبور پرداخت خواهد گردید.
ماده 8 ـ کمیسیون پزشکی بدوی با توجه به مدارک موضوع ماده 6 واقداماتی که لزوما براساس ضوابط قانونی به عمل می‌آورد مبادرت‌به صدور رای می‌نماید.
تبصره ـ آراء کمیسیونهای پزشکی بدوی که جهت ادامه درمان صادرشده باشد قابل اعتراض نخواهد بود.
ماده 9 ـ رای کمیسیونهای پزشکی بدوی توسط کمیسیون مربوطه به‌بیمه شده حاضر در جلسه ابلاغ خواهد شد و در صورتی که بیمه‌شده به رای صادره معترض باشد می‌تواند حداکثر ظرف مدت‌یک‌ماه از تاریخ ابلاغ‌، اعتراض کتبی خود را به شعبه تامین اجتماعی‌مربوطه تسلیم نماید و در صورت عدم حضور بیمه شده درکمیسیون پزشکی واحد تامین اجتماعی مربوطه موظف است‌مراتب را رأسا به بیمه شده ابلاغ نماید.
تبصره 1 ـ اعتراض بیمه شده همراه با مدارک لازم از طرف شعبه تامین‌اجتماعی‌به‌کمیسیون‌تجدیدنظرارسال‌وکمیسیون‌مزبور با توجه به‌مفاد ماده 8 این آئین نامه اقدام به صدور رای می‌نماید.
تبصره 2 ـ در مواردی که سازمان نسبت به آراء صادره از طرف‌کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر (اعم از اینکه به استناد آیین نامه‌قبلی یا آیین نامه فعلی صورت گرفته‌) مشکوک یا معترض باشدمراتب در کمیسیون تجدیدنظری که زیرنظر مدیر عامل سازمان درتهران تشکیل می‌شود مطرح و نظر این کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 10 ـ کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدیدنظر با حضور کلیه ‌اعضاء تشکیل خواهد شد و آراء کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر به‌اتفاق آراء معتبر خواهد بود.
ماده 11 ـ آراء صادره از طرف کمیسیونهای پزشکی بدوی در صورتی‌که از طرف بیمه شده ظرف مدت مقرر در این آئین‌نامه مورداعتراض قرار نگیرد آراء کمیسیونهای پزشکی تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است‌.
تبصره ـ آراء کمیسیونهای پزشکی می‌بایست قابل انطباق با موازین‌قانونی صریح و فاقد هرگونه ابهام باشد و به منظور جلوگیری ازسرگردانی بیمه‌شدگان حتی‌المقدور از تصویب تغییر شغل در آراءصادره توسط کمیسیونها خودداری گردد.
ماده 12 ـ به شرکت‌کننده در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر موضوع ‌مواد 4و5این ‌آئین‌نامه ‌حق‌حضوری به شرح زیر پرداخت خواهد شد:
الف ـ هریک از پزشکان شرکت‌کننده در کمیسیونهای پزشکی‌(موضوع بند الف و ب ماده 4 و 5) بابت هر جلسه 8000 ریال و درصورت افزایش از یک ساعت بابت هر ساعت 6000 ریال‌.
ب ـ هریک از پزشکان متخصص در بیماری مربوطه بابت هر جلسه‌ریال و در صورت افزایش از یک ساعت بابت هر ساعت‌ریال‌.
ج ـ دبیر و مشاور کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر بابت هر جلسه به‌ترتیب مبلغ 1500 و 3000 ریال‌.
تبصره ـ اعتبار مورد نیاز جهت انجام هزینه‌های فوق از محل اعتبارات‌موضوع ماده 29 قانون تامین اجتماعی تامین خواهد شد.
این آئین‌نامه مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصره در یکصد و هشتاد وششمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 6/3/1366تصویب و از تاریخ 6/3/1366 لازم‌الاجرا است و آئین‌نامه قبلی ازاین تاریخ ملغی تلقی می‌گردد.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟