1397 خرداد
دوشنبه
28

آئین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال‌حق بیمه یا بازنشستگی‌

آئین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال‌حق بیمه یا بازنشستگی‌

ماده 1ـ مشمولین قانون تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی وصندوقهای مشابه که حق بیمه یا کسور بازنشستگی به‌هر یک ازصندوقهای مذکور پرداخت نموده‌اند در صورتی که طبق ضوابط‌ محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول صندوق مربوط خارج شده یا بشوند یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشوند چنانچه کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان به‌صندوق جدید منتقل نشده باشد از لحاظ پرداخت مابه‌التفاوت‌مندرج در تبصره 3 قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی تابع‌مقررات این آئین‌نامه خواهند بود.
ماده 2 ـ چنانچه حق بیمه یا کسور بازنشستگی شخصی که قبل از تاریخ‌/3/65 از شمول خدمات صندوق بیمه یا بازنشستگی مربوط‌خارج شده و زیر پوشش صندوق دیگری قرار گرفته است انتقال‌نیافته باشد مقررات این آئین‌نامه در تعیین وجوه قابل انتقال و مابه‌التفاوت متعلقه وی مجری خواهد بود.
ماده 3 ـ در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی یا به لحاظ تغییرمحل کار یا خدمت‌، مشترک صندوق دیگری بشوند کسوربازنشستگی یا حق بیمه متعلقه (سهم شخص‌) هر ماه از سنوات‌خدمت مورد نظر طبق ضوابط مورد عمل بر مبنای اولین حقوق ومزایای ماهانه در محل خدمت جدید که مبنای کسر حق بیمه یابازنشستگی قرار می‌گیرد محاسبه و مابه التفاوت آن با حق بیمه یاکسور بازنشستگی (سهم شخص‌وکارفرما) که‌به‌صندوق جدید منتقل‌شده به ترتیب مقرر در این آئین‌نامه از شخص وصول خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی‌، به سبب انتقال‌و تغییر ساختار سازمانی‌، مشترک صندوق تامین اجتماعی شده یابشوند، حق بیمه متعلقه هر ماه از سنوات خدمات مورد نظر به ماخذ هجده درصد (18%) ـ هفت درصد (7%) سهم مستخدم ویازده درصد (11%) سهم کارفرما ـ حقوق و مزایای ماهانه زمان‌تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر حق بیمه قرار می‌گیرد ویا آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی درمحل خدمت قبلی (هر کدام بیشتر باشد) محاسبه و ما به التفاوت‌آن با کسور بازنشستگی (سهم شخص و کارفرما) که به صندوق جدید منتقل شده است به ترتیب مقرر در این تبصره از شخص وکارفرمای سابق وصول خواهد شد.
تبصره 2 ـ اشخاصی که به دلیل استعفا، بازخرید خدمت و اخراج‌رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط قطع گردیده است و مشترک‌صندوق تامین اجتماعی شده یا می‌شوند و کسور بازنشستگی یاحق بیمه خود را به طور کلی یا جزئی از دستگاه مربوط وصول‌ننموده‌اند به ماخذ (18%) هیجده درصد به ترتیب مذکور در تبصره‌(1) این ماده محاسبه و مابه التفاوت (سهم شخص و کارفرما) ازشخص وصول خواهد شد.
تبصره 3 ـ در صورتی که مشمولین تبصره‌های (1 و 2) این ماده ظرف‌سه ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت ما به التفاوت اقدام ننمایندو یا ترتیبی برای پرداخت آن ندهند بر اساس تقاضای مجدد ورعایت تبصره‌های مذکور، ما به التفاوت قابل وصول خواهد بود.
تبصره 4 ـ سوابق مشمولین تامین اجتماعی که به یکی از علل مندرج‌در تبصره (2) این ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدامی نموده‌یا می‌نمایند محفوظ و از مزایای قانونی آن بهره‌مند می‌شوند.
ماده 4 ـ صندوقهای موضوع این آئین‌نامه چنانچه طبق مقررات موردعمل علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی‌، از کارافتادگی و وظیفه‌وراث‌، مشترکین خود را در برابر بیماریها بیمه خدمات درمانی‌نموده باشند، به هنگام انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه ازاینگونه صندوقها به صندوقهای دیگر بخشی از این کسور یا حق‌بیمه که در ازای تامین بیمه مزبور می‌باشد از جمع وجوه انتقالی‌کسر می‌گردد.
تبصره ـ در صورتی که حق بیمه خدمات درمانی طبق مقررات مربوط‌رقم معینی از کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی را تشکیل‌ندهد، (یک چهارم‌) مجموع حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم‌شخص و کارفرما از این بابت منظور می‌گردد.
ماده 5 ـ صرفا آن قسمت از سنوات پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی که‌در اجرای مقررات صندوق بیمه و بازنشستگی متبوع شخص قابل‌احتساب تلقی شده یا می‌شود در تعیین میزان مابه التفاوت ملاک‌عمل قرار می‌گیرد.
ماده 6 ـ حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه التفاوت متعلقه به‌شخص که طبق مقررات این آئین‌نامه یا سایر قوانین و مقررات‌مربوط از یک صندوق به صندوق دیگر منتقل شده است در صورتی‌که محل خدمت شخص مجددا تغییر نموده یا بنماید یا طبق ضوابط‌قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشود عینا به صندوق جدیدمنتقل می‌گردد و از بابت اینگونه سوابق مابه‌التفاوتی وصول‌نخواهد شد.
ماده 7 ـ مابه التفاوت موضوع این آئین‌نامه به اقساط ماهانه وصول‌خواهد شد. میزان اقساط با توجه به کل مبلغ مابه التفاوت‌، میزان‌حقوق و مزایای شخص و سایر ملاحظات طبق توافق شخص وصندوق مربوط تعیین می‌گردد. حداکثر مدت پرداخت مابه‌التفاوت‌معادل سنوات خدمت مورد محاسبه می‌باشد.
ماده 8 ـ در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به‌لحاظ استعفا، اخراج‌، بازخرید خدمت قطع شده یا می‌شود و کسوربازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت ننموده باشد از لحاظ انتقال‌کسور بازنشستگی یا حق بیمه و احتساب مابه‌التفاوت متعلقه تابع‌مقررات این آئین‌نامه خواهد بود. در مورد اشخاصی که کسوربازنشستگی متعلقه را جزئا یا کلا از صندوق بازنشستگی ذیربط‌دریافت داشته‌اند مسئله نقل و انتقال کسور موضوعا منتفی است‌.
ماده 9 ـ در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی واین آئین‌نامه‌، صرفا سوابق خدمت دولتی کارکنان که حق بیمه یاکسور بازنشستگی آنان طبق مقررات این آئین نامه منتقل شده یامی‌شود جزء سنوات خدمت دولتی آنان از لحاظ بازنشستگی ووظیفه قابل احتساب می‌باشد.
در مورد شرکتها و موسسات و واحدهای غیردولتی که تابع قانون‌تامین اجتماعی می‌باشند سوابق خدمت دولتی کارکنان با انتقال‌کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط جزء سنوات خدمت آنان ازلحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب و منظور می‌گردد.
ماده 10 ـ کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که دراجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه‌، به سازمان تامین‌اجتماعی منتقل شده یا می‌شود، برای متقاضیان بازنشستگی تنها درمحاسبه میزان مستمری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق‌بیمه آنان اضافه می‌گردد و در سنوات پرداخت حق بیمه برای احرازشرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد. کسور بازنشستگی سوابق‌خدمت دولتی بیمه شدگانی که از کار افتاده کلی یا فوت می‌شوند دراحراز شرایط برقراری مستمری از کار افتادگی کلی و فوت و میزان‌مستمری آنان ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت‌.
تبصره ـ آن گروه از مستخدمین که در اجرای لایحه قانونی نحوه انتقال‌مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام‌کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس‌مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب منتقل می‌شوند و نیزمستخدمین موسسات دولتی دارای مقررات استخدامی خاص که‌طبق مقررات مربوط به سایر دستگاههای دولتی منتقل شده یامی‌شوند تابع قوانین مربوط خواهند بود.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟