1397 خرداد
دوشنبه
28

آئین‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40

آئین‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40

قانون‌تامین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانونی ارائه نمی‌دهند
ماده 1 ـ اشخاص حقوقی که از ارائه دفاتر قانونی به سازمان خودداری ودر تمام یا برخی از ماههای هر سال مالی صورت مزد و حقوق وحق بیمه کارکنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت نکرده باشندمشمول اعمال ماده 40 قانون منحصرا برای سال مالی و یا ماههای‌مذکور قرار می‌گیرند.
ماده 2 ـ دستمزد کارکنان اشخاص حقوقی مذکور موجود در حوزه‌های‌مالیاتی که براساس آن مالیات تکلیفی تعیین و دریافت گردیده است‌در هر سال مالی مبنای محاسبه و مطالبه حق بیمه آنان به صورت‌علی‌الراس قرار می‌گیرد.
تبصره ـ در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت مالیات تکلیفی درحوزه مالیاتی موجود نباشد و یا امکان دسترسی به آن وجود نداشته‌باشد، هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مرتبط با آنهامندرج در اظهارنامه مالیاتی شخص حقوقی موجود در حوزه‌مالیاتی مربوط به سال مالی مورد نظر، مبنای محاسبه و مطالبه حق‌بیمه بصورت علی الراس قرار می‌گیرد.
ماده 3 ـ در کلیه مواردی که امکان دسترسی به هزینه‌های دستمزد از طرق مندرج در ماده 2 و تبصره آن میسر نگردد، سازمان تامین ‌اجتماعی مجاز است با بررسیهای کارشناسی و با در نظر گرفتن‌پروانه بهره‌برداری کارگاه‌، تعداد کارکنان آن در سالها یا ماههایی که‌صورت مزد و حقوق و حق بیمه ارسال و پرداخت نموده است وعنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیتهای مشابه‌،تعداد کارکنان شخص حقوقی را تعیین نماید. در این حالت دستمزدمبنای محاسبه حق بیمه بصورت علی الراس از رابطه زیر بدست‌می‌آید.
«جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بیمه زمان‌محاسبه ضربدر 2، نتیجه آن تقسیم بر سه سپس ضربدر تعدادکارکنان برآورد شده و تعداد ماههای مورد نظر سال مالی‌»
ماده 4 ـ این آئین‌نامه مشتمل بر 4 ماده یک تبصره در دویست و نود ونهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 5/4/78 به‌تصویب رسید.
 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟