1397 تير
يكشنبه
31

آیین‌نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران‌ مصوب 24/3/71

آیین‌نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران‌ مصوب 24/3/71

الف ـ چگونگی‌صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه ‌کار اتباع‌ خارجی‌
ماده 1. پروانه کار اتباع خارجی که روادید با حق کار آنان موردموافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع تبصره ماده (121)قانون کار قرار گرفته است‌، توسط وزارت کار و امور اجتماعی ـ اداره‌کل اشتغال اتباع خارجی ـ صادر می‌شود.
تبصره 1. صدور روادید با حق کار در مورد اتباع خارجی موضوع‌ماده (122) قانون کار جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده‌مستثنی بوده و وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند حسب موردرأساً اقدام نماید.
تبصره 2. وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است در موارداستثنایی موضوع ماده (126) قانون کار جمهوری اسلامی ایران‌بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید کار و با رعایت‌سایر قوانین مربوط‌، پروانه کار موقت سه ماه صادر نماید؛ ولی‌تمدید پروانه کار این‌گونه افراد، پس از تایید هیات فنی اشتغال مجازخواهد بود.
ماده 2. کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می‌نمایندمکلفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یاد شده را ظرف‌مدت یکماه از تاریخ ورود تبعه خارجی به کشور، به واحدهای ذی‌ربط در وزارت کار و امور اجتماعی ارائه نمایند. در غیر این‌صورت‌وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده (181) قانون کار، مراتب‌را به مراجع قضایی اعلام می‌نماید.
ماده 3. صدور پروانه کار جهت کارشناسان و متخصصین خارجی‌موردنیاز دولت پس از تایید هیات فنی اشتغال اتباع خارجی وتصویب مجلس شورای اسلامی در هر مورد توسط اداره کل اشتغال‌اتباع خارجی انجام می‌گیرد.
تبصره‌. شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی خارجی‌موردنیاز بخش دولتی و اجازه صدور پروانه کار بنا به پیشنهادوزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده 4. کارفرمایانی که از خدمت اتباع خارجی استفاده می‌نمایند،مکلفند در صورت تمایل به تمدید پروانه کار کارشناسان خارجی‌شاغل در واحدهای خود، مدارک لازم را جهت تمدید پروانه کار به‌انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزشی حداقل یک ماه قبل ازانقضای اعتبار پروانه کار به واحدهای ذی‌ربط وزارت کار و اموراجتماعی ارائه نمایند.
ماده 5. تمدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (3) این‌آیین‌نامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی بلامانع است‌.
تبصره‌. هرگونه افزایش در نیروی کار خارجی طرحها، یا تغییر درنوع تخصصهای مصوب قبلی‌، منوط به طرح مجدد موضوع درهیات فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.
ماده 6. کلیه درخواستهای تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل دربخش خصوصی ـ در هر نوبت تمدید ـ در هیات فنی اشتغال اتباع‌خارجی مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد.
ماده 7. اتباع خارجی دارای پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامی‌آنان با کارفرما به هر دلیل فسخ می‌گردد، در صورت تغییر کارفرما،مشمول تجدید پروانه کار می‌شوند.
ماده 8. تجدید پروانه کار اتباع خارجی ـ در موارد تغییر کارفرما یانوع کار ـ به استثنای اتباع موضوع ماده (122) قانون کار، پس ازموافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی توسط واحدهای ذیربط‌وزارت کار و امور اجتماعی انجام می‌گیرد.
ماده 9. در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع‌می‌گردد، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز مراتب راجهت ابطال و ضبط پروانه کار تبعه خارجی به واحدهای ذیربط‌وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید. با متخلفین در این زمینه‌طبق ماده (181) قانون کار رفتار خواهد شد.
تبصره‌. اشتغال مجدد تبعه خارجی که پروانه کار وی ابطال گردیده‌است‌، به هر صورت مشمول مراحل صدور پروانه کار خواهد شد.
ماده 10. وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به لغو پروانه‌کار اتباع خارجی که شئون اسلامی‌، قوانین و مقررات جاری کشور وموازین انسانی روابط کار را براساس گزارش و اعلام مراجع ذیصلاح‌رعایت ننمایند، اقدام نماید.
تبصره 1. وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند پس از لغو پروانه‌کار، اخراج تبعه خارجی از کشور را از مراجع ذیصلاح درخواست‌نماید.
تبصره 2. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم می‌تواند ازمراجع ذیصلاح‌، ممنوعیت ورود اتباع بیگانه‌ای که بیش از دو بارمرتکب تخلفات موضوع این ماده شده‌اند را درخواست نماید.
ماده 11. روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود باحق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی‌به‌موجب دستورالعملی می‌باشد که بنا به پیشنهاد اداره کل اشتغال‌اتباع خارجی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.
ب ـ هیات فنی اشتغال اتباع خارجی‌
ماده 12. هیات فنی اشتغال اتباع خارجی‌، درخصوص اعطای اجازه‌کار به متخصصین خارجی‌، با توجه به موارد زیر بررسی و اتخاذتصمیم خواهد نمود:
1 ـ استفاده از اطلاعات دقیق و به هنگام از عرضه و تقاضای بازار کارداخلی در اجرای سیاست‌های کلی اشتغال اتباع خارجی‌.
2 ـ توجه و نظارت بر اعمال سیاستهای کلی اشتغال اتباع خارجی درزمینه تأمین کمبود نیازهای بازار کار داخلی با رعایت قوانین ومقررات‌.
3 ـ بررسی و نظارت و پیگیری برنامه‌های آموزش زمان‌بندی شده‌واحد استفاده‌کننده از خدمات تبعه خارجی‌.
4 ـ بررسی و نظارت بر تحقق امر انتقال مهارت و جایگزینی افرادایرانی به‌جای تبعه خارجی‌.
5 ـ نظارت بر تعیین و تایید میزان مهارت تبعه خارجی در ظرف‌مدت اعتبار پروانه کار.
ماده 13. ترکیب اعضای هیات فنی اشتغال اتباع خارجی به شرح‌زیر است‌:
1 ـ دو نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به تشخیص وزیر وامور اجتماعی‌.
2 ـ یک نفر نماینده دستگاه استفاده‌کننده از تبعه خارجی‌.
3 ـ یک نفر نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
4 ـ یک نفر نماینده سازمان برنامه و بودجه‌.
ماده 14. جلسات هیات فنی اشتغال اتباع خارجی حداقل هفته‌ای‌دوبار با دعوت قبلی در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به‌ریاست یکی از نمایندگان آن وزارتخانه‌، به تشخیص وزیر کار و اموراجتماعی تشکیل می‌گردد.
ماده 15. جلسات با حضور چهار نفر از اعضاء، رسمیت می‌یابد وتصمیمات اتخاذ شده در صورت وجود حداقل سه رای موافق‌،معتبر خواهد بود.
ماده 16. اداره کل اشتغال اتباع خارجی موظف به اجرای تصمیمات‌هیات فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.
ماده 17. وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند برحسب مورد،هیاتهای فنی اشتغال را در استانها تشکیل دهد و تمام یا قسمتی ازاختیارات هیات فنی اشتغال در مرکز را به آنان محول نماید.
تبصره‌. ترکیب و چگونگی تشکیل هیات فنی اشتغال دراستانهابراساس دستورالعملی می‌باشد که به تصویب وزارت کار وامور اجتماعی می‌رسد.
معاون اول رییس‌جمهور ـ حسن حبیبی‌
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟