1397 تير
يكشنبه
31

آيين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي‌هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف (موضوع تبصره 2 ماده 35 ق.ک) (ماده 1)‌

ماده 1. در اجرای تبصره 2 ماده 35 قانون کار

جمهوری اسلامی‌ایران ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام‌های کارمزدی‌،مزد ساعتی‌، و کارمزد ساعتی به‌موجب این آیین‌نامه به مورد اجراگذاشته می‌شود.
فصل اول‌: نظام کارمزدی‌
ماده 2. کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری‌مشخص که از نظر کمی قابل اندازه‌گیری یا شمارش باشد به ازای هرواحد کار تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره‌. کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک‌نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت‌کارمزد انفرادی‌، کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین می‌گردد.
در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هریک ازکارگران سهم هریک در میزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل‌مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد.
ماده 3. قرارداد کارمزدی برحسب آنکه اولین واحد یا قطعه ملاک‌محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعدادمشخص باشد ترکیبی است‌.
در صورت ترکیبی بودن‌، نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع‌مزد ثابت تقسیم بر تعداد کاری که مزد ثابت بابت آن تعیین شده‌است باشد.
ماده 4. در صورت توقف کار به واسطه قوای قهریه یا حوادث‌غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات‌ماده 15 قانون کار اجرا خواهد شد. ولی هرگاه عوامل توقف کاربرای کارفرما قابل پیش‌بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد،کارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکیبی‌) مکلف به‌پرداخت مزد مدت توقف کار به مأخذ متوسط کارمزد آخرین ماه‌کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف‌، تشخیص مواردفوق با وزارت کار و امور اجتماعی است‌.
تبصره‌. مجموع مزد کارمزدی که براساس این آیین‌نامه پرداخت‌می‌شود نباید کمتر از حداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کارباشد.
ماده 5. ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات‌عادی کار و نیز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات‌مربوطه می‌باشد.
مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه‌کاری‌، نوبت‌کاری یا شب‌کاری‌کارگران کارمزد نرخ کارمزد آنان است‌.
ماده 6. چنانچه به‌جای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل‌هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت (در مورد قراردادکار ترکیبی‌) در روز جمعه 40% اضافه می‌شود.
ماده 7. نحوه محاسبه مزد روزهای تعطیل و جمعه و روزهای‌تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده 43 قانون کارمی‌باشد.
ماده 8. هرگاه قرارداد کارمزدی به‌صورت پاره‌وقت (کمتر از حداکثرساعات قانونی کار) باشد، مزایای رفاهی و انگیزه‌ای به نسبت‌ساعات کار مورد قرارداد و به مأخذ ساعات کار قانونی محاسبه وپرداخت می‌شود.
ماده 9. مأخذ محاسبه مزد، حقوق ، حق سنوات و خسارات ومزایای پایان کار موضوع مواد 18، 20، 27، 29، 31، 32 قانون کاردر مورد کارگران کارمزد میانگین مجموع پرداختی‌ها در آخرین 90روز کارکرد کارگر است‌.
ماده 10. در صورتی که به‌موجب عرف و رویه دیگری در کارگاه مزدو مزایایی بیش از آنچه در این آیین‌نامه مقرر شده است جاری باشد،عرف و رویه مذکور برای کارگران مشمول و همچنین کارگرانی که‌بعداً به صورت کارمزدی در کارگاه استخدام می‌شوند جاری است‌.
ماده 11. تغییر نظام کارمزدی به سایر نظام‌های مزدی یا بالعکس درمورد تمام یا قسمتی از کارکنان در کارگاه بایستی پس از تایید شورای‌اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران کارگاه به‌تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

فصل دوم‌: نظام مزد ساعتی‌

ماده 12. مزد ساعتی‌، مزدی است که بابت ساعاتی که وقت کارگردر اختیار کارفرماست محاسبه و پرداخت می‌شود.
ماده 13. در قراردادهای مزد ساعتی‌، نوع کار (صرف‌نظر از مقدار ومیزان آن‌) و نیز ساعات کار در روز یا هفته یا ماه مشخص می‌گردد.
ماده 14. در نظام مزد ساعتی‌، کارفرما مکلف است علاوه بر مزدثابت‌، مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن‌، حق خواربار و کمک‌عائله‌مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به‌کارگرپرداخت‌نماید.
ماده 15. اعمال نظام کارمزد ساعتی در موارد زیر مجاز است‌:
الف ـ متصدیان حمل و نقل کالا و مسافر.
ب ـ کارگران مطب‌های خصوصی پزشکان‌، کلین‌یک‌های پزشکی وپیراپزشکی و دامپزشکی و نظایر آنها در صورتی که مدت فعالیت‌آنها کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار در شبانه‌روز باشد.
ج ـ مشاغل غیر تمام‌وقت در زمینه‌های مشاوره و نظایر آن‌.
د ـ مشاغل مربوط به نگهداری و مراقبت از اموال‌، تأسیسات وساختمان و حیوانات به شرطی که ساعات کار کمتر از حداکثرساعات قانونی کار در شبانه‌روز باشد.
ه ـ مشاغل آموزشی و پژوهشی‌
تبصره 1. حکم این ماده مانع از اعمال سایر نظام‌های مزدی درفعالیت‌های مذکور نخواهد بود.
تبصره 2. استفاده از نظام مزد ساعتی جز در موارد مصرحه در این‌ماده موکول به اخذ موافقت وزارت کار و امور اجتماعی است‌.
ماده 16. مزد کارگرانی که مشمول نظام مزد ساعتی می‌باشند به‌تناسب ساعات کار عادی کار در شبانه‌روز نباید کمتر از مزد مشاغل‌مشابه در نظام روزمزدی باشد.
ماده 17. در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه استمرار دارد یابه‌صورت فصلی فعالیت می‌کنند کارگران مشمول مزد ساعتی حق‌استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند.
هرگاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع مزدهر روز مساوی باشند مزد ایام مذکور معادل روزهای کار است درغیر این صورت ماخذ محاسبه میانگین مزد ساعتی کارگر درروزهای آخرین ماه کار وی خواهد بود. مبلغ پرداختی در هر حال‌نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
ماده 18. ماخذ محاسبه مزد، حقوق ، حق سنوات و خسارات ومزایای پایان کار موضوع مواد 18، 20، 27، 29، 31، 32 قانون کاردر مورد کارگران مشمول نظام مزد ساعتی میانگین مجموع‌پرداختی‌ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است‌.
ماده 19. در کارگاه‌هایی که دارای عرف و رویه خاص در مورد مزدساعتی می‌باشند در صورتی که براساس عرف و رویه موجود مزد ومزایایی بیش از ضوابط مقرر در این آیین‌نامه به کارکنان مشمول‌پرداخت نمایند عرف و رویه مذکور مناط اعتبار است‌.
ماده 20. تغییر نظام ساعتی به سایر نظام‌های مزدی در اجرای ماده‌قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تایید وزارت کار و اموراجتماعی امکان‌پذیر است‌.

فصل سوم‌: نظام کارمزد ساعتی‌

ماده 21. کارمزد ساعتی‌، مزدی است که در مقابل انجام کار مشخص‌در زمان مشخص پرداخت می‌شود. در قرارداد کارمزد ساعتی بایدمیزان و مقدار کار متناسب با زمان مشخص باشد.
ماده 22. کارمزد ساعتی برحسب آنکه حاصل کار مورد نظر مربوط‌به یک نفر یا گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه‌باشد به ترتیب به صورت کارمزد ساعتی انفرادی‌، کارمزد ساعتی‌گروهی و کارمزد ساعتی جمعی تعیین می‌گردد.
در نظام کارمزد ساعتی گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هریک‌از کارگران سهم هریک در میزان فعالیت و کارمزد ساعتی متعلقه ازقبل مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد.
ماده 23. در نظام کارمزد ساعتی‌، کارفرما مکلف است علاوه برکارمزد، مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن‌، حق خواربار و کمک‌عائله‌مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت‌نماید.
ماده 24. مزد کارگرانی که مشمول نظام کارمزد ساعتی می‌باشند به‌تناسب ساعات عادی کار در شبانه‌روز نباید کمتر از مزد مشاغل‌مشابه در نظام روزمزدی باشد.
ماده 25. در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یابه‌صورت فصلی فعالیت می‌کنند کارگران مشمول کارمزد ساعتی‌حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند.
هرگاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع‌کارمزد هر روز مساوی باشند مزد ایام مذکور معادل کارمزد روزهای‌کار است‌. در غیر این صورت مأخذ محاسبه‌میانگین کارمزد ساعتی‌کارگر در روزهای کار آخرین ماه کار خواهد بود. مبلغ پرداختی در هرحال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
ماده 26. مأخذ محاسبه مزد، حقوق ، حق سنوات و خسارات ومزایای پایان کار موضوع مواد 18، 20، 27، 29، 31 و 32 قانون کاردر مورد کارگران مشمول کارمزد ساعتی‌، میانگین مجموع‌پرداختی‌ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است‌.
ماده 27. در کارگاه‌هایی که دارای عرف و رویه خاص در موردپرداخت کارمزد ساعتی می‌باشند درصورتی که براساس عرف ورویه موجود مزد و مزایایی بیش از ضوابط مقرر در این آیین‌نامه به‌کارکنان مشمول پرداخت می‌شود، عرف و رویه مذکور مناط اعتبارخواهد بود.
ماده 28. تغییر نظام کارمزد ساعتی به سایر نظام‌های مزدی دراجرای ماده 26 قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تأیید وزارت‌کار و امور اجتماعی امکان‌پذیر است‌.
ماده 29. مشاغل قابل شمول در نظام کارمزد ساعتی نوعا مشاغلی‌هستند که استاندارد زمان انجام کار توسط ابزار و یا دستگاه مورداستفاده از قبل مشخص شده و قابل مشخص شدن باشند. استفاده ازنظام کارمزد ساعتی در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها جنبه مستمر داردو یا به‌صورت فصلی یا در مقاطع زمانی خاص فعالیت دارند موکول‌به اخذ موافقت اداره کار و امور اجتماعی محل است‌.
ماده 30. سایر مقررات قانون کار و ضوابط و مقررات قانونی ناظربه کارگران که در این آیین‌نامه اشاره به آنها نگردیده در مورد کارگران‌مشمول نظام کارمزدی‌، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی نیز حاکم است‌.
تبصره‌. فعالیت‌هایی که توسط صاحبان حرف‌، پیشه و مشاغل‌آزاد مستقیما به مصرف‌کننده عرضه می‌شود و در مدت معین ومحدود انجام می‌گیرند مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. (مانندمعلمین خصوصی که به‌طور پاره‌وقت و غیرمستمر انجام وظیفه‌می‌نمایند.)
این آیین‌نامه در اجرای تبصره 2 ماده 35 قانون کار مشتمل بر 30ماده و 5 تبصره از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ‌/11/70 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است‌.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟