1396 اسفند
جمعه
4

آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به‌بند (1) ماده (81) قانون تامین اجتماعی‌

آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به‌بند (1) ماده (81) قانون تامین اجتماعی‌

ماده 1 ـ همسران بیمه شدگان متوفی که مجددا ازدواج دایم کرده‌اند و به‌تبع آن مستمری آنها قطع شده است‌، از تاریخ فوت شوهر دوم‌مجددا و با رعایت مقررات مربوط از مستمری یاد شده برخوردارمی‌شوند.
تبصره ـ مستمری آن دسته از همسران بیمه‌شدگان متوفی که مشمول‌قانون تامین اجتماعی بوده و شوهر دوم آنها قبل از تاریخ اجرای این‌قانون فوت کرده است‌، در صورتی که شوهر دایم دیگری اختیارنکرده باشند، از تاریخ مراجعه و ارایه درخواست کتبی پرداخت‌می‌شود.
ماده 2 ـ مستمری موضوع این آیین نامه شامل فوت همسر سوم و بعداز آن نمی‌شود. ملاک تشخیص و شناسایی شوهر دوم و فوت اومدارک رسمی مثبته است‌.
ماده 3 ـ بار مالی ناشی از اجرای این قانون صرفا از محل سه درصد(3%) حق بیمه سهم دولت تامین می‌شود و سازمان برنامه و بودجه‌موظف است حق بیمه‌های سهم دولت را همه ساله و به طورعلی‌الحساب در بودجه کل کشور منظور و به حساب سازمان تامین‌اجتماعی واریز کند.معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی‌
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟