1397 خرداد
دوشنبه
28

آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به‌بند (1) ماده (81) قانون تامین اجتماعی‌

آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به‌بند (1) ماده (81) قانون تامین اجتماعی‌

ماده 1 ـ همسران بیمه شدگان متوفی که مجددا ازدواج دایم کرده‌اند و به‌تبع آن مستمری آنها قطع شده است‌، از تاریخ فوت شوهر دوم‌مجددا و با رعایت مقررات مربوط از مستمری یاد شده برخوردارمی‌شوند.
تبصره ـ مستمری آن دسته از همسران بیمه‌شدگان متوفی که مشمول‌قانون تامین اجتماعی بوده و شوهر دوم آنها قبل از تاریخ اجرای این‌قانون فوت کرده است‌، در صورتی که شوهر دایم دیگری اختیارنکرده باشند، از تاریخ مراجعه و ارایه درخواست کتبی پرداخت‌می‌شود.
ماده 2 ـ مستمری موضوع این آیین نامه شامل فوت همسر سوم و بعداز آن نمی‌شود. ملاک تشخیص و شناسایی شوهر دوم و فوت اومدارک رسمی مثبته است‌.
ماده 3 ـ بار مالی ناشی از اجرای این قانون صرفا از محل سه درصد(3%) حق بیمه سهم دولت تامین می‌شود و سازمان برنامه و بودجه‌موظف است حق بیمه‌های سهم دولت را همه ساله و به طورعلی‌الحساب در بودجه کل کشور منظور و به حساب سازمان تامین‌اجتماعی واریز کند.معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی‌
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟