1397 تير
يكشنبه
31

آیین‌نامه انتخابات‌قانون شوراهای اسلامی کار

آیین‌نامه انتخابات‌قانون شوراهای اسلامی کار

ماده 1. در اجرای ماده 1 قانون شوراهای اسلامی کار در واحدهای‌تولیدی‌، صنعتی‌، کشاورزی و خدمات که بیش از 35 نفر شاغل دائم‌مشمول قانون کار (صنعتی و کشاورزی‌) داشته باشند شورای‌اسلامی کار که در این آیین‌نامه به اختصار شورا نامیده می‌شود،توسط وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد.
تبصره 1. ملاک تعیین تعداد کارکنان هر واحد فهرست حقوقی ماه‌گذشته کارکنان قبل از تشکیل شورا و در صورت اختلاف فهرست‌حقوقی سه ماه قبل از انتخابات می‌باشد.
تبصره 2. تعیین نوع فعالیت واحد مطابق تعریفی است که دراساسنامه آن واحد قید گردیده است‌.
تبصره 3. از نظر این آیین‌نامه شاغل دائم به افرادی اطلاق می‌شودکه در یکی از مشاغل دائم واحد مربوطه مشغول فعالیت باشند.
ماده 2. واحدهایی که کار عمده آنها فصلی است‌، چنانچه فصل کارآنها در دو سال متوالی در هر سال کمتر از 6 ماه نباشد بنا به تشخیص‌وزارت کار و امور اجتماعی و با رعایت ماده یک این آیین‌نامه‌می‌توانند نسبت به تشکیل شورا اقدام نمایند.
ماده 3. تشخیص شرکتهای بزرگ دولتی و همچنین زمان تشکیل‌شورا در آنها با کسب نظر از دستگاه مربوطه به عهده شورای عالی‌کار (موضوع ماده 55 قانون کار) می‌باشد.
ماده 4. به منظور انتخاب اعضای شورا، مجمع عمومی کارکنان‌موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون که تعیین‌کننده خط مشی شورا درچهارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد از کلیه کارکنان‌واحد، به استثنای مدیریت تشکیل می‌شود.
تبصره‌. منظور از مدیریت در این آیین‌نامه‌، اعضای اصلی وعلی‌البدل هیات مدیره‌، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل و مدیرواحد می‌باشد.
ماده 5. وزارت کار و امور اجتماعی جهت تشکیل شورا و نظارت‌بر انتخاب آن نماینده‌ای تعیین و به کارکنان و مدیریت واحد معرفی‌می‌نمایند.
ماده 6. نماینده وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی مدیریت واز طریق نشر آگهی‌، کارکنان واحد را به تشکیل اولین مجمع عمومی‌جهت انتخاب نماینده مجمع در هیات تشخیص صلاحیت دعوت‌می‌نماید.
تبصره 1. انتخابات برطبق تبصره 2 ماده 1 قانون تشکیل شوراهای‌اسلامی کار انجام خواهد شد.
تبصره 2. نماینده کارکنان در هیات تشخیص نباید داوطلب‌عضویت در شورا باشد.
ماده 7. وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل مجمع عمومی‌کارکنان و انتخاب اعضای شورا اقدامات زیر را از طریق مقتضی و باجلب همکاری کارکنان و مدیریت واحدها انجام خواهد داد:
الف ـ توجیه و راهنمایی کارکنان واحد در مورد قانون شوراها وآیین‌نامه‌های مربوط‌.
ب ـ فراهم آوردن زمینه تشکیل مجمع عمومی و دعوت کارکنان‌برای شرکت در آن‌.
ج ـ تعیین دقیق تعداد اعضای مجمع عمومی در اجرای تبصره 1 ماده‌و ماده 15 قانون‌.
د ـ تعیین تعداد اعضای شورای اسلامی (موضوع ماده 17 قانون‌).
ه ـ تعیین محل و زمان انتخابات پس از هماهنگی با مدیریت‌.
و ـ دریافت اسامی کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی و ارائه‌آن به هیات تشخیص صلاحیت‌.
ز ـ همکاری با هیات تشخیص صلاحیت جهت تهیه اطلاعات ومدارک مورد نیاز.
ح ـ نصب کلیه آگهی‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات و تشکیل‌مجمع عمومی در محل مناسب‌.
ط ـ اقدام لازم جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی به منظور انتخاب‌اعضای شورا حداکثر ظرف یکماه پس از پایان مهلت اعلام داوطلبی‌باتوجه به مواد 10 و 12 این آیین‌نامه‌.
ی ـ تهیه صندوقهای رای و برگه‌های انتخابات و مهر هیات نظارت‌بر انتخابات‌.
ک ـ اعلام اسامی کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی پس ازتأیید هیات تشخیص صلاحیت و حداقل یک هفته قبل از تشکیل‌مجمع عمومی‌.
تبصره 1. مدیریت واحد در جهت تأمین امکانات لازم برای‌برگزاری صحیح انتخابات با نماینده وزارت کار و امور اجتماعی‌همکاری می‌نماید.
تبصره 2. داوطلبان عضویت در شورا، موظفند حداکثر ظرف‌مدت پنج روز از تاریخ انتشار آگهی‌، مراتب داوطلبی خود را کتباً به‌واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام و رسید دریافت نمایند.
ماده 8. چنانچه پس از ایجاد فرصتهای پیش‌بینی شده در قانون واین آیین‌نامه به‌دلیل عدم کفایت تعداد کاندیداها عدم تشکیل مجمع‌عمومی و یا عدم حصول حد نصاب لازم در رای‌گیری (موضوع‌تبصره 2 ماده 1 قانون‌) تشکیل شورای اسلامی کار میسر نگردد،انتخابات برای یک سال به تعویق خواهد افتاد.
ماده 9. نماینده وزارتخانه مربوطه در هیات تشخیص صلاحیت‌موضوع بند 2 تبصره ماده 2 قانون در مورد واحدهای دولتی ووابسته به دولت نماینده وزارتخانه‌ای خواهد بود که واحد تابع یاوابسته به آن می‌باشد و در مورد نهادها و بخش خصوصی نماینده‌وزارتخانه‌ایست که فعالیت آن واحد در حیطه نظارت آن وزارت قراردارد.
ماده 10. هیات تشخیص صلاحیت موظف است حداکثر ظرف‌مدت 15 روز از تاریخ پایان مهلت اعلام داوطلبی‌، نسبت به بررسی‌صلاحیت داوطلبان و اعلام نتیجه آن اقدام نماید.
تبصره‌. هیات می‌تواند در رابطه با صلاحیت داوطلبان باتوجه به‌شرایط مندرج در ماده 2 قانون به طرق مقتضی تحقیق نماید ونظرات آن با اکثریت آرا قطعی است‌.
ماده 11. هیاتهای تشخیص صلاحیت در مورد افرادی که قبل از 22بهمن سال 57 عضو هیات مدیره سندیکا و یا نماینده کارگران درواحدها بوده‌اند برای احراز شرط اعتقاد و التزام عملی آنها به اسلام‌و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی دقت‌لازم معمول خواهند داشت‌.
ماده 12. مجمع عمومی حداکثر پس از 15 روز از اعلام نظر هیات‌تشخیص صلاحیت تشکیل و با رعایت تبصره 2 ماده 1 قانون تحت‌نظارت هیات نظارت بر انتخابات (موضوع ماده 13 این آیین‌نامه‌)نسبت به انتخاب اعضای شورا رای‌گیری به عمل خواهد آورد.
ماده 13. وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای ماده 3 قانون به‌منظور حسن جریان امر انتخابات شوراها، از هیات تشخیص‌صلاحیت به‌عنوان هیات نظارت بر انتخابات دعوت به عمل‌می‌آورد.
ماده 14. تعداد نمایندگان منتخب مجمع عمومی کارکنان در شوراباتوجه به مواد 1 و 17 قانون به نسبت‌های مقرر در زیر خواهد بود:
از 36 نفر تا 150 نفر ـ 2 نفر عضو اصلی‌، 2 نفر عضو علی‌البدل‌
از 151 نفر تا 500 نفر ـ 4 نفر عضو اصلی‌، 3 نفر عضو علی‌البدل‌
از 501 نفر تا 1000 نفر ـ 6 نفر عضو اصلی‌، 4 نفر عضو علی‌البدل‌
از 1001 نفر تا 5000 نفر ـ 8 نفر عضو اصلی‌، 5 نفر عضو علی‌البدل‌
از 5000 نفر به بالا ـ 10 نفر عضو اصلی‌، 6 نفر عضو علی‌البدل‌
تبصره‌. در صورتی که در این انتخابات اعضای اصلی و علی‌البدل‌مورد نیاز انتخاب نشوند، انتخابات نسبت به داوطلب یا داوطلبانی‌که حدنصاب مقرر را به دست نیاورده‌اند ظرف مدت یک هفته الی‌روز تجدید خواهد شد.
ماده 15. نماینده مدیریت در شورا که حتی‌الامکان یکی از افرادمورد اشاره در تبصره ماده 5 خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک‌هفته از تاریخ اتمام انتخاب نمایندگان مجمع عمومی تعیین و کتباًبه وزارت کار و امور اجتماعی معرفی می‌شوند.
ماده 16. اخذ رای به‌صورت مستقیم و مخفی بوده و هریک ازشرکت‌کنندگان فقط حق دادن یک رای را خواهند داشت‌.
تبصره 1. هریک از کارکنان شرکت‌کننده در مجمع عمومی‌، ورقه‌سفیدی را که به امضای و مهر هیات نظارت رسیده باشد دریافت وبا نوشتن نام و نام خانوادگی افراد موردنظر خود (حداکثر به تعداداعضای اصلی و علی‌البدل شورا) آن را در صندوق رای‌گیری خواهدانداخت‌.
تبصره 2. کارکنانی که سواد نوشتن نداشته باشند، می‌توانند از افرادباسواد مورد اعتماد خویش کمک بگیرند.
ماده 17. پس از شمارش آرا، صورت جلسه‌ای در پنج نسخه باامضای هیات نظارت تنظیم و حائزین اکثریت آرا با رعایت ماده 15به‌ترتیب به‌عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل تعیین می‌گردند، یک‌نسخه از صورت جلسه تنظیمی به وزارت کار و امور اجتماعی ویک نسخه به مدیریت و یک نسخه به هیات تشخیص موضوع ماده‌قانون و یک نسخه به شورا تسلیم و نسخه پنجم نیز جهت اطلاع‌کارکنان در واحد مربوطه الصاق خواهد شد.
تبصره‌. در صورت تساوی آرا تقدم و تأخر به قید قرعه تعیین‌می‌شود.
ماده 18. معترضین به انتخابات می‌توانند حداکثر ظرف یک هفته‌بعد از برگزاری انتخابات‌، اعتراض خود را به هیات نظارت اعلام‌نمایند و هیات مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز به‌موضوع رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صحت و سقم‌اعتراضات واصله اعلام نماید.
تبصره‌. در صورت ابطال کلیه و یا قسمتی از انتخابات نسبت به‌تجدید یا تکمیل قسمت باطل‌شده اقدام و کلیه مراحل مذکور در این‌آیین‌نامه برای آن تکرار می‌شود.
ماده 19. شورا حداکثر پس از یک هفته از خاتمه مراحل انتخابات‌جهت انجام وظایف مندرج در تبصره 4 ماده 3 قانون تشکیل جلسه‌می‌دهد چنانچه رییس‌، نایب رییس یا منشی شورا به سمت‌های‌ریاست‌، مدیریت عامل‌، خزانه‌داری شرکتهای تعاونی یا عضویت‌شوراهای شهر، شهرستان‌، استان و یا نمایندگی مجلس شورای‌اسلامی درایند شورا می‌تواند نسبت به تجدید انتخاب رییس‌، نایب‌رییس و منشی اقدام نماید.
ماده 20. شورای اسلامی کار، پس از ثبت در وزارت کار و اموراجتماعی‌، دارای شخصیت حقوقی بوده و مدت اعتبار آن دو سال‌خواهد بود.
ماده 21. در موارد ابهام این آیین‌نامه نظر وزارت کار و اموراجتماعی لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده 22. وزارتخانه‌ها، واحدهای دولتی و وابسته به دولت ونهادهای قانونی در جهت حسن اجرای قانون شوراها، همکاریهای‌لازم را با وزارت کار به عمل آورده و در صورت نیاز، تجهیزات ونیروی انسانی لازم را در اختیار آن قرار خواهند داد.
ماده 23. مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه بدون احتساب ایام‌تعطیل خواهد بود.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟