1397 خرداد
دوشنبه
28

آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار موضوع‌تبصره ماده 99 قانون کار

آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار موضوع‌تبصره ماده 99 قانون کار

ماده 1. بازرسان کار موظفند در جهت نظارت بر حسن اجرای‌مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه به ویژه مصوبات‌شورای‌عالی حفاظت فنی‌، مقررات حمایتی مربوط به مدت کار،مزد، رفاه کارگران‌، اشتغال زنان‌، کارگران نوجوان و اتباع خارجی‌،مرخصی‌، نوبت کاری‌، کار شبانه‌، اضافه‌کاری‌، کمک هزینه مسکن وخواربار و ایاب و ذهاب کارگران‌، کمک عائله‌مندی‌، بیمه‌، پاداش‌افزایش تولید و طبقه‌بندی مشاغل کارگران‌، مراتب را مورد بررسی وتحقیق قرار داده و به مدارکی که مربوط به امور کار و کارگر کارگاه‌باشد مراجعه و در صورت نیاز از تمام و یا قسمتی از دفاتر، اسناد و مدارک مذکور رونوشت تحصیل نمایند.
ماده 2. بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار به استثنای‌کارگاه‌های خانوادگی بدون اطلاع قبلی کارفرما و نیاز به اجازه وی‌براساس برنامه از پیش تعیین شده از طرف واحد مربوطه انجام‌می‌پذیرد.
تبصره‌. بازرسان کار موظفند هنگام بازرسی‌، کارت شناسایی‌ویژه بازرسی را که به امضای وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است‌همراه داشته باشند و به کارفرما یا نماینده وی ارائه نمایند.
ماده 3. بازرسان کار موظفند به منظور نظارت بر حسن اجرای‌مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی از همه‌قسمت‌های کارگاه بازرسی ایمنی به عمل آورند.
ماده 4. بازرسان کار باید هنگام بازرسی از کارگاه‌ها با توجه به‌نوع صنعت و نوع کار، به آیین‌نامه‌های مربوطه توجه و به مواد آن‌استناد نمایند.
ماده 5. بازرسان کار در مواردی که ادامه کار دستگاه یا قسمتی ازکارگاه را خطرناک تشخیص می‌دهند، موظفند مراتب را کتباوازطریق‌اداره متبوع خود جهت توقف کار و رفع خطر به کارفرما ابلاغ کنند.
ماده 6. بازرسان کار موظفند در موارد لزوم ضمن ارائه‌توضیحات کافی به کارگران و کارفرمایان نسبت به راهنمایی وآموزش حضوری آنان اقدام نمایند.
ماده 7. بازرسان کار موظفند در صورت مشاهده تولیدماشین‌آلات غیر ایمن و خطرناک با توجه به ماده 88 و 89 قانون‌کار، تذکرات و راهنمایی‌های لازم را کتبا و از طریق اداره متبوع خودبه کارفرمایان مربوطه ابلاغ نمایند.
ماده 8. بازرسان کار موظفند پس از انجام بازرسی‌، در مورد کلیه‌مشاهدات خود، طبق دستورالعمل‌های اداره کل بازرسی کار ازمشخصات کارگاه و نواقص موجود گزارش کتبی تهیه و به اداره‌متبوع خود تسلیم کنند.
ماده 9. بازرسان کار مکلفند نواقص و ایرادات موجود راحضورا به مسؤولین کارگاه اعلام و سپس مراتب را کتبا و از طریق‌اداره متبوع خود به کارفرما و با تعیین مهلت معقول و مناسب درجهت رفع نواقص و ایرادات ابلاغ نمایند.
ماده 10. در صورت عدم اجرای موارد ابلاغ شده و عدم رفع‌تمام یا برخی از نواقص و ایرادات بازرسان کار موظف به درخواست‌تعقیب متخلفین‌ازمراجع قضایی از طریق اداره متبوع خود می‌باشند.
ماده 11. بازرسان کار موظفند کلیه حوادث ناشی از کار رابراساس مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه که از طرف اداره کل‌بازرسی کار صادر می‌شود، مورد بازرسی‌، بررسی و تجزیه و تحلیل‌قرار داده و نسبت به تهیه و تنظیم گزارشات و ابلاغ دستورالعمل‌های‌لازم به کارفرما به منظور جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اقدام‌نمایند.
ماده 12. بازرسان کار موظفند رونوشت گزارش حوادث را به‌مراجع درخواست‌کننده (انتظامی و قضایی‌) از طریق اداره متبوع‌خود ارسال دارند.
ماده‌.درهنگام‌بررسی‌حوادث‌منجربه‌فوت‌ونقص‌عضو،بازرسان‌کار موظفند نظریه پزشکی قانونی را اخذ و مورد توجه قرار دهند.
ماده 14. بررسی حوادث منجر به فوت یا نقص عضوحتی‌الامکان توسط 2 نفر از بازرسان کار انجام شود.
تبصره‌. بازرسان کار با کمتر از سه سال سابقه کار تجربی‌نمی‌توانند به بررسی حوادث منجر به فوت و نقص عضو مستقلا اقدام نمایند.
ماده 15. بررسی مجدد حوادث ناشی از کار و ابراز نظریه‌کارشناسی صرفا به درخواست مراجع قضایی امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده 16. در بررسی حوادث ناشی از کار چنانچه حادثه به علت‌نواقص ایمنی کارگاه یا ماشین‌آلات مربوطه اتفاق افتاده باشد بازرس‌کار موظف است طبق ماده 105 قانون کار اقدام نماید.
ماده 17. بازرسان کار مکلفند برای تشکیل و فعال نمودن‌کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار از کارگاه‌های مشمول باکارفرمایان همکاری نموده و در صورت لزوم با شرکت در جلسات‌متشکله با این کمیته‌ها تبادل نظر کنند.
ماده 18. جهت ارتقای فرهنگ ایمنی کارگران و کارفرمایان‌،بازرسان کار باید در کلاسهای آموزشی که توسط وزارت کار و اموراجتماعی تشکیل می‌گردد شرکت و نسبت به تدریس دروس ایمنی‌و حفاظتی اقدام نمایند.
ماده 19. نماینده مورد نظر در مواد 173 ـ 174 ـ 175 ـ 176 ـ177 قانون کار (فصل یازدهم‌) از بین بازرسان کار واحد کار و اموراجتماعی محل انتخاب می‌گردد.
این آیین‌نامه مشتمل بر 19 ماده و 2 تبصره به استناد تبصره ماده‌قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 19/8/77شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ 8/9/77 به تصویب‌وزیر کار و امور اجتماعی رسید.

جدول نرخ پایه در گروه‌ها در کلیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل‌
مصوب وزارت کار و امور اجتماعی‌

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گروه‌
255 250 245 240 235 230 225 220 215 210 نرخ پایه‌
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 گروه‌
350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 نرخ پایه‌

ابوالقاسم کرم بیگی
مدیر کل بهره‌وری و مزد
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟