1397 خرداد
دوشنبه
28

آیین‌نامه چگونگی تشکیل جلسات‌و نحوه رسیدگی هیات حل اختلاف‌

آیین‌نامه چگونگی تشکیل جلسات‌و نحوه رسیدگی هیات حل اختلاف‌

مصوب 12 اسفند 1369 شورای عالی کار
ماده 1. هیات حل اختلاف از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب‌کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های‌صنفی کارگران استان و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه‌و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه وسه نفر نماینده دولت (مدیرکل کار و امور اجتماعی‌، فرماندار ورییس دادگستری محل‌) و یا نمایندگان آنها برای مدت دو سال‌تشکیل می‌گردد.
تبصره‌. جهت تسریع در امر رسیدگی در هر استان به تعدادموردنیاز هیات حل اختلاف تشکیل می‌گردد.
ماده 2. جلسات هیات حل اختلاف در محل کار و امور اجتماعی وحتی‌المقدور در خارج از وقت اداری به ریاست مدیرکل کار و اموراجتماعی و یا نماینده او تشکیل خواهد شد.
تبصره 1. در صورتی که جلسات هیات حل اختلاف در ساعات‌اداری تشکیل شود کارفرما مکلف است با مأموریت نماینده کارگردر جلسات هیات موافقت نماید.
تبصره 2. دعوت از اعضای هیات حل اختلاف برای تشکیل‌جلسات با واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.
ماده 3. جلسات هیات حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر ازاعضای رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیات با اکثریت پنج‌رأی از آرای افراد حاضر معتبر خواهد بود.
ماده 4. در صورتی که هریک از نمایندگان کارگران و کارفرمایان سه‌جلسه متوالی یا پنج جلسه غیرمتوالی ظرف پانزده جلسه غیبت‌غیرموجه داشته باشند واحد کار و امور اجتماعی‌، می‌تواند غیبت رادر حکم استعفا تلقی نماید.
تبصره‌. واحد کار و امور اجتماعی مکلف است بلافاصله نسبت به‌انتخاب جانشین نماینده مستعفی براساس مقررات اقدام نماید.
ماده 5. غیبت غیرموجه نمایندگان دولت در جلسات هیات حل‌اختلاف تقصیر اداری محسوب می‌شود و مراتب جهت پیگیری امربه وزیر کار و امور اجتماعی منعکس می‌گردد.
ماده 6. وظایف هیات حل اختلاف‌، عبارت از انجام وظایفی است‌که طبق قانون کار و سایر قوانین و مقررات به عهده هیات حل‌اختلاف گذاشته شده است‌.
ماده 7. رسیدگی به پرونده‌ها به ترتیب تاریخ وصول می‌باشد ولی‌هیات حل اختلاف می‌تواند به پیشنهاد واحد کار و امور اجتماعی‌به پرونده خاصی خارج از نوبت رسیدگی نماید.
ماده 8. تصمیمات هیات حل اختلاف در دفتر مخصوصی ثبت‌خواهد شد و ابلاغ آنها به طرفین با واحد کار و امور اجتماعی محل‌می‌باشد. اشخاص ذی نفع می‌توانند از آرای صادره هیات رونوشت‌اخذ نمایند.
ماده 9. میزان حضور اعضای هیاتهای حل اختلاف به پیشنهاد وزیرکار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 10. این آیین‌نامه شامل 9 ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ‌/12/69 شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 12/12/69 به‌تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید.

نمایندگان دولت‌ نمایندگان کارگران‌ نمایندگان کارفرمایان‌
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟