1397 خرداد
دوشنبه
28

آيين‌نامه چگونگي تشكيل‌، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوط‌ـ موضوع ماده (131) قانون كار

فصل اول‌: چگونگی‌تشکیل‌انجمنهای‌صنفی‌وکانونهای‌مربوط‌ ماده 1.

در اجرای ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی ایران‌، به‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادکارگران و کارفرمایان که خود متضمن منافع جامعه نیز باشد، کارگران‌مشمول قانون کار و کارفرمایان هر حرفه یا صنعت می‌توانند بارعایت مقررات قانونی و این آیین‌نامه مبادرت به تشکیل انجمن‌صنفی نمایند.
ماده 2. کمترین نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری درسطح کارگاه ده نفر و در صنف‌، دست کم پنجاه عضو از صنف‌مربوط‌، از کارگاه‌های مختلف می‌باشد. انجمن صنفی کارفرمایی‌،دست کم با عضویت ده شخصیت حقوقی یا حقیقی‌تشکیل‌می‌شود.
تبصره‌. عضویت کارگران و کارفرمایان به اعتبار شغل و فعالیتهای‌مختلف در انجمنهای صنفی متفاوت مجاز است‌، ولی آنها نمی‌توانند در بیش از یک انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی‌به‌عنوان عضو هیات مدیره یا بازرس انتخاب شوند.
ماده 3. به منظور هماهنگی در انجام وظایف محول شده و قانونی‌،انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی هر صنعت یا حرفه یک استان‌می‌توانند مطابق این آیین‌نامه نسبت به تشکیل کانون انجمنهای‌صنف آن صنعت یا حرفه در آن استان اقدام نمایند.
تبصره‌. کانونهای انجمنهای صنفی حرفه یا صنعت خاص دراستانها از اجتماع اعضای اصلی هیات مدیره دست کم پنج انجمن‌صنفی مربوط تشکیل می‌شود. (این کانونها می‌توانند دارای‌تشکیلات مرکزی در سطح کشور باشند.)
ماده 4. کانونهای انجمنهای صنفی صنعت یا حرفه خاص در هراستان می‌توانند جداگانه نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی‌حرف آن استان اقدام نمایند.
تبصره‌. کانون انجمنهای صنفی یا حرف در هر استان توسط‌ نمایندگان معرفی شده از سوی کانونهای انجمنهای صنفی صنعت یاحرفه خاص آن استان به تعداد انجمنهای صنفی عضو و نمایندگان‌معرفی شده از طرف انجمنهای صنفی که کانون مربوط را ندارند،تشکیل می‌شود.
ماده 5. کانون انجمنهای صنفی هر استان از نمایندگانی که کانون ‌انجمنهای صنفی صنایع و کانون انجمنهای صنفی حرف آن استان‌ معرفی می‌کنند، تشکیل می‌شود.
تبصره‌. تعداد پنج نفر از نه نفر اعضای اصلی و دو نفر از چهار نفراعضای علی‌البدل هیات مدیره کانون استان را کانون انجمنهای‌صنفی صنایع انتخاب و معرفی می‌کند.
ماده 6. کانون عالی انجمنهای صنفی سراسر کشور توسط هیات‌مدیره کانون انجمنهای صنفی دست کم پنج استان تشکیل می‌شود.

 

فصل دوم‌: هیات موسس و ارکان انجمنهای صنفی‌ و کانونهای مربوط‌

ماده 7. به منظور تاسیس انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط‌،هیاتی به نام هیات موسس مرکب از دست کم سه نفر از افراد ذیربط‌ با توجه به نوع تشکل‌، انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط‌، برای‌فراهم آوردن مقدمات لازم تشکیل می‌شود.
تبصره‌. وظایف هیات موسس عبارتند از:
1 ـ تهیه و پیش‌نویس اساسنامه با رعایت مواد (12) و (13) این‌آیین‌نامه‌.
2 ـ تهیه فهرست مشخصات داوطلبان عضویت‌.
3 ـ دعوت از اعضاء جهت شرکت در مجمع عمومی به منظور تصویب اساسنامه و انجام انتخابات‌.
ماده 8. ارکان انجمن صنفی عبارت است از:
1 ـ مجمع عمومی‌.
2 ـ هیات مدیره‌.
3 ـ بازرسان‌.
تبصره‌. چگونگی تشکیل مجامع عمومی‌، حدود وظایف و اختیارت هیات‌مدیره‌و بازرسان ‌در اساسنامه‌ انجمن ‌تعیین‌ خواهد شد.
ماده 9. ارکان کانون انجمن‌های صنفی استان به شرح زیر می‌باشد:
1 ـ مجمع عمومی نمایندگان‌.
2 ـ هیات مدیره کانون استان‌.
3 ـ بازرسان‌.
تبصره‌. چگونگی تشکیل مجمع عمومی نمایندگان‌، حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره کانون استان و بازرسان در اساسنامه انجمن تعیین می‌شود.
ماده 10. ارکان کانون‌عالی انجمنهای صنفی سراسر کشور بدین‌ شرح است‌:
1 ـ مجمع عمومی سراسری نمایندگان‌.
2 ـ هیات مدیره کانون عالی‌.
3 ـ بازرسان‌.
تبصره‌. چگونگی تشکیل مجمع عمومی سراسری نمایندگان‌،حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره کانون عالی بازرسان در اساسنامه کانون عالی تعیین خواهد شد.
ماده 11. هیات مدیره انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مکلفنددست کم سه ماه قبل از پایان دوره‌، مجمع عمومی را برای تجدیدانتخابات دعوت نمایند.
هیات مدیره انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط تا تعیین هیات‌مدیره جدید کلیه مسوولیت‌های قبلی را به عهده خواهند داشت‌.
تبصره 1. بازرسان یا یک سوم از اعضاء می‌توانند در هر زمانی که‌تشخیص می‌دهند نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی اقدام ‌نمایند.
تبصره 2. حداکثر دو ماه پس از پایان دوره‌، بازرس نسبت به ‌تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار می‌دهد. یک سوم ‌اعضا حداکثر تا چهارماه فرصت دارند تا نسبت به تشکیل مجمع‌عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند.
تبصره 3. چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره‌، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلفند انحلال تشکل ‌انجمن صنفی یا کانون مربوط را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذی ربط اعلام نمایند.

 

فصل سوم‌: چگونگی ثبت و انحلال‌ انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط‌

ماده 12. کمترین اطلاعات و مشخصاتی که باید در اساسنامه‌انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط درج شود، ظرف سه ماه ازتاریخ تصویب این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد وزارت کار و اموراجتماعی به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
ماده 13. کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط‌، کانون انجمنهای‌صنفی در استان و کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور، به‌هنگام تشکیل‌، موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی‌و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی مربوط و ثبت در وزارت کارو امور اجتماعی می‌باشند.
ماده 14. ثبت اساسنامه انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی وکانونهای مربوط و هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه‌، همچنین‌انتخاب یا تغییر مسوولان‌، مستلزم تسلیم مدارک زیر به وزارت کارو امور اجتماعی است‌:
1 ـ دو نسخه تقاضانامه تاسیس انجمنهای صنفی یا کانونهای مربوط‌در مرحلة اول‌.
2 ـ دو نسخه اساسنامه‌.
3 ـ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص تصویب یا اصلاح اساسنامه یا انتخاب یا تجدید انتخاب اعضای هیاتهای‌مدیره‌، هیاتهای مدیره کانون استان و کانون‌عالی و بازرسان‌.
4 ـ آگهی منتشر شده هیات مؤسس مربوط به تاسیس انجمن صنفی‌کارگری یا کارفرمایی یا کانونهای مذکور در این آیین‌نامه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا روزنامه‌های محلی‌.
5 ـ یک نسخه صورت اسامی شرکت‌کنندگان در مجمع عمومی که‌به امضای ایشان رسیده باشد.
ماده 15. وزارت کار و امور اجتماعی پس از دریافت مدارک یادشده در ماده (14) در صورت تکمیل و صحت مدارک ظرف یک ماه‌نسبت به ثبت‌، صدور گواهی صحت انتخابات و انتشار آگهی ثبت‌در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه‌تشکل ذی ربط اقدام خواهد نمود.
تبصره‌. وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است هنگام ثبت‌،مراقبت نماید که وظایف مصوب در اساسنامه با سایر قوانینی که‌وظایف خاصی را برای صنوف پیش‌بینی نموده است‌، از قبیل‌قوانین نظام صنفی‌، نظام پزشکی‌، کانون وکلای دادگستری و ...،تداخل یا مغایرت نداشته باشد.
ماده 16. ثبت دو تشکل‌، انجمن صنفی یا کانونهای مربوط‌، با یک‌نام و تحت یک عنوان مجاز نیست‌.
ماده 17. انحلال انجمنهای صنفی کارگری یا کارفرمایی یا کانونهای‌مربوط موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد در پیمانهای دسته‌جمعی منعقد شده قبلی نخواهد بود.
تبصره‌. ایفای تعهدات و تصفیه حسابها به عهده هیاتهای تصفیه‌تشکل‌، انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی یا کانونهای مربوط‌، به‌انتخاب مجمع عمومی خواهد بود. در صورت عدم انتخاب‌،بازرسان و رییس هیات مدیره این وظیفه را عهده‌دار خواهند بود.
ماده 18. پس از انحلال انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی یاکانونهای مربوط ثبت آن از سوی وزارت کار و امور اجتماعی لغو و مراتب به هزینه آن تشکل در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم درج خواهد شد.
تبصره‌. هزینه‌های نظارت بر انتخابات‌، ثبت و آموزش انجمنها،توسط وزارت کار و امور اجتماعی‌، از محل همکاریهای اعضا و خودیاری آنان تأمین می‌شود. میزان پرداختی هر انجمن پس ازتعیین در شورای عالی کار، قابل وصول خواهد بود. چنانچه در زمان‌انحلال انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی‌، کانونهای مربوط فاقددارایی باشند، هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این‌تبصره پرداخت خواهد شد.
ماده 19. ثبت تشکل‌های صنفی موضوع این آیین‌نامه و نظارت برانتخابات و فعالیت آنها به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است‌.در صورتی که اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در وزارتخانه‌یاد شده‌، فعالیت انجمن صنفی یا یکی از اعضای هیات مدیره آن رامغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب را جهت اخذتصمیم‌، حسب مورد به هیات حل اختلاف یا دادگاه صالح‌، ارجاع‌می‌کند.
ماده 20. کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مکلفند تاریخ‌تشکیل مجامع عمومی خود را دست کم پانزده روز قبل از تشکیل و بدون احتساب ایام تعطیل‌، به طور کتبی به وزارت کار و اموراجتماعی اعلام نماید.

 

فصل چهارم‌: وظایف واختیارات‌انجمنهای‌صنفی‌وکانونهای مربوط‌

ماده 21. وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی کارگری به شرح زیراست‌:
1 ـ کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی‌اعضا.
2 ـ دریافت حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که دراساسنامه مقرر می‌شود.
3 ـ همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی‌، صندوق قرض‌الحسنه‌، همچنین تلاش در جهت تامین امکانات رفاهی اعضابا رعایت مقررات مربوط‌.
4 ـ همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در جهت شناخت‌مشکلات کارگری و اجرای قانون کار.
5 ـ عضویت در کانون انجمنهای صنفی استان پس از تصویب مجمع‌عمومی مربوط‌.
6 ـ فعالیت مشترک با کانون انجمنهای صنفی استان و کانون عالی‌انجمنهای صنفی سراسر کشور در حدود قوانین و مقررات کشور.
7 ـ همکاری با سایر تشکلهای کارگری و کارفرمایی و انجام سایروظایف و اختیاراتی که به موجب قانون بر عهده انجمنهای صنفی‌قرارداده شده است‌.
ماده 22. وظایف و اختیارات کانونهای استان و کانون‌عالی‌انجمنهای صنفی کارگری به شرح زیر است‌:
1 ـ ایجاد هماهنگی بین انجمنهای صنفی و کانونهای انجمنهای‌صنفی استانها.
2 ـ همکاری با دستگاههای اجرایی و مراجع ذی ربط به منظورحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تشکلهای کارگری‌، ازراههای مختلف از جمله برگزاری گردهماییهای مربوط‌.
3 ـ ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای‌مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی‌، مسایل رفاهی و حقوق قانونی کارگران به مراجع ذی ربط‌.
4 ـ انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی‌داخلی و بین‌المللی با توجه به آیین‌نامه ماده (136) قانون کار ومقررات مربوط‌.
5 ـ کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع وقانونی اعضا.
ماده 23. وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی و کانونهای‌انجمنهای صنفی استانی کارفرمایی به شرح زیر است‌:
1 ـ کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع وقانونی اعضا.
2 ـ جمع‌آوری اطلاعات‌، بررسی و تحقیق درباره مشکلات‌،شناخت نیازها و الویتها.
3 ـ برنامه‌ریزی برای تامین‌نیازها، توسعه و گسترش فعالیتها.
4 ـ کوشش در ارتقای ظرفیت تولید، انتقال و نوآوری تکنولوژیک‌.
5 ـ سعی در بهبود و کیفیت تولید، با بررسی‌، شناخت استقرارروشهای نوین کنترل کیفیت‌.
6 ـ کوشش در جهت هماهنگی در آموزش و تامین نیروی انسانی‌مورد نیاز، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاههاو نهادهای ذی ربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی وبهداشت کار.
7 ـ همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی مرتبط باوظایف انجمن‌.
8 ـ قبول مسؤولیت و همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای‌رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به‌کانونهای‌استانی انجمن محول می‌کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به‌آنها.
9 ـ عضویت و ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط باوظایف انجمنهای صنفی یا کانونهای استانی‌، در داخل یا خارج ازکشور در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.
10 ـ جمع‌آوری حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که دراساسنامه مقرر می‌شود.
11 ـ همکاری با انجمنهای صنفی کارگری یا کانونی استانی و دیگرانجمنهای صنفی و کارفرمایی و سایر تشکلهای کارفرمایی‌.
12 ـ ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح وطرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسایل رفاهی وحقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذی‌ربط‌.
ماده 24. سایر اختیارات کانون‌عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی‌علاوه بر موارد مندرج در ماده (23) به شرح زیر است‌:
1 ـ ایجاد هماهنگی بین‌انجمنهای صنفی و کانونهای انجمنهای‌صنفی استانها.
2 ـ همکاری با دستگاههای اجرایی و مراجع ذی‌ربط جهت حسن‌اجرای قوانین و مقررات مربوط‌.
3 ـ انجام تحقیقات لازم به منظور ارائه نظر مشورتی در خصوص‌تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی‌.
4 ـ ارائه نظرات حقوقی جهت دفاع از حقوق اعضا.
5 ـ انتخاب نمایندگان قانونی کارفرمایان در مراجع و مجامع قانونی‌داخلی و بین‌المللی یاد شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط‌.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی‌
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟