1397 تير
يكشنبه
31

آيين‌نامه نحوه تشكيل‌، حدود وظايف‌و اختيارات و عملكرد كانون هماهنگي‌شوراهاي اسلامي كار استان و كانون عالي‌هماهنگي‌شوراهاي‌اسلامي‌كارسراسركشور

فصل اول‌: کانون هماهنگی شوراهای کار استان‌

ماده 1. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار هر استان بنا به‌درخواست شوراهای اسلامی کار همان استان و براساس مقررات‌این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
تبصره 1. برای تشکیل کانون استان‌، وجودحداقل ده شورا در هراستان الزامی است‌.
تبصره 2. در هر استان بیش از یک کانون نمی‌تواند تشکیل شود.
ماده 2. ارکان‌کانون هماهنگی‌شوراهای‌اسلامی‌کاراستان عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومی‌.
ب ـ هیات مدیره‌.
ج ـ بازرسان‌.
ماده 3. مجمع عمومی عالی‌ترین رکن کانون هماهنگی شوراهای‌اسلامی کار استان است که از اجتماع اعضای اصلی به نمایندگی‌شوراهای اسلامی کار به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ شوراهای اسلامی کار 3 و 5 نفره یک نفر نماینده‌.
ب ـ شوراهای اسلامی کار 7 و 9 نفره دو نفر نماینده‌.
ج ـ شوراهای اسلامی کار 11 نفره سه نفر نماینده‌.
تبصره‌. جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل 23 اعضا رسمیت‌می‌یابد. در صورت عدم تشکیل جلسه با نصاب یاد شده‌، جلسه‌بعدی با حضور حداقل 12 اعضا تشکیل می‌شود. در هر صورت‌تصمیمات آن با آرای نصف بعلاوه یک اعضای حاضر معتبر است‌.
ماده 4. تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره و بازرسان‌کانون شوراهای اسلامی کار استان به شرح جدول زیر می‌باشد:

تعداد شوراها اعضای اصلی‌ اعضای‌ بازرس بازرس‌
هیات مدیره‌ علی‌البدل‌ اصلی‌ علی البدل
10 شورا 3 نفر 2 نفر 1 نفر 1 نفر
11 تا 30 شورا 5 نفر 2 نفر 1 نفر 1 نفر
31 تا 60 شورا 7 نفر 2 نفر 3 نفر 2 نفر
از61 شورابه‌بالا 9 نفر 3 نفر ــ 2 نفر

تبصره 1. مجمع عمومی شوراهای اسلامی کار استان از بین خود،اعضای هیات مدیره را برای مدت دو سال و بازرسان را برای مدت‌یکسال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است‌.
تبصره 2. انتخاب بیش از یک نفر از هر شورا برای عضویت درهیات مدیره کانون استان مجاز نیست و در مواردی که بازرسان‌متعدد هستند بیش از یک بازرس از هر شورا انتخاب نخواهد شد.
ماده 5. وظایف و اختیارات کانونهای هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار استان به شرح زیر است‌:
الف ـ ایجاد هماهنگی بین شوراهای اسلامی کار استان‌.
ب ـ همکاری با دستگاههای اجرایی و مراجع ذی‌ربط‌به‌منظورحسن‌اجرای قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی کار استان‌.
ج ـ جمع‌بندی نظرات شوراهای اسلامی کار استان درخصوص‌مسائل و امور کار و کارگری و ارائه نظرات به‌صورت پیشنهاد درامور مذکور به کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسرکشور و مراجع ذی ربط استان‌.
د ـ کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته‌های مشروع وقانونی کارگران استان‌.
ه ـ انعقاد پیمانهای دسته‌جمعی با سازمانهای کارفرمایی مربوط وهمچنین همکاری متقابل با سایر سازمانها و راهنمایی اعضا در عقدقراردادها.
و ـ انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی‌مربوط در استان باتوجه به مواد (158)، (160) و (164) قانون کار.

 

فصل دوم‌: کانون‌عالی هماهنگی‌ شوراهای‌اسلامی‌کارسراسر کشور

ماده 6. کانونهای هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان در صورتی‌که به حد نصاب کانون برسند می‌توانند نسبت به تشکیل کانون‌عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اقدام نمایند.
ماده 7. ارکان کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسرکشور عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومی‌.
ب ـ هیات مدیره‌.
ج ـ بازرسان‌.
ماده 8. مجمع عمومی عالی‌ترین رکن کانون عالی هماهنگی‌شوراهای اسلامی کار سراسر کشور است که از اجتماع کلیه اعضای‌اصلی هیات مدیره کانونهای هماهنگی شوراهای اسلامی کار استانهاتشکیل می‌شود.
تبصره 1. علاوه بر هیات مدیره مذکور در ماده فوق به ازای هر 15شورای اسلامی کار یک نفر اعضای شوراها به انتخاب مجمع‌عمومی کانون استان‌، در مجمع عمومی کانون سراسر کشور شرکت‌می‌نماید. در استانهایی که حد نصاب موضوع ماده (1) حاصل نشده‌و یا کانون تشکیل نشده باشد، تا ده شورا سه نفر و مازاد بر آن به‌ازای هر پانزده شورا یک نفر به انتخاب آنان جهت شرکت در مجمع‌عمومی کانون سراسری معرفی می‌شود.
تبصره 2. جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل 12 اعضارسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با نصف بعلاوه یک آرای حاضرین‌معتبر خواهد بود.
ماده 9. هیات مدیره کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کارسراسر کشور دارای 11 نفر عضو اصلی و 4 نفر عضو علی‌البدل‌می‌باشد که برای مدت 2 سال توسط مجمع عمومی از بین اعضای‌مجمع انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان برای دوره‌های بعدبلامانع است‌.
ماده 10. مجمع عمومی از بین اعضا دو نفر را به عنوان بازرس‌اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال‌انتخاب می‌کند و انتخاب مجدد آنان برای دوره‌های بعد بلامانع‌است‌.
ماده 11. وظایف و اختیارات کانون عالی هماهنگی شوراهای‌اسلامی کار سراسر کشور عبارت است از:
الف ـ ایجاد ارتباط و هماهنگی بین کانونهای هماهنگی شوراهای‌اسلامی کار استانها و فعالیتهای آنها.
ب ـ همکاری با دستگاههای اجرایی و مراجع ذی‌ربط به منظورحسن اجرای قوانین و مقررات کانونها.
ج ـ بررسی و جمع‌بندی نظرات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار استانها در خصوص مسایل و امور کار و کارگری و ارائه‌پیشنهادات و نظرات به وزارت کار و امور اجتماعی یا دستگاههای‌ذی‌ربط‌.
د ـ انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی‌داخلی و بین‌المللی با توجه به قوانین و مقررات مربوط‌.
ه ـ کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته‌های مشروع وقانونی کارگران سراسر کشور از طریق مراجع ذی‌ربط‌.
و ـ انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارفرمایی مشابه وهمچنین همکاری متقابل با سایر سازمانها و راهنمایی اعضا در عقدقراردادها.

 

فصل سوم‌: مقررات مشترک و نحوه ثبت و انحلال

کانونهای‌هماهنگی شوراهای‌اسلامی‌کاراستان و کانون عالی‌هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور
ماده 12. به منظور تاسیس کانونهای هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار هر استان‌، هیات موسسی مرکب از حداقل سه کانون عالی‌هماهنگی شوراهای اسلامی کشور، هیات موسسی مرکب از حداقل‌سه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تاسیس کانون‌عالی را از وزارت کار و امور اجتماعی درخواست می‌نماید.
ماده 13. وظایف هیات موسس به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ تهیه پیش‌نویس اساسنامه‌.
ب ـ دعوت از کلیه شوراهای اسلامی کار استان یا کلیه کانونهای‌شوراهای اسلامی کار استانها حسب مورد جهت شرکت در مجمع‌عمومی به منظور تصویب اساسنامه و انجام انتخابات‌.
ج ـ تهیه لیست داوطلبان عضویت‌.
ماده 14. هیات موسس کانونهای هماهنگی شوراهای اسلامی کاراستان و کانون‌عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشورموظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه وطرح و تصویب آن در مجمع عمومی موضوع ماده (13) و ثبت دروزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.
ماده 15. ثبت اساسنامه کانونهای مذکور و هرگونه تغییر یا اصلاح‌اساسنامه و همچنین انتخاب یا تغییر مسوولان مستلزم تسلیم‌مدارک ذیل به وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود:
1 ـ دو نسخه تقاضانامه تاسیس کانون در مرحله اولیه‌.
2 ـ دو نسخه اساسنامه‌.
3 ـ یک نسخه صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص تصویب یااصلاح اساسنامه یا انتخاب یا تجدید مسوولین‌.
4 ـ آگهی منتشر شده به وسیله هیات موسس (در یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار یا روزنامه محلی‌) به منظور تاسیس کانون‌مربوط‌.
5 ـ یک نسخه از امضای کلیه شرکت‌کنندگان با اسامی خوانا.
6 ـ یک نسخه فرم مشخصات اعضای هیات مدیره و بازرسان‌کانونها.
ماده 16. هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان‌و نیز هیات مدیره کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کارسراسر کشور مکلفند حداقل سه ماه قبل از پایان دوره‌، اعضای‌مجمع عمومی را برای تجدید انتخاب دعوت نمایند. به طوری که‌انتخاب مورد نظر حداقل یکماه قبل از انقضای دوره قبل به پایان‌رسیده باشد.
تبصره‌. تعیین هیات مدیره کانونهای مذکور قبل از اتمام اعتبارقانونی به عهده مجمع عمومی است‌.
در صورتی که بنا به علل موجهی که از سوی وزارت کار و اموراجتماعی تایید می‌شود انتخابات صورت نگیرد هیات مدیره‌موجود انجام وظیفه نموده و موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید و پس از این مدت پایان‌کار کانون قبلی اعلام و وزارت کار و امور اجتماعی تصمیم مقتضی‌اتخاذ می‌نماید.
ماده 17. کانونهای مذکور مکلفند تاریخ تشکیل مجامع خود راحداقل (15) روز قبل از تشکیل به طور کتبی به وزارت کار و اموراجتماعی تسلیم نمایند.
ماده 18. کانونهای مذکور در موارد زیر منحل می‌شوند:
الف ـ بنا به تصویب مجمع عمومی با توجه به مقررات پیش‌بینی‌شده در اساسنامه‌.
ب ـ در صورت صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.
تبصره‌. انحلال کانونهای مذکور تأثیری در رسمیت و اعتبارپیمانهای دسته جمعی منعقد شده قبل از انحلال نخواهد داشت‌.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی‌
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟