1397 تير
يكشنبه
31

اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي‌- مصوب 15/6/1358 هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي‌ايران با آخرين اصلاحات‌

اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي‌- مصوب 15/6/1358 هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي‌ايران با آخرين اصلاحات‌

هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ‌/6/1358 بنا به پیشنهاد شماره 2296 مورخ 3/2/1358 وزارت‌بهداری و بهزیستی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را به شرح زیرتصویب نمودند:
بخش اول ـ کلیات (هدف و وظایف‌)
ماده 1 ـ سازمان تامین اجتماعی که در این اساسنامه اختصارا سازمان‌نامیده می‌شود و براساس «قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی‌مصوب 1358» تشکیل شده است‌، دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی و اداری است و امور آن منحصرا طبق مقررات این‌اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 2 ـ سازمان برای اجرای وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و واحدها و شعب و نمایندگیهائی در تهران و شهرستانها خواهد بود.
ماده 3 ـ آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی با پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران قابل اجراءخواهد بود و همچنین آئین نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیات‌مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان اموراداری و استخدامی کشور قابل اجراء خواهد بود. سازمان مکلف‌است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه‌، آئین‌نامه‌های‌مذکور را تهیه و به شورا تقدیم دارد و تا تایید شورا و تصویب هیات‌وزیران‌، آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی فعلی صندوق تامین اجتماعی معتبر خواهد بود.
ماده 4 ـ دارائی و درآمدهای سازمان عبارتست از:
الف ـ کلیه وجوه و دارائی صندوق تامین اجتماعی موضوع ماده 10قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیر ماه 1355
ب ـ کلیه حق بیمه‌هائی که براساس قانون تامین اجتماعی و قانون‌تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی و قانون تشکیل سازمان تامین‌اجتماعی دریافت می‌شود.
ج ـ درآمدهای حاصل از به کار انداختن وجوه و ذخائر و اموال‌سازمان‌
د ـ وجوه حاصل از خسارات و جزاهای نقدی موضوع قانون تامین‌اجتماعی‌
ه ـ کمکها و هدایا
ماده 5 ـ وظایف و اختیارات سازمان عبارتست از:
الف ـ جمع‌آوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع حق بیمه مشمولین‌قانون تامین اجتماعی و سایر وجوه و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه و ذخائر و اموال سازمان‌
ب ـ انجام تعهدات موضوع قانون تامین اجتماعی‌
ج ـ سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه ذخائر سازمان‌

 

بخش دوم ـ ارکان سازمان‌

ماده 6 ـ ارکان سازمان عبارتند از:
الف ـ شورای عالی تامین اجتماعی که در این اساسنامه «شورا»نامیده می‌شود.
ب ـ هیات مدیره‌
ج ـ مدیر عامل‌
د ـ هیات نظارت‌
شورا
ماده 7 ـ اعضاء شورای عالی عبارتند از:
الف ـ هشت نفر نمایندگان دولت به شرح زیر:
ـ وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورا را برعهده خواهد داشت‌.
ـ وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او
ـ وزیر مشاور در سازمان برنامه و بودجه و یا معاون او و یا نماینده‌تام الاختیار وزیر
ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا معاون او و یا نماینده‌تام‌الاختیار وزیر
ـ وزیر صنایع سنگین و یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار وزیر
ـ وزیر صنایع‌
ـ وزیر معادن و فلزات و یا معاون او و یا نماینده تام‌الاختیار وزیر
ـ وزیر تعاون و یا نماینده وی‌
ب ـ پنج نفر نمایندگان کارفرمایان بشرح زیر:
ـ سه نفر کارفرمای واحدهای تولیدی صنعتی به انتخاب کانون عالی‌انجمنهای صنفی کارفرمایان در صورت تشکیل و در غیراین صورت‌به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی‌
ـ دو نفر کارفرمای واحدهای صنفی و بازرگانی به انتخاب کانون‌عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان در صورت تشکیل و در غیر این‌صورت به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی‌
ج ـ سه نفر نمایندگان بیمه‌شدگان به شرح زیر:
ـ یک نفر نماینده بیمه‌شدگان واحدهای تولیدی صنعتی حسب‌مورد به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی‌انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران‌
ـ یک نفر نماینده بیمه‌شدگان واحدهای اداری دولتی به انتخاب‌اتحادیه کارمندان دولت و مادام که اتحادیه مذکور تشکیل نشده‌است به انتخاب وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌
ـ یک نفر نماینده بیمه‌شدگان واحدهای صنفی و بازرگانی حسب‌مورد به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی‌انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران‌
ماده 8 ـ اعضای انتخابی شورا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند وتجدید انتخاب آنها بلامانع است‌.
تبصره 1 ـ چنانچه هریک از اعضای گروه بیمه شده و کارفرمای شورافوت یا استعفاء کند یا بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه‌غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد، تشخیص عذر موجه با رئیس شورا خواهد بود.
تبصره 2 ـ تصمیمات شورا با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود.
ماده 9 ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است‌:
ـ تصویب آئین‌نامه‌های اجرائی که طبق مقررات قانون تامین‌اجتماعی یا سایر قوانین به آن محول شده است‌.
ـ اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تامین اجتماعی به‌پیشنهاد هیات مدیره سازمان‌
ـ تصویب تشکیلات کلی سازمان به پیشنهاد هیات مدیره سازمان‌
ـ رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه و تصویب آن‌
ـ تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و حق حضور اعضای انتخابی شورا وحق‌الزحمه اعضای هیات نظارت‌
ـ تصویب پیشنهادات هیات مدیره در خصوص سرمایه‌گذاری و به‌کار انداختن وجوه ذخائر سازمان‌
ـ تصویب خرید و فروش اموال غیرمنقول سازمان‌
ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهادهیات مدیره سازمان در شورا مطرح می‌گردد.
تبصره ـ شورا برای بررسی و اظهار نظر در خصوص مسائل تامین‌اجتماعی می‌تواند کمیته‌های تخصصی داشته باشد. ترتیب تشکیل‌جلسات شورا و کمیته‌های تخصصی آن طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بودکه به تصویب شورا می‌رسد.

هیات مدیره‌
ماده 10 ـ اعضاء هیات مدیره مرکب از سه نفر به شرح زیر است‌:
ـ رئیس هیات مدیره که سمت مدیر عامل را دارا می‌باشد از بین‌افرادی که در امور تامین اجتماعی دارای بصیرت و سوابق ممتدباشد و با پیشنهاد وزیر بهداری و تصویب هیات وزیران تعیین‌می‌شود، منصوب می‌شود.
ـ دو نفر عضو اصلی هیات مدیره با پیشنهاد وزیر بهداری و تصویب‌هیات وزیران تعیین می‌شوند.
ـ یک نفر عضو علی البدل هیات مدیره که از بین اعضای عالی رتبه‌سازمان به ترتیب مذکور در مورد اعضای اصلی‌، تعیین خواهد شد.
تبصره ـ اعضای هیات مدیره موظفا انجام وظیفه خواهند کرد و بایدتمام اوقات در اختیار سازمان باشند و هیچ نوع شغل موظف درخارج از سازمان قبول نکنند.
ماده 11 ـ مدت ماموریت مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره سه سال‌است و تجدید انتخاب آنها بلامانع می‌باشد. در مورد فوت یااستعفای هریک یا در مواردی که به تشخیص وزیر بهداری وبهزیستی تغییر آنان ایجاب نماید جانشین هریک از آنها به ترتیب‌مذکور در فوق انتخاب خواهد شد. اعضاء هیات مدیره پس از اتمام‌مدت ماموریت خود تا تعیین هیات مدیره جدید کماکان به کار خودادامه خواهند داد.
ماده 12 ـ وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است‌:
ـ پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه‌های اجرائی تامین‌اجتماعی به شورا
ـ تایید آئین‌نامه‌های اجرائی موضوع قانون تامین اجتماعی و این‌اساسنامه جهت پیشنهاد به مراجع مربوط‌
ـ تایید برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت‌تصویب شورا
ـ پیشنهاد تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت‌تصویب شورا
ـ بررسی در مورد بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری از محل وجوه و ذخائرسازمان و تهیه پیشنهاد لازم جهت طرح و تصویب در شورا
ماده 13 ـ تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء مناط اعتبار خواهدبود.
ماده 14 ـ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل که مسوول اداره امورسازمان می‌باشد عالیترین مرجع اجرائی سازمان بوده و بر کلیه‌تشکیلات و کارکنان سازمان ریاست دارد. وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است‌:
ـ اجرای مصوبات شورا و هیات مدیره‌
ـ تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان وپیشنهاد آن به هیات مدیره‌
ـ پیشنهاد تشکیلات سازمان به هیات مدیره جهت تایید و تقدیم آن‌به شورا جهت تصویب‌
ـ پیشنهاد خط مشی عملیاتی اعم از استخدامی‌، مالی‌، معاملاتی وغیره به هیات مدیره جهت تصویب‌
ـ اداره امور سازمان در حدود خط مشی و مقررات و اختیارات‌مصوب‌
ـ مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع‌قانونی نماینده سازمان می‌باشد و می‌تواند این اختیار را شخصا یابه وسیله وکلا یا نمایندگانی که تعیین می‌کند اعمال نماید.
ماده 15 ـ مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به‌هیاتی یا به هریک از اعضای هیات مدیره یا هریک از کارکنان‌سازمان به مسوولیت خود تفویض نماید.

هیات نظارت‌
ماده‌ـ اعضاءهیات‌نظارت‌مرکب‌ازسه‌نفر به شرح زیر است‌:
ـ یک نفر نماینده دولت به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی‌
ـ یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمنهای صنفی‌کارفرمایان و در صورت عدم تشکیل به انتخاب وزیر کار و اموراجتماعی‌
ـ یک نفر نماینده بیمه شدگان از بین اعضاء شوراهای اسلامی کار به‌انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی‌
ماده 17 ـ وظایف و اختیارات هیات نظارت به شرح زیر است‌:
ـ نظارت بر حسن اجرای این اساسنامه و قانون تامین اجتماعی وتطبیق عملیات سازمان با مقررات قانونی‌
ـ اظهار نظر در مورد ترازنامه تنظیمی سازمان قبل از طرح در شورای‌عالی‌
ـ انجام وظایف دیگری که به‌موجب این اساسنامه یا قانون تامین‌اجتماعی و مقررات دیگر در صلاحیت هیات نظارت است‌.
تبصره 1 ـ هیات نظارت حق مداخله در امور سازمان را ندارد و دراجرای وظایف خود برای گرفتن اطلاعات لازم و رسیدگی به دفاتر ومدارک باید به مدیر عامل مراجعه نماید و مدیر عامل موظف است‌هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد نیاز باشد، در اختیار هیات‌نظارت بگذارد.
تبصره 2 ـ چنانچه هیات نظارت در اداره امور سازمان عملی خلاف‌قانون و مقررات مشاهده نماید مراتب را به اطلاع مدیر عامل‌خواهد رساند.
ماده 18 ـ هیات نظارت برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و تجدیدانتخاب اعضای آن بلامانع است‌. در موارد فوت یا استعفای هریک‌،جانشین وی برای بقیه مدت به‌نحو مذکور در ماده 16 تعیین خواهدشد.
ماده 19 ـ امور داخلی هیات نظارت و طرز تشکیل جلسات آن‌، طبق‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات مذکور می‌رسد.

 

بخش سوم ـ امور مالی‌

ماده 20 ـ هیات مدیره مکلف است تا اول دیماه هر سال بودجه کل‌سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورا پیشنهاد نماید. شورامکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصویب‌و به هیات مدیره ابلاغ نماید.
تبصره 1 ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارائی و بدهی‌سازمان باید حداکثر لغایت شهریور ماه سال بعد توسط مدیر عامل‌جهت رسیدگی به هیات مدیره و هیات نظارت ارسال گردد. هیات‌مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ وصول‌نظرات هیات نظارت در مورد ترازنامه و گزارش صورت مذکورترازنامه را به انضمام یک نسخه از نظرات هیات نظارت به شورا تقدیم دارد.
تبصره 2 ـ هیات نظارت مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود را درمورد ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارائی و بدهی‌سازمان حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ دریافت آن به هیات‌مدیره تسلیم کند.
ماده 21 ـ مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل ازخسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و درآمدحاصل از فروش یا واگذاری یا بهره‌برداری یا سرمایه‌گذاری از وجوه‌و اموال سازمان کلا به حساب ذخائر سازمان منظور خواهد شد.
ماده 22 ـ تا تصویب آئین‌نامه‌های موضوع این اساسنامه‌، آئین نامه ومقررات فعلی معتبر خواهد بود.
اصل تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است‌.

 

 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟