1397 خرداد
شنبه
5

اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند (5) جز (ب)

اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند (5) جز (ب)

ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعی مصوب 1354
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/1/1382 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 4430ه-/ب مورخ 16/9/1381 تصویب نمود:
در تبصره ماده (7) تصویب نامه شماره 58352/ت25960ه- مورخ 27/12/1380، موضوع آیین نامه اجرایی بند (5) جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - مصوب 1380 - ، عبارت «به استثنای تدوین آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی که مسؤولیت آن به عهده شورای عالی حفاظت فنی می باشد» بعد از عبارت «سخت و زیان آور» اضافه می گردد.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟