1397 تير
يكشنبه
31

اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند (5) جز (ب)

اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند (5) جز (ب)

ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعی مصوب 1354
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/1/1382 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 4430ه-/ب مورخ 16/9/1381 تصویب نمود:
در تبصره ماده (7) تصویب نامه شماره 58352/ت25960ه- مورخ 27/12/1380، موضوع آیین نامه اجرایی بند (5) جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - مصوب 1380 - ، عبارت «به استثنای تدوین آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی که مسؤولیت آن به عهده شورای عالی حفاظت فنی می باشد» بعد از عبارت «سخت و زیان آور» اضافه می گردد.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟