1397 خرداد
دوشنبه
28

آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی – مصوب 1384

آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی – مصوب 1384

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 8231/100 مورخ 17/11/1383 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد بند «هـ» ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383ـ آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:‌
آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی
ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:
الف ـ چتر ایمنی رفاه اجتماعی: مجموعه‌ای از سیاستها و اقدامات جبرانی، پیشگیرانه و ارتقایی است که برای کنترل و کاهش فقر و پایداری جامعه سالم انجام می‌شود.
ب ـ گروههای آسیب پذیر: افرادی از جامعه که در معرض مخاطرات اجتماعی هستند و به ساماندهی و بازپروری نیاز دارند.
پ ـ فقر شدید: وضعیتی است که در آن اگر تمامی درامد خانوار صرف تهیه غذا شود سرپرست خانوار قادر به تأمین (2000) کیلو کالری روزانه برای هر فرد بر مبنای سبد مطلوب غذایی نباشد.
ت ـ فقر مطلق: وضعیتی است که در آن خانوار به لحاظ درامدی قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی خوراکی و غیرخوراکی (مسکن، پوشاک، درمان و آموزش) خود نباشد.
ث ـ جامعه سالم : جامعه‌ای است که افراد آن با حداقل احتمال با مخاطرات روبرو هستند.
ج ـ مدیریت مخاطرات : استفاده از سازوکارهای مناسب جهت پیشگیری و جبران خسارات ناشی از رویدادهای نامطلوب اجتماعی، اقتصادی که منجر به کاهش سطح زندگی افراد می‌شود.
چ ـ وزارت رفاه: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.
ماده2ـ جمعیت هدف تحت‌پوشش این آیین‌نامه به سه گروه درامدی زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
گروه اول ـ جمعیت زیر خط فقر شدید.
گروه دوم ـ جمعیت مابین خط فقر شدید و خط فقر مطلق.
گروه سوم ـ جمعیت بالاتر از خط فقر مطلق (جامعه سالم).
تبصره1ـ برای گروههای اول و دوم اقدامات جبرانی و برای گروه سوم اقدامات ارتقایی و پیشگیرانه انجام می‌گیرد .
تبصره2ـ برای کاهش مخاطرات و تأمین پوشش کامل گروههای آسیب‌پذیر یک محدوده ده درصدی درامدی بالاتر از خط فقر مطلق به جمعیت گروه دوم اضافه می‌شود.
تبصره3ـ مرجع تعیین سبد مطلوب غذایی و تدوین و بهبود الگوی نگهداری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که با رعایت ماده (84) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ اقدام خواهد نمود. وزارت رفاه مکلف است بر مبنای سبد یاد شده، معادل درامدی خط فقر شدید خانوار را سالانه محاسبه و اعلام نماید.
تبصره4ـ وزارت رفاه موظف است در نیمه اول هر سال معادل درامدی خط فقر مطلق را با استفاده از آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی اعلام نماید و مبنای اجرای این آیین‌نامه قرار دهد.
تبصره 5 ـ اقدامات ارتقایی و پیشگیرانه برای جمعیت گروه سوم، موضوع تبصره (1) این ماده بنا به پیشنهاد وزارت رفاه به تصویب شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی می‌رسد.
ماده3ـ خانوارهای دارای فقر شدید به صورت کامل تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرار می‌گیرند و اولویت ارایه خدمات به خانوارهای دارای فقر مطلق به ترتیب زیر خواهد بود:
الف ـ کودکان بی سرپرست.
ب ـ زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست.
پ ـ سالمندان.
ت ـ معلولان.
ث ـ سایرین (بیکاران، معتادان، بیماران مزمن جسمی و روانی و …).
تبصره ـ تعیین ضوابط تشخیص مصادیق گروه‌های هدف از نظر آسیب‌پذیری و اولویت ارایه خدمات بر عهده وزارت رفاه است.
ماده4ـ اقدامات و برنامه‌های حمایتی موضوع این آیین‌نامه عبارتند از امنیت تغذیه، بهداشت و درمان پایه، اشتغال مولد، توانمندسازی، ارتقای آگاهی عمومی،‌مسکن و مدیریت مخاطرات.
تبصره ـ میزان و نوع خدمات مورد نیاز، توسط وزارت رفاه با رعایت قوانین و مقررات حمایتی موجود با همکاری نهادها و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، تدوین و پس از تصویب شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان اولویتهای اجرایی، به نهادها و دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد. نهادها و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط در چارچوب اعتبارات سالانه مرتبط خود و اعتبارات اختصاص یافته از سوی وزارت رفاه مکلفند مطابق اولویتهای ابلاغ شده برنامه‌های عملیاتی و تخصیص منابع خود را تنظیم و اجرا نمایند.
ماده5 ـ وزارت رفاه موظف است در اجرای بند « م» ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383ـ با همکاری کمیته امداد امام خمینی، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کشور و نهادهای مردمی از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا، معتمدان محلی و خیران نسبت به شناسایی واجدان شرایط برخورداری از حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه اقدام نماید.
تبصره ـ کلیه دستگاهها و نهادهای همکار در امر شناسایی موظفند اطلاعات خانوارهای تحت پوشش یا شناسایی شده خود را با کد ملی آنها در اختیار استانداریها قرار دهند. استانداریها به نمایندگی از وزارت رفاه موظفند مطابق دستورالعمل ارایه شده توسط آن وزارتخانه ضمن برپایی اطلاعات نسبت به پایش اطلاعات و ارسال آن به وزارت یاد شده اقدام نمایند.
ماده6 ـ در اجرای بند « الف» ماده (15) قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی، هماهنگی بین دستگاههای ذی‌ربط بر عهده شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی خواهد بود.
شورای یاد شده سازوکار مناسب برای اجرای این آیین‌نامه را تعیین و با رعایت قوانین و مقررات اجرا می‌نماید.
تبصره ـ هماهنگی و نظارت بر اجرای این آیین‌نامه در استانها برعهده استاندار و نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد.
ماده7 ـ دستگاههای ذی‌ربط موظفند با رعایت اصول و سیاستهای اجرایی موضوع ماده (9) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به تدوین برنامه‌های عملـیاتی مرتبط با چتر ایمنی رفاه اجتماعی ظرف (45) روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به شرح زیر اقدام و پس از تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند:
الف ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است به منظور توانمندسازی افراد موضوع این آموزش‌های مهارتی خاصی را طراحی نماید.
ب ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین حداقل سرپناه برای خانوارهای موضوع این آییـن‌نامـه و سازوکارهای برخورداری از آن با رعایت بند « د» ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ اقدام نماید.
پ ـ وزارت رفاه موظف است ضمن برپایی سازوکارهای مناسب جهت برخورداری گروههای آسیب‌پذیر از خدمات درمانی پایه، نسبت به تدوین طرح ساماندهی و بازپروری گروههای آسیب‌پذیر و برنامه‌های آموزشی اقدام نماید.
ماده8 ـ وزارت رفاه براساس تبصره (1) ماده (11) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ضمن راهبری منابع اختصاص یافته به برنامه‌های چتر ایمنی رفاه اجتماعی، موظف است گزارش نظارتی اقدامات انجام گرفته دستگاههای ذی‌ربط درخصوص اجرای برنامه‌های یاد شده مذکور را هر شش ماه یک‌بار به هیئت دولت ارایه نماید.
ماده9ـ کلیه دستگاههای اجرایی که از منابع موضوع ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اعتباری را در اختیار دارند موظف هستند در مصرف اعتبار یادشده اولویت را به حمایت از برنامه‌ها و اقدامات موضوع ماده (4) این آیین‌نامه اختصاص دهند.
تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در لوایح بودجه سالانه مابه‌التفاوت اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه و اعتبار مندرج در ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را پیش‌بینی نماید .
ماده10ـ این آیین‌نامه در سال1384 در سه استان کشور با تشخیص وزارت رفاه اجرا خواهد شد.
ماده11 ـ آن دسته از دستگاههای اجرایی که بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای آنها وظایفی پیش‌بینی شده است موظفند وظایف مرتبط با این آیین‌نامه را با اولویت انجام دهند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟