1397 خرداد
دوشنبه
28

اصلاح آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر – مصوب 1384

اصلاح آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر – مصوب 1384

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/4/1384 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 66389/8103هـ/ب مورخ 26/2/1384 تصویب نمود:
آیین‌نامه بیـمه اجتماعی روستاییان و عشایر موضوع تصویب‌نامه شماره 65846/ت32180 هـ مورخ 12/11/1383 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 ـ متن زیر جایگزین بند « ح» ماده (1) می‌گردد:
«بند ح ـ از کارافتادگی کلی : عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده در نتیجه بیماری یا حادثه به نحوی که پس از انجام خدمات درمانی و توانبخشی طبق نظریه کمیسیونهای پزشکی توانایی کار خود را شصت و شش درصد (66%) یا بیشتر از دست داده باشد.»
2 ـ ماده (3) حذف می‌گردد.
3 ـ در ماده (6) واژه « تدریجی» حذف می‌گردد.
4 ـ ماده (8) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
« ماده 8 ـ در سالهایی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خشکسالی در منطقه یا روستایی اعلام می‌گردد و یا در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه و آفت زدگی و یا مرگ و میر دام تا رفع عوارض ناشی از آن موجب بیکاری و ناتوانی بیمه شده در پرداخت حق بیمه گردد، سهم مشارکت روستاییان و عشایر در آن منطقه یا روستا حسب اعلام وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی برعهده دولت خواهد بود.»
5 ـ ماده (10) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:« ماده10ـ تعهدات موضوع این آیین‌نامه شامل موارد بیمه‌ای از جمله موارد زیر می‌باشد:
الف ـ خدمات درمانی (بیماریها، حوادث و سوانح)
ب ـ پیری.
پ ـ فوت.
ت ـ از کارافتادگی.
ث ـ بیکاری.
تبصره ـ میزان حق بیمه، ضوابط و شرایط برخورداری از بیمه بیکاری براساس پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
6 ـ در ماده (14) عبارت «شصت و شش درصد (66%) و بیشتر»‌جایگزین عبارت « بیش از 66 درصد» گردد.
7 ـ متن زیر جایگزین ماده (15) می‌گردد:‌
« ماده 15 ـ نحوه تشکیل کمیسیونهای پزشکی، تعیین میزان درصد از کارافتادگی در بدو ورود و نیز جهت پرداخت مستمری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره صندوق، تأیید وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی خواهد رسید.»
8 ـ در بند « الف» ماده (19) عدد « 35/1» به «30/1» اصلاح می‌گردد.
9 ـ ماده (20) به شرح زیر اصلاح گردد:
« ماده20 ـ صندوق به عنوان یک مؤسسه دولتی مستقل دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و استخدامی بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود وظایف زیر را برعهده دارد:
الف ـ‌تعمیم و گسترش بیمه روستاییان و عشایر به افراد مشمول.
ب ـ جمع آوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع صندوق.
ج ـ سرمایه‌گذاری و بهره برداری از وجوه جاری و ذخیره شده.
د ـ‌انجام تعهدات موضوع این آیین‌نامه.»
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟