1397 خرداد
شنبه
5

اصلاح ماده (18) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی بند (5)

اصلاح ماده (18) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی بند (5)

جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره(2)
الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 – مصوب 1385
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76)قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380 ـ تصویب نمود :
در ماده (18) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب1371 ـ مصوب 1380ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 80483/ت35993 هـ مورخ8/7/1385 عبارت « تا پایان آبان سال 1385» به عبارت « تا پایان دی سال 1385» اصلاح می‌گردد.
این تصویب‌نامه از تاریخ اول آذر سال 1385 لازم الاجرا است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟