1397 تير
يكشنبه
31

اصلاح ماده (18) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی بند (5)

اصلاح ماده (18) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی بند (5)

جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره(2)
الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 – مصوب 1385
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76)قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380 ـ تصویب نمود :
در ماده (18) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب1371 ـ مصوب 1380ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 80483/ت35993 هـ مورخ8/7/1385 عبارت « تا پایان آبان سال 1385» به عبارت « تا پایان دی سال 1385» اصلاح می‌گردد.
این تصویب‌نامه از تاریخ اول آذر سال 1385 لازم الاجرا است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟