1397 خرداد
دوشنبه
28

اصلاح ماده (18) اصلاحی آئین‌نامه اجرایی بند(5)

اصلاح ماده (18) اصلاحی آئین‌نامه اجرایی بند(5)

جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی – مصوب 1384
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/8/1384 بنا به پیشنهاد شماره 63497 مورخ 16/7/1384 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجـتماعی مصـوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود:
در ماده (18) اصلاحی آیین نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب1371 ـ مصوب1380ـ ، موضوع تصویب نامه شماره 8583/ت30424هـ مورخ 18/2/1384 عبارت « تاپایان شهریور سال 1384 » به عبارت « تا پایان شهریور سال 1385» اصلاح می‌گردد.
این تصویب نامه از تاریخ اول مهر سال 1384 لازم الاجرا است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟