1396 اسفند
پنجشنبه
3

اصلاح ماده (18) اصلاحی آئین‌نامه اجرایی بند(5)

اصلاح ماده (18) اصلاحی آئین‌نامه اجرایی بند(5)

جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی – مصوب 1384
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/8/1384 بنا به پیشنهاد شماره 63497 مورخ 16/7/1384 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجـتماعی مصـوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود:
در ماده (18) اصلاحی آیین نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب1371 ـ مصوب1380ـ ، موضوع تصویب نامه شماره 8583/ت30424هـ مورخ 18/2/1384 عبارت « تاپایان شهریور سال 1384 » به عبارت « تا پایان شهریور سال 1385» اصلاح می‌گردد.
این تصویب نامه از تاریخ اول مهر سال 1384 لازم الاجرا است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟