1397 خرداد
دوشنبه
28

نمونه فرم ها و دادخواست های حقوقی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال, اخذ پايان كار و تفكيك و
تسليم مورد معامله و بدوا صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال (از سوي وكيل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ تعددي يا تفريط و صدور قرار تامين دليل (از سوي وكيل)

 
دلايل و منضمات دادخواست هاي تخليه يد (در رابطه استيجاري)


 
دادخواست صدور و اجراي قرار تامين دليل در موارد تعدي و تفريط مستاجر

 
دادخواست تعديل اجاره بهاي اماكن اداري, تجاري

 
دادخواست تعديل اجاره بهاي اماكن تجاري

 
دادخواست تعديل اجازه بها و الزام به پرداخت ما به التفاوت

 
دادخواست تعيين اجاره بها و الزام به تنظيم سند رسمي اجاره

 
دادخواست الزام به تنظيم اجاره نامه رسمي

 
دادخواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي اجاره

 
دادخواست الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه

 
دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل در موارد انتقال قطعي

 
دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل عين مستاجره(در موارد اجاره نامه رسمي)


 
دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل عين مستاجر(در موارد اجاره نامه عادي)

 
دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل عين مستاجر و الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه


دادخواست مطالبه اجرت المثل

 
دادخواست الزام به تاديه اجور معوقه و تخليه مورد اجاره به علت عدم پرداخت اجاره بها

 
دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ تاخير در پرداخت اجاره بها(اجاره نامه عادي)

 
دادخواست عسر و حرج موجر

 
دادخواست صدور  قرار تامين دليل با كارشناس

 
دادخواست تامين دليل در مورد رابطه استيجاري

 
دادخواست صدور قرار تامين خواسته

 
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي اجاره (از سوي مستاجر)

 
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي اجاره (از سوي مستاجر جديد)

 

دادخواست الزام به تنظيم سند انتقال سر قفلي

 
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي حقوق سر قفلي مغازه

 
دادخواست تعيين اجاره بها و الزام به تنظيم سند  اجاره رسمي(در موارد وجود اجاره نامه عادی

 
دادخواست تعيين اجاره بها و الزام به تنظيم سند  اجاره رسمي(در موارد توافق شفاهي)

 
دادخواست الزام به تعميرات اساسي(در مورد اجاره)

 
دادخواست الزام به تجويز انتقال منافع و حق كسب و پيشه و تجارت

 
دادخواست تجويز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث (از سوي وكيل)

 
تقاضای الزلم به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق ناشی از کسب و پیشه و تحویل مغازه

 
دادخواست عسر و حرج مستاجر

 
دادخواست اخذ مهلت به دلیل عسر و حرج مستاجر

 
دادخواست تأمین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره

 
دادخواست تأمین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت فسخ بقیه اجاره

 
دادخواست الزام اداره ثبت اختراعات و ابتکارات به ثبت اختراع

 
دادخواست اجازه فروش ملک (مشاع ) غیر قابل افراز

 
دادخواست خلع ید از زمین کشاورزی

 
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس (به نحو تضامن)

 
نمونه ای از برگه چک (کامل )

 
دادخواست صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه چک بلامحل و خسارت تادیه

 
دادخواست مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت

 
مدارک لازم برای تهیه و تنضیم دادخواست حقوقی چک بلامحل

 
نمونه چک و شرایط صوری آن

 
نمونه فرم گواهی نامه عدم پرداحت چک

 
نمونه فرم گواهی نامه کسر موجودی حساب (چک )

 
دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده از متعهد و صدور قرار تأمین خواسته

 
نمونه فرم مخصوص واخواست نامه سفته

 
نمونه دیگر برگ  واخواست نامه

 
نمونه سفته

 
دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده و صدور قرار تأمین خواسته

 
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنویس(به نحو تضامن)

 
دادخواست مطالبه وجه برات واخواست شده

 
دادخواست مطالبه وجه کارکرد قرارداد پیمانکاری

 
دادخواست مطالبه هزینه های انجام شده از شرکت

 
دادخواست مطالبه وجه با توجه به رسید عادی (کتبی)

 
دادخواست الزام کانون وکلای دادگستری به اعطلی پروانه وکالت

 
دادخواست برای صدورقرار تامین خواسته

 
نمونه برگ دادخواست تجدید نظر

 
دادخواست تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر استان

 
دادخواست تجدید نظر به دیوان عالی کشور

 
دادخواست اعاده دادرسی و تاخیر اجرای حکم

 
نمونه برگ دادخواست تجدید نظر (واخواهی)

 
صفحه دوم دادخواست تجدید نظر (واخواهی)

 
دادخواست واخواهی (اعتراض به رای غیابی)

 
دادخواست ورود ثالث

 
دادخواست جلب ثالث

 
دادخواست اعتراض ثالث نسبت به جکم

 
شرایط دعاوی ورود ، جلب و اعتراض ثالث

 
دادخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید

 
دادخواست اصلاح شناسنامه از لحاظ تاریخ تولد

 
آیا می توان سن مندرج در شناسنامه را تغییر داد ؟

 
دادخواست تغییر نام کوچک

 
دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری

 
دادخواست صدور گواهي حصر وراثت

 
نمونه ديگر دادخواست صدور گواهي انحصار وراثت

 
دادخواست صدور گواهي حصر وراثت (شهيد)

 
مدارك لازم براي اخذ گواهي انحصار وراثت

 
نمونه برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت

 
صفحه دوم استشهاديه

 
نمونه  ديگر برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت

 
صفحه دوم استشهاديه

 
نمونه رونوشت اگهي حصر وراثت

 
دادخواست اثبات صحت و اصالت وصيت نامه

 
دادخواست تقاضاي اثبات صحت و اصالت وصيت نامه عادي

 
دادخواست تنفيذ وصيت نامه عادي

 
دادخواست صدور قرار مهر و موم و تحرير تركه متوفي

 
دادخواست تقسيم ماترك متوفي

 
مدارك لازم براي درخواست تقسيم تركه

 
دادخواستهاي خانوادگي

 
دادخواست طلاق از طرف زوج(شوهر)

 
دادخواست صدور گواهي عدم سازش (طلاق توافقي)

 
دادخوايت طلاق به لحاظ سوء رفتار و يا سوء معاشرت زن

 
دادخواست  گواهي عدم امكان سازش به لحاظ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد اشتغال به كار يا حرفه

 
دادخواست فسخ نكاح به لحاظ بروز عيب در طرف

 
دادخواست فسخ نكاح باتوجه به عيوب مذكور در ماده 1123 قانون مدني

 
دادخواست فسخ نكاح به جهت بيماري برص(پيسي) زوجه

 
دادخواست فسخ نكاح به لحاظ جنون ادواري زوجه

 
دادخواست فسخ نكاح به لحاظ بيماري صرع زوجه

 
دادخواست فسخ نكاح به جهت تدليس

 
دادخواست الزام به تمكين زوجه

 
دادخواست الزام به تمكين (خاص و عام)


 
دادخواست تقاضاي صدور حكم تمكين (خاص)


دادخواست استرداد هداياي داده شده در دوران نامزدي

 
دادخواست مطالبه خسارات ناشي از برهم زدن نامزدي

 
دادخواست ملاقات فرزند از سوي زوج

 
دادخواست الزام به ملاقات فرزند مشترك

 
دادخواست صدور حكم حضانت فرزند براي پدر

 
دادخواست صدور مجوز ازدواج مجدد براي زوج
 

 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟