1397 تير
پنجشنبه
28

خدمات حقوقی

موسسه حقوقی راوش آمادگی ارائه کلیه خدمات حقوقی زیر را به اشخاص حقیقی و حقوقی دارد


 خدمات مشاوره حقوقی در خصوص روابط کارگری و کارفرمایی و مشکلات مربوط به هیأت های حل اختلاف و تشخیص کارگر و کارفرما
 
خدمات مشاوره حقوقی در زمینه بیمه های تجاری ( اشخاص ، اموال ، مسئولیت ) و بیمه تامین اجتماعی از قبیل از کارافتادگی، بازنشستگی، بیمه بیکاری
 
خدمات مشاوره حقوقی در قلمرو خانواده، ازدواج، طلاق، نفقه، تعیین مهریه، حقوق و تکالیف زناشویی و معرفی داور
 
خدمات مشاوره حقوقی در سطوح مختلف مدیریتی به منظور آگاهی مدیران از آثار و مسئولیتهای حقوقی و کیفری
 
خدمات مشاوره حقوقی در زمینه قوانین و مقررات شهرداری، زمین شهری، اراضی شهری
 
خدمات مشاوره حقوقی در حوزه  پیمانکاری ، ساخت و ساز و مسئولیت حرفه ای کارفرمایان، پیمانکاران و مهندسین و کارگران
 
خدمات مشاوره حقوقی در زمینه های حقوق سرمایه گذاری    
 
خدمات مشاوره حقوقی در حوزه ثبت شرکتهای تجاری ، تنظیم صورتجلسات مجامع عمومی ، تنظیم اساسنامه شرکتها ، تبدیل و انحلال شرکتها ، تصفیه و ورشکستگی
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟